Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Začíná 24. ročník Ceny Wernera von Siemense

Sobota, 11 Září 2021 12:08

Tags: Energetika | Inovace | Průmysl | Siemens | Smart Cities | Soutěž | zdravotnictví

WvS-2136Čty­ři­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se pro stu­den­ty tech­nic­kých, pří­ro­do­vě­dec­kých a me­di­cín­ských oborů a mladé vědce byl vy­hlá­šen. Jak k za­há­je­ní sou­tě­že uvedl Edu­ard Pa­lí­šek, ge­ne­rál­ní ře­di­tel sku­pi­ny Si­e­mens v České re­pub­li­ce, je po­zná­ní a vzdě­lá­ní zá­kla­dem kaž­dé­ho po­kro­ku. Stu­den­tům, mla­dým věd­cům a je­jich pe­da­go­gům chce Si­e­mens uká­zat, za jak dů­le­ži­tou je­jich roli ve spo­leč­nos­ti po­va­žu­je. Kan­di­dá­ti se mohou při­hla­šo­vat pro­střed­nic­tvím webu www.​cenasiemens.​cz do 30. lis­to­pa­du 2021.

Fi­nanč­ní od­mě­ny, které spo­leč­nost Si­e­mens v mi­nu­lých 23 le­tech roz­dě­li­la mezi 410 stu­den­tů, vědců a pe­da­go­gů, do­sáh­ly část­ky 13,4 mi­li­o­nů korun. Le­toš­ní roč­ník v osmi ka­te­go­ri­ích roz­dě­lí 900 000 Kč, v ka­te­go­rii nej­lep­ší di­plo­mo­vá a di­ser­tač­ní práce spolu se stu­den­ty oce­ně­ní zís­ka­jí i ve­dou­cí prací.

Vyhlašované kategorie

  1. Nej­vý­znam­něj­ší vý­sle­dek zá­klad­ní­ho vý­zku­mu (jed­not­li­vec nebo vý­zkum­ný tým)
  2. Nej­lep­ší pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník
  3. Nej­lep­ší di­plo­mo­vá práce (první tři místa + ve­dou­cí práce)
  4. Nej­lep­ší di­ser­tač­ní práce (první tři místa + ve­dou­cí práce)
  5. Oce­ně­ní za pře­ko­ná­ní pře­ká­žek při stu­diu (stu­dent je no­mi­no­ván z řad aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků v rámci dané uni­ver­zi­ty z ba­ka­lář­ské­ho, magis­ter­ské­ho a dok­tor­ské­ho stu­dia)
  6. Zvlášt­ní cena za vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu žen­ské vě­dec­ké práce
  7. Nej­lep­ší ab­sol­vent­ská práce (di­plo­mo­vá/di­ser­tač­ní) za­bý­va­jí­cí se té­ma­ty kon­cep­tu Prů­my­sl 4.0
  8. Nej­lep­ší ab­sol­vent­ská práce (di­plo­mo­vá/di­ser­tač­ní) za­bý­va­jí­cí se chytrou in­frastruk­tu­rou a ener­ge­ti­kou

V mi­nu­lém roč­ní­ku sou­tě­že nej­ví­ce oce­ně­ní zís­ka­li zá­stup­ci Aka­de­mie věd ČR (7 oce­ně­ní), ná­sle­do­va­ní Uni­ver­zi­tou Kar­lo­vou v Praze (6 oce­ně­ní) a shod­ně po dvou oce­ně­ních zís­ka­lo Vy­so­ké učení tech­nic­ké Brno a Vy­so­ká škola báňská – Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta Os­t­ra­va (2 oce­ně­ní).

Čty­ři­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra Si­e­men­se pro­běh­ne za pod­po­ry spo­leč­nos­tí Si­e­mens Advan­ta, Si­e­mens Ener­gy a Si­e­mens Mo­bi­li­ty, které se staly pa­t­ro­ny te­ma­tic­kých ka­te­go­rií.

Do no­mi­na­cí se může za­po­jit i ši­ro­ká ve­řej­nost – kan­di­dá­ty a je­jich práce je možné no­mi­no­vat pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek a v pří­pa­dě, že do­po­ru­če­ný zví­tě­zí, získá no­mi­nu­jí­cí pré­mii ve výši 10 000 Kč.

Více o soutěži

Cenu Wer­ne­ra von Si­e­men­se po­řá­dá český Si­e­mens spolu s vý­znam­ný­mi před­sta­vi­te­li vy­so­kých škol a Aka­de­mie věd ČR, kteří jsou i ga­ran­ty jed­not­li­vých ka­te­go­rií a po­dí­le­jí se na vy­hod­no­ce­ní prací. Zášti­tu nad udí­le­ním cen po­sky­tu­je Mi­nis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tě­lo­vý­cho­vy a Mi­nis­ter­stvo prů­mys­lu a ob­cho­du. Svým roz­sa­hem, výší fi­nanč­ních odměn a his­to­rií je Cena Wer­ne­ra von Si­e­men­se jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších ne­zá­vis­lých ini­ci­a­tiv to­ho­to druhu v Česku. V před­cho­zích tři­a­dva­ce­ti roč­ní­cích sou­tě­že bylo oce­ně­no 410 stu­den­tů, pe­da­go­gů a vědců, na od­mě­nách bylo vy­pla­ce­no přes 13,4 mi­li­o­nů Kč.


Mohlo by vás zajímat: