Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens vydal Teamcenter Quality v6.0

Pátek, 21 Leden 2022 23:56

Tags: Quality | Řízení kvality | Siemens | Teamcenter | v6.0

Siemens-TCQ-2203Po­čát­kem ledna byla vy­dá­na nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru pro ří­ze­ní kva­li­ty spo­leč­nos­ti Sie­mens – Te­am­cen­ter Qua­li­ty 6.0. Soft­ware Te­am­cen­ter Qua­li­ty verze 6.0 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní ná­sle­du­jí­cích mo­du­lů: Ana­lý­za způ­sobů a dů­sled­ků po­ruch (FMEA), Plá­no­vá­ní kon­t­rol a in­spek­cí, Ří­ze­ní pro­jek­tů kva­li­ty, Ře­še­ní pro­blé­mů, Ří­ze­ní pro­blé­mů kva­li­ty a Ří­ze­ní opat­ře­ní v ob­las­ti kva­li­ty.

Kom­bi­na­ce mo­du­lů umožňuje uzavřít smyč­ku pro­ce­sů kva­li­ty v soft­wa­ru Te­am­cen­ter, který je sou­čás­tí port­fo­lia Xce­le­ra­tor, kom­plex­ní­ho a in­te­gro­va­né­ho port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb spo­leč­nos­ti Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware.

Po­mo­cí Te­am­cen­ter Qua­li­ty Con­t­rol a In­specti­on Plan­ning mů­že­te zlep­šit kva­li­tu vý­rob­ků, vzta­hy se zá­kaz­ní­ky a je­jich spo­ko­je­nost a zá­ro­veň zkrá­tit dobu vý­vo­je. In­te­gro­va­né ře­še­ní na­bí­zí pro­ces­ně a kon­strukč­ně ori­en­to­va­né plá­no­vá­ní kon­t­rol v kom­bi­na­ci se sprá­vou kon­t­rol­ních plánů, které před­chá­ze­jí pře­pra­co­vá­ní a sni­žu­jí ná­kla­dy. Ob­rá­zek níže uka­zu­je dů­le­ži­tý cíl, kte­ré­ho chce Sie­mens do­sáh­nout po­mo­cí Te­am­cen­ter Qua­li­ty. Ře­še­ní kva­li­ty po­má­há zá­kaz­ní­kům vy­hnout se se­gre­ga­ci domén a oslo­vit správ­né za­in­te­re­so­va­né stra­ny, pro­to­že je na­tiv­ně za­čle­ně­no do plat­for­my pro spo­lu­prá­ci Te­am­cen­ter, takže všech­ny in­for­ma­ce jsou na jedné plat­for­mě. Díky účtu kva­li­ty (BOQ) jsou tedy uži­va­te­lům k dis­po­zi­ci všech­ny re­le­vant­ní in­for­ma­ce.

Siemens-BoQ

Vy­zkou­šej­te vý­ho­dy uza­vře­né smyč­ky kva­li­ty a za­čně­te svou di­gi­tál­ní cestu k ří­ze­ní kva­li­ty se Sie­men­sem ještě dnes. Chce­te zís­kat obec­ný pře­hled o na­bíd­ce soft­wa­ru pro ří­ze­ní kva­li­ty? Vě­nuj­te ně­ko­lik minut na­hléd­nu­tí do no­vé­ho in­for­mač­ní­ho listu Te­am­cen­ter Qua­li­ty 6.0 nebo se zjis­tě­te, jak si vy­zkou­šet vý­ho­dy uza­vře­né smyč­ky kva­li­ty pro nej­lep­ší pro­duk­ty ve své třídě díky zku­še­nost­ním vi­deím.
Další informace na blogs.sw.siemens.com.

 


Mohlo by vás zajímat: