Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydán Service Pack 1 pro KeyCreator 2022

Čtvrtek, 10 Březen 2022 22:28

Tags: KeyCreator | Kubotek3D | Service Pack 1

KeyCreator 2022 sp0-2210Ku­bo­tek3D ozná­mil 4. břez­na vy­dá­ní ser­vis­ní­ho ba­líč­ku 2022 SP1 pro soft­wa­ro­vé pro­duk­ty Key­Cre­a­tor. Tato verze po­sky­tu­je ak­tu­a­li­za­ce mnoha pře­kla­da­čů CAD sou­bo­rů, ně­ko­lik no­vých funk­cí a mož­nos­tí a de­sít­ky oprav. Čtení CAD sou­bo­rů v soft­wa­ru Key­Cre­a­tor bylo ak­tu­a­li­zo­vá­no tak, aby pod­po­ro­va­lo nej­no­věj­ší verze sedmi hlav­ních for­má­tů CAD sou­bo­rů.

K těm patří Das­sault Sys­tè­mes (DS) CATIA V5 R2022x (R32), DS So­lid­works 2022, DS Spa­tial ACIS 2022, Si­e­mens Di­gi­tal In­du­stries Soft­wa­re (SDIS) NX Se­ries 1980 (do se­sta­ve­ní 2000), SDIS Pa­ra­so­lid 34, SDIS Solid Edge 2022 a SDIS/ISO JT 10.7.
Pod­po­ra JT v Max vrst­vě Key­Cre­a­to­ru Pro byla roz­ší­ře­na o pod­po­ru entit po­ly­go­no­vých sítí. Pod­po­ra JT for­má­tu ve verzi 10.7 je v této verzi ome­ze­na na pro­duk­ty Key­Cre­a­tor Prime a Draf­ting. Pod­po­ra pro CATIA V5 R2022 je ome­ze­na na Key­Cre­a­tor Pro.

Vy­lep­še­ní stan­dard­ních sou­čás­tí

Do verze 2022 SP1 pro­gra­mu Key­Cre­a­tor Pro byla při­dá­na nová funk­ce, která se při­po­ju­je k webo­vé­mu ka­ta­lo­gu kom­po­nent CA­DE­NAS 3D­fin­dIT. Tato funk­ce po­má­há uži­va­te­lům rych­le najít a vlo­žit do svých ná­vrhů před­kres­le­né CAD mo­de­ly ti­sí­ců běžně po­u­ží­va­ných kom­po­nent.

Drob­ná vy­lep­še­ní

Režim ob­lou­ku funk­ce Sketch byl vy­lep­šen o na­sta­ve­ní pří­růst­ku po­lo­mě­ru a úhlu, které pod­po­ru­je rych­lé pře­ta­že­ní Dy­na­Han­dle ob­jek­tu pro úpra­vu těch­to pa­ra­me­t­rů.

For­má­to­vá­ní tě­le­so­vých entit si nyní pa­ma­tu­je, která strán­ka mož­nos­tí for­má­to­vá­ní byla po­u­ži­ta jako po­sled­ní, aby se uži­va­te­lům ušet­ři­lo klik­nu­tí při opa­ko­va­né změně stej­né vlast­nos­ti.
Do pro­gra­mu Key­Cre­a­tor Prime a Draf­ting byl při­dán nový režim vy­kres­lo­vá­ní, který umo­ž­ňu­je vi­zu­a­li­za­ci všech hran těles, i když jsou za stí­no­va­ný­mi plo­cha­mi. Tato mož­nost může umo­ž­nit rych­lou vi­zu­a­li­za­ci a výběr hran na zadní stra­ně mo­de­lu bez nut­nos­ti otá­čet zob­ra­ze­ní.


Mohlo by vás zajímat: