Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kubotek3D oznamuje K-Compare Revision

Pondělí, 07 Říjen 2019 07:00

Tags: CAD | Data | K-Compare Revision | Kubotek3D | Modely | Porovnání

kubotek-Revision-press01-1941K-Com­pa­re Re­vi­si­on je sa­mo­stat­ný soft­ware pro po­rov­ná­vá­ní CAD mo­de­lů, po­sta­ve­ný na uni­ver­zál­ní CAD ar­chi­tek­tu­ře fra­mewor­ku Ku­bo­tek Kos­mos 3D. Za­jiš­ťu­je efek­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ci při pro­jek­to­vých změ­nách ve fá­zích mezi ná­vrhem pro­duk­tu a jeho vý­ro­bou. Soft­ware K-Com­pa­re Re­vi­si­on umožňuje uži­va­te­lům zjis­tit všech­ny změny u mo­de­lu a dat, po­rov­nat roz­dí­ly mezi dvěma ver­ze­mi CAD mo­de­lu u růz­ných typů CAD sou­bo­rů, pro­brat po­drob­ně změny se všemi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi, vy­u­žít sou­bo­ry s ná­vrhem z vět­ši­ny nej­po­u­ží­va­něj­ších zdro­jů či rych­le vy­tvo­řit kom­plet­ní zprá­vy.

K-Com­pa­re Re­vi­si­on na­hra­zu­je Ku­bo­tek ECO Ma­nager, před­sta­ve­ný v roce 2010, a je dru­hým pro­duk­tem v této řadě po K-Com­pa­re Va­li­da­te, ur­če­ným pro kon­t­ro­lu pře­vo­du mo­de­lů v le­tec­kém prů­mys­lu.


Mohlo by vás zajímat: