Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vývoj oceánských datových produktů s Xceleratorem

Středa, 06 Duben 2022 00:59

Tags: Data | PLM | Saildrone | Siemens | Teamcenter X | Xcelerator as a Service

Saildrone USV-2214Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 6. dubna, že ka­li­forn­ská spo­leč­nost Sail­dro­ne, která na­vr­hu­je, vy­rá­bí a pro­vo­zu­je flo­ti­lu hla­di­no­vých pla­vi­del bez po­sád­ky (USV), při­ja­la port­fo­lio Xce­le­ra­tor spo­leč­nos­ti Si­e­mens, včet­ně clou­do­vé­ho ře­še­ní Xce­le­ra­tor as a Ser­vi­ce, které jí umož­ňu­je rych­lej­ší ino­va­ce a lepší spo­lu­prá­ci v rámci celé or­ga­ni­za­ce bez zá­tě­že tra­dič­ní IT in­frastruk­tu­ry.

Sail­dro­ne při­ja­la port­fo­lio Si­e­mens Xce­le­ra­tor pro návrh, kon­struk­ci a vý­ro­bu pro­duk­tů, včet­ně soft­wa­ru NX pro 3D kon­struk­ci pro­duk­tů a Te­am­cen­ter X pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM). In­te­ro­pe­ra­bi­li­ta, kte­rou na­bí­zí Si­e­mens Xce­le­ra­tor, umožňuje spo­leč­nos­ti Sail­dro­ne snad­no in­te­gro­vat me­cha­nic­ké a elek­tro­nic­ké kon­strukč­ní in­for­ma­ce. Kromě toho, že po­má­há řídit slo­ži­tost pro­duk­to­vé­ho in­že­nýr­ství, vy­u­ží­vá Sail­dro­ne Te­am­cen­ter X ke zlep­še­ní dat a spo­lu­prá­ce mezi jed­not­li­vý­mi obory. Te­am­cen­ter X je sou­čás­tí ře­še­ní Si­e­mens Xce­le­ra­tor as a Ser­vi­ce, které vy­u­ží­vá cloud a po­sky­tu­je do­stup­ný, fle­xi­bil­ní a šká­lo­va­tel­ný pří­stup k port­fo­liu Si­e­mens Xce­le­ra­tor, který po­má­há urych­lit di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci.

Sail­dro­ne po­sky­tu­je kom­plex­ní da­to­vá ře­še­ní na klíč pro ná­moř­ní bez­peč­nost, ma­po­vá­ní oce­á­nů a oce­án­ská data. Její flo­ti­la au­to­nomních po­vr­cho­vých vo­zi­del po­há­ně­ných vě­trem a so­lár­ní ener­gií umožňuje ná­kla­do­vě efek­tiv­ní sběr oce­án­ských dat ve vel­kém mě­řít­ku.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o spo­leč­nos­ti Sail­dro­ne a jejím vy­u­ži­tí Si­e­mens Xce­le­ra­to­ru, po­dí­vej­te se na video na You­tu­be.


Mohlo by vás zajímat: