Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Frustrují vás importy do CAD platformy?

Pátek, 02 Září 2022 03:19

Tags: Au­to­CAD | AXIOM | Excel | Import CAD dat | MicroStati­on | Revit | Word

Microsoft Office Importer for Revit-2235Ve spo­leč­nos­ti Axiom vědí, že im­port dat z do­ku­men­tů Word nebo ta­bu­lek Excel do CAD plat­for­my může způ­so­bit fru­stra­­ci s vel­kým F. Ať už po­u­ží­vá­te MicroStati­on, Au­to­CAD nebo Revit, může být ta­ko­vý im­port na­to­lik slo­ži­tý, že by se z toho do­spě­lý muž roz­pla­kal (nebo se na­u­čil na­dá­vat jako ná­moř­ník). Aby tomu pře­de­šli, vy­tvo­ři­li Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter. A je­jich kli­en­ti ne­u­stá­le ří­ka­jí, je to pře­vrat­ný ná­stroj.

Na­pří­klad jeden po­lo­a­no­nym­ní uži­va­tel, A. A., CAD ma­na­žer ve firmě AECOM, říká, že dříve by jed­no­mu pro­fe­si­o­ná­lo­vi tr­va­lo ně­ko­lik dní, než by práci zvlá­dl. Ale když po­u­žil Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter, zvlá­dl to za půl dne. A práce vy­pa­da­la stej­ně pro­fe­si­o­nál­ně. Takže starý způ­sob práce jed­no­du­še opus­til.
Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter for­má­tu­je listy přes­ně podle jeho před­stav. V pří­pa­dě ča­so­vé tísně – což je vždy – je pro něj po­u­ži­tí apli­ka­ce Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter klí­čo­vé. Nyní toho může udě­lat více. Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter správ­ně na­sta­ví všech­ny řádky. Od­ka­zu­je-li na ta­bul­ku, ta se per­fekt­ně ak­tu­a­li­zu­je. Mů­že­te ji po­kaž­dé pře­for­má­to­vat přes­ně tak, jak chce­te. Do­dr­žu­je CAD for­mát přes­ně tak, jak chce. Pro­jek­ty jeho firmy jsou za­káz­ko­vé práce, takže do­ko­na­lost je klí­čo­vá.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o apli­ka­ci Micro­soft Of­fi­ce Im­por­ter pro MicroStati­on, na­vštiv­te tento odkaz. Verzi pro Revit na­lez­ne­te zde. Va­ri­an­tu pro Au­to­CAD si mů­že­te pro­hléd­nout zde. Pří­pad­ně ne­vá­hej­te za­vo­lat na číslo +1 727-442-7774 a pro­mlu­vit si s pří­jem­ným ser­vis­ním kon­zul­tan­tem.


Mohlo by vás zajímat: