Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens Calibre certifikovaný pro Intel 16 od IFS

Pátek, 14 Červenec 2023 00:00

Tags: Calibre | Certifikace | EDA | IFS | Intel 16 | nmPlatform | Siemens

Siemens-Intel-IFS-2023-2328Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mi­l 13. čer­ven­ce, že jeho špič­ko­vý ná­stroj Ca­lib­re nm­Plat­form pro ve­ri­fi­ka­ci ná­vrhů in­te­gro­va­ných ob­vo­dů je plně cer­ti­fi­ko­ván pro pro­ces Intel 16. Pro­duk­ty ná­stro­jů Ca­lib­re nm­Plat­form cer­ti­fi­ko­va­né pro pro­ces Intel 16 za­hr­nu­jí: Ca­lib­re nmDRC, Ca­lib­re Yiel­dE­nhan­cer, Ca­lib­re PERC a Ca­lib­re nmLVS.

Díky této cer­ti­fi­ka­ci mohou nyní zá­kaz­ní­ci Si­e­mens Ca­lib­re a Intel IFS vy­u­ží­vat vše­stran­nost, ener­ge­tic­kou účin­nost a op­ti­ma­li­zo­va­ný výkon slé­vá­ren­ské tech­no­lo­gie Intel 16 pro své ná­vrhy nové ge­ne­ra­ce. Intel 16 je vstup­ní bra­nou k tech­no­lo­gii Fin­FET (fin field­‑ef­fect tran­sis­tor) z pla­nár­ních uzlů, která po­sky­tu­je výkon 16nm třídy s men­ším po­čtem masek a jed­no­duš­ší­mi zá­lož­ní­mi pra­vi­dly pro návrh. Intel 16 na­bí­zí špič­ko­vé RF a ana­lo­go­vé schop­nos­ti, takže je vhod­ný pro řa­di­če pa­mě­ťo­vých za­ří­ze­ní, RF (WiFi, BT), mmWa­ve, obran­né, le­tec­ké, vlád­ní a spo­tře­bi­tel­ské apli­ka­ce.

Tato cer­ti­fi­ka­ce před­sta­vu­je nej­no­věj­ší mil­ník v part­ner­ství Si­e­mens/IFS. Si­e­mens EDA je za­klá­da­jí­cím čle­nem EDA Al­li­an­ce Intel Foun­d­ry Ser­vi­ces Ac­ce­le­ra­tor, pro­gra­mu za­mě­ře­né­ho na vy­tvo­ře­ní eko­sys­té­mu pro návrh a vý­ro­bu nové ge­ne­ra­ce sys­té­mů na čipu (SoC) vy­rá­bě­ných na špič­ko­vých pro­ces­ních tech­no­lo­gi­ích IFS. Díky to­mu­to pro­gra­mu mohou Si­e­mens a jeho EDA zá­kaz­ní­ci zís­kat pří­stup k pro­ces­ním a osa­zo­va­cím tech­no­lo­giím IFS, což jim umož­ní op­ti­ma­li­zo­vat a vy­lep­šit ná­stro­je a toky tak, aby co nej­lé­pe vy­u­ži­li tech­no­lo­gic­ké mož­nos­ti In­te­lu.Mohlo by vás zajímat: