Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tianneng používá Siemens Xcelerator pro výrobu baterií

Pondělí, 14 Srpen 2023 23:11

Tags: Baterie | Digitalizace | Inteligentní výroba | Siemens | Tianneng | Xcelerator

siemens-tianneng-battery-2333Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 14. srpna, že si Tian­neng Bat­te­ry Group vy­bra­la prů­mys­lo­vé soft­wa­ro­vé port­fo­lio Sie­mens Xce­le­ra­tor, aby pod­po­ři­la ino­va­ce a umož­ni­la di­gi­tál­ní vý­ro­bu při vý­ro­bě no­vých ba­te­rií. Tian­neng byl za­lo­žen v roce 1986 a je líd­rem v čín­ském ba­te­ri­o­vém prů­mys­lu, který se za­mě­řu­je na vý­ro­bu vý­ko­no­vých ba­te­rií a skla­do­vá­ní ener­gie, zej­mé­na pro lehká elek­tric­ká vo­zi­dla.

Spo­lu­prá­ce se Sie­men­sem umož­ní Tian­nen­gu plně vy­u­ží­vat ře­še­ní z port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor, včet­ně soft­wa­ru Team­cen­ter pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku, soft­wa­ru Op­cen­ter pro ří­ze­ní vý­rob­ních ope­ra­cí a soft­wa­ru Sim­cen­ter pro vir­tu­ál­ní si­mu­la­ce a tes­to­vá­ní.

Díky to­mu­to ře­še­ní a sou­vi­se­jí­cí­mu di­gi­tál­ní­mu vlák­nu může Tian­neng do­sáh­nout plně trans­pa­rent­ní­ho ří­ze­ní ce­lé­ho vý­rob­ní­ho pro­ce­su v uza­vře­ném cyklu, který za­hr­nu­je ří­ze­ní pro­ce­sů, sprá­vu ma­jet­ku, lo­gis­ti­ku, ří­ze­ní do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce a ří­ze­ní na­vr­ho­vá­ní a vý­zku­mu a vý­vo­je.
Sie­mens rov­něž po­sky­tu­je tech­nic­kou pod­po­ru, ško­le­ní k apli­ka­cím a po­pro­dej­ní služ­by. Vy­u­ži­tím těch­to zdro­jů bude Tian­neng Bat­te­ry scho­pen ury­ch­lit svou di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci, zlep­šit svou klí­čo­vou kon­ku­ren­ce­schop­nost a do­sáh­nout nové úrov­ně efek­ti­vi­ty a ino­va­cí.

Sie­mens pod­po­ří Tian­neng při vý­stav­bě nej­mo­der­něj­ší re­fe­renč­ní to­vár­ny na li­thi­o­vé ba­te­rie a po­mů­že mu usi­lo­vat o vy­so­ce kva­lit­ní vývoj. Kromě toho Sie­mens po­skyt­ne pod­po­ru při pod­po­ře roz­vo­je lid­ských zdro­jů v prů­bě­hu di­gi­ta­li­za­ce, čímž po­lo­ží pevné zá­kla­dy pro re­a­li­za­ci stra­te­gie in­te­li­gent­ní vý­ro­by Tian­neng Bat­te­ry.

Více in­for­ma­cí o tom, jak Sie­mens na­bí­zí kom­plet­ní sadu soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro ba­te­rie a au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by, která po­má­há zá­kaz­ní­kům na­vr­ho­vat a vy­rá­bět ba­te­rie udr­ži­tel­ným a efek­tiv­ním způ­so­bem, sta­vět a spouš­tět gi­ga­fac­to­ry v re­kord­ním čase a rych­le roz­ši­řo­vat vý­ro­bu díky pro­po­je­ní re­ál­né­ho a di­gi­tál­ní­ho světa, na­jde­te na webo­vých strán­kách o ře­še­ních pro ba­te­rie www.siemens.com/battery.

 


Mohlo by vás zajímat: