Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cena Sociální startup roku 2023 za bionickou protézu

Středa, 20 Září 2023 20:53

Tags: Demo Day | Laboratoř | Nadace | Protéza | Vodafone | Z-Arm

tvůrci projekt z-arm  jan fencl-2338Ak­ce­le­rač­ní pro­gram La­bo­ra­toř Na­da­ce Vo­da­fo­ne po­mů­že již po je­de­nác­té v růstu na­děj­ným tech­no­lo­gic­kým pro­jek­tům se so­ci­ál­ním pře­sa­hem. Při­hláš­ky do no­vé­ho roč­ní­ku se uza­ví­ra­jí již 15. října. Po­stu­pu­jí­cím fi­na­lis­tům po­skyt­ne La­bo­ra­toř Na­da­ce Vo­da­fo­ne pod­po­ru v ak­ce­le­ra­ci a růstu za­hr­nu­jí­cí fi­nanč­ní in­jek­ci ve výši 100 tisíc korun, půlroč­ní men­to­ring a se­zná­me­ní s po­ten­ci­ál­ní­mi part­ne­ry a in­ves­to­ry. Své po­kro­ky ná­sled­ně před­sta­ví v rámci červ­no­vé­ho Demo Day.

Ví­tě­zem uply­nu­lé­ho roč­ní­ku se stal pro­jekt Z-Arm, vy­ví­je­jí­cí pl­no­hod­not­nou a funkč­ní pro­té­zu. Na spo­leč­ném vy­hlá­še­ní vý­sled­ků s part­ner­skou sou­tě­ží Nápad roku ovlá­dl ka­te­go­rii So­ci­ál­ní startup roku 2023.

La­bo­ra­toř Na­da­ce Vo­da­fo­ne smě­řu­je svou pod­po­ru pro­jek­tům, které se vy­zna­ču­jí nejen byz­ny­so­vým po­ten­ci­á­lem, ale i spo­le­čen­ským pře­sa­hem. V uply­nu­lém de­se­ti­le­tí pro­šly ak­ce­le­rač­ním pro­gra­mem na­pří­klad pro­jek­ty, které usi­lu­jí o zlep­šo­vá­ní fi­nanč­ní či di­gi­tál­ní gra­mot­nos­ti ve­řej­nos­ti, nebo vy­ví­je­jí te­ra­pe­u­tic­ké ná­stro­je či tech­no­lo­gie po­má­ha­jí­cí hen­di­ke­po­va­ným oso­bám.

Bi­o­nic­ká paže na míru

V ju­bi­lej­ním de­sá­tém roč­ní­ku, jehož vý­sled­ky byly vy­hlá­še­ny v rámci spo­leč­né­ho ve­če­ra s part­ner­skou sou­tě­ží Vo­da­fo­ne Nápad roku, zví­tě­zil pro­jekt Z-Arm. Ten vy­vi­nul uni­kát­ní funkč­ní pro­té­zu. Ta je kon­stru­o­vá­na na zá­kla­dě skenu pro­té­zy pa­ci­en­ta a dů­klad­né da­to­vé ana­lý­zy tak, aby paže uži­va­te­li co nej­lé­pe se­dě­la. Paže je po­čí­ta­čo­vě mo­de­lo­vá­na a jed­not­li­vé kom­po­nen­ty tiš­tě­ny na 3D tis­kár­ně. Bi­o­nic­kou paži vy­ví­je­jí au­to­ři pro­jek­tu Z-Arm v úzké spo­lu­prá­ci s od­bor­ní­ky a pře­de­vším s těmi, kteří ji sami každý den po­u­ží­va­jí.

„Ví­těz­ství v ka­te­go­rii So­ci­ál­ní startup roku 2023 nás velmi těší, stej­ně tak po­krok, kte­ré­ho jsme za uply­nu­lých šest mě­sí­ců do­sáh­li. Pro­gram nám po­mohl zdo­ko­na­lit vlast­ní pro­dukt, ale díky kon­zul­ta­cím s od­bor­ný­mi men­to­ry také na­čer­pat nové zku­še­nos­ti v mar­ke­tingu a dal­ších od­vět­vích. Všem, kteří se nám po dobu pro­gra­mu vě­no­va­li, bychom rádi po­dě­ko­va­li,“ říká Fran­ti­šek Zerzáň, jeden z hlav­ních au­to­rů pro­jek­tu Z-Arm.

Po­sled­ní dny na při­hláš­ku

Při­hláš­ky do je­de­nác­té­ho roč­ní­ku pro­gra­mu spus­ti­la La­bo­ra­toř Na­da­ce Vo­da­fo­ne za­čát­kem září. Zá­jem­ci mají mož­nost své pro­jek­ty při­hlá­sit do 15. října. Sou­tě­ží­cí ná­sled­ně čeká dvou­den­ní lis­to­pa­do­vý bo­ot­camp, během kte­ré­ho budou moci týmy kon­zul­to­vat s men­to­ry své pro­jek­ty a je­jich byz­ny­so­vou udr­ži­tel­nost. Ná­sled­ně je před­sta­ví od­bor­né po­ro­tě, která do sa­mot­né­ho pro­gra­mu vy­be­re 3 až 5 ino­va­tiv­ních pro­jek­tů.

Pro­jek­ty od le­toš­ní­ho pro­sin­ce do květ­na 2024 čeká in­di­vi­du­ál­ní práce s men­to­ry, kteří pro­jek­tům po­mo­hou s je­jich spe­ci­fic­ký­mi po­tře­ba­mi. V červ­nu v rámci Demo Day před­sta­ví svůj po­krok po­ro­tě a in­ves­to­rům. Všem po­stu­pu­jí­cím pro­jek­tům po­skyt­ne pro­gram také fi­nanč­ní in­jek­ci ve výši 100 tisíc korun a před­sta­ve­ní po­ten­ci­ál­ním part­ne­rům a in­ves­to­rům.

Při­hláš­ky je možné po­dá­vat on­li­ne na webo­vých strán­kách www.laboratornadacevodafone.cz.

 

 


Mohlo by vás zajímat: