Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zdravé kanceláře a domácnosti s IoT laboratoří BOOTIQ

Středa, 13 Květen 2020 07:30

Tags: Automobilky | BOOTIQ | Domácnosti | IoT | IT projekty | Kanceláře | Laboratoř | Senzory

IoT laborator-2020Česká tech­no­lo­gic­ká sku­pi­na BO­O­TIQ, která vy­tvá­ří kom­plex­ní IT pro­jek­ty pro známé kor­po­ra­ce i za­čí­na­jí­cí startu­py, před­sta­vu­je vlast­ní IoT la­bo­ra­toř, po­mo­cí které vy­tvá­ří zdra­vé kan­ce­lá­ře a do­mác­nos­ti. K tomu po­u­ží­vá sadu sen­zo­rů a dal­ších za­ří­ze­ní, které na­sa­dí pro kon­krét­ní­ho kli­en­ta. Ana­ly­zu­je tak uži­va­tel­skou zku­še­nost, její pří­no­sy a celý sys­tém dále roz­ví­jí. Ten pak na­bí­zí kli­en­to­vi jako pří­pad užití a umožňuje mu upra­vit si jej dle vlast­ní po­tře­by. Tým BO­O­TIQ se za­mě­řu­je na ma­xi­mál­ní vy­tě­že­ní mož­nos­tí jed­no­du­chých sen­zo­rů a mě­ři­čů tep­lo­ty, vzdu­chu a dal­ších ve­li­čin.

Na seg­ment zdra­ví se dívá ho­lis­tic­ky, spo­lu­pra­co­val na­pří­klad na vý­vo­ji apli­ka­ce startu­pu Acti­joy, který se za­mě­řu­je na sle­do­vá­ní zdra­ví psů, za vy­u­ži­tí svých dvou IoT za­ří­ze­ní.
BO­O­TIQ se tak staví do role prů­kop­ní­ka, který zkou­má vy­u­ži­tí růz­ných za­ří­ze­ní a je­jich za­po­je­ní do funkč­ních eko­sys­té­mů. Zá­ro­veň řeší je­jich kom­pa­ti­bi­li­tu. Ty­pic­ky to jsou me­te­osta­ni­ce, mě­ři­če tep­lo­ty, vlh­kos­ti vzdu­chu či hla­di­ny kys­lí­ku. Dále to jsou po­hy­bo­vé sen­zo­ry, svě­tel­ná čidla, mě­ři­če vody či chyt­ré zá­suv­ky. Tým BO­O­TIQ během tes­to­vá­ní sle­du­je, zda si uži­va­tel dělá správ­ný návyk a tech­no­lo­gii po­u­ží­vá při­ro­ze­ně. To vše umí změ­řit a sou­stře­dí se pak na ty věci, které se osvěd­či­ly.

BO­O­TIQ po­mohl s vý­vo­jem apli­ka­ce startu­pu Acti­joy

Za­kla­da­te­lé startu­pu Acti­joy při­šli s apli­ka­cí, která do­ká­že mo­ni­to­ro­vat zdra­vý ži­vot­ní styl je­jich psa. Je­jich ře­še­ní se sklá­dá ze setu chyt­rých misek za­zna­me­ná­va­jí­cích pří­jem vody a jídla a chyt­ré­ho oboj­ku mo­ni­to­ru­jí­cí­ho ak­ti­vi­tu a od­po­či­nek psa. Za­ří­ze­ní ode­sí­la­jí do apli­ka­ce, s je­jímž vý­vo­jem tým BO­O­TIQ po­mohl, pra­vi­del­ně data, která jsou ná­sled­ně zpra­co­vá­na a vy­hod­no­ce­na. Vý­sle­dek lze sdí­let jak s ve­te­ri­ná­řem či psím tre­né­rem, tak s ostat­ní­mi uži­va­te­li. Pokud jsou v ně­kte­rých da­tech vý­ky­vy, apli­ka­ce uži­va­te­le upo­zor­ní, že něco není v po­řád­ku.

IoT za­vá­dí ve vel­kém au­to­mo­bil­ky i sta­vi­te­lé kan­ce­lá­ří

Ob­rov­ský zlom na­sta­ne v oka­mži­ku, kdy sami vý­rob­ci budou vy­rá­bět věci, které se při­po­jí k in­ter­ne­tu. A po­stup­ně se do­sta­nou i do do­mác­nos­tí a kan­ce­lá­ří. Dob­rým pří­kla­dem je spo­leč­nost HB Rea­vis, která chyt­ré kan­ce­lá­ře staví. Ta velmi peč­li­vě sle­du­je, jaký má pra­cov­ní pro­stor vliv na pro­duk­ti­vi­tu za­měst­nan­ců. Po­my­sl­nou py­ra­mi­dou, jejíž zá­kla­dy před­sta­vu­je péče o zdra­ví a efek­ti­vi­tu za­měst­nan­ců přes lá­ká­ní no­vých ta­len­tů a je­jich nad­še­ní do práce až po rych­lej­ší ino­va­ce, se in­spi­ro­va­li i v BO­O­TIQ.
Prin­cip IoT vy­u­ží­va­jí i au­to­mo­bil­ky, které před­sta­vu­jí vlast­ní ře­še­ní. Velmi snad­no lze na dálku za­mknout celé auto. Řada z nich do­dá­vá při koupi vozu i vlast­ní apli­ka­ci a k tomu sou­vi­se­jí­cí pro­duk­ty, na­pří­klad sle­do­vá­ní vozu a či knihu jízd. Za­ří­ze­ní jsou zatím jed­no­du­chá, proto je dobré začít od toho nej­jed­no­duš­ší­ho. Stále kva­lit­něj­ší jsou na­pří­klad i pro­duk­ty ope­rá­to­rů, se kte­rý­mi se běžně se­tká­vá­me. Na­pří­klad O2 na­bí­zí Smart Box, který fun­gu­je jako vstup­ní brána a lze k němu při­po­jit řadu za­ří­ze­ní, od růz­ných čidel a mě­ři­del až po chyt­ré zá­suv­ky či hla­vi­ce to­pe­ní. Může na­stat si­tu­a­ce, kdy uži­va­tel jede na cha­lu­pu a není si jistý, zda ne­chal rych­lo­var­nou kon­vi­ci v zá­suv­ce, nebo vy­pnul to­pe­ní. Po­mo­cí apli­ka­ce si to může snad­no zkon­t­ro­lo­vat a ne­mu­sí volat přá­te­lům či se vra­cet v po­lo­vi­ně cesty zpět domů.

Více o BOOTIQ najdete na www.bootiq.io.


Mohlo by vás zajímat: