Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EchoStar poskytne real-time satelitní připojení pro IoT

Čtvrtek, 06 Červenec 2023 22:37

Tags: EchoStar | EuroStar Mobile | IoT | LoRa | MSS | Satelitní sítě | Semtech

EchoStar Mobile-2327EchoStar Cor­po­rati­on ozná­mi­la, že sedm před­ních ev­rop­ských po­sky­to­va­te­lů slu­žeb in­ter­ne­tu věcí po­de­psa­lo ví­ce­le­té ko­merč­ní do­ho­dy o vý­vo­ji a pro­de­ji ře­še­ní in­ter­ne­tu věcí s vy­u­ži­tím ce­lo­ev­rop­ské sa­te­lit­ní sítě in­ter­ne­tu věcí LoRa od EchoStar Mo­bi­le. Zá­kaz­ní­ci API-K, Cyric, Da­les­Land­Net, Dryad, Ga­la­xy1, Pro­Esys a Symes vy­u­ží­va­jí síť v re­ál­ném čase k masiv­ní­mu na­sa­ze­ní IoT.

Zejména pro apli­ka­ce, jako je ven­kov­ní osob­ní ge­o­be­z­peč­nost, mo­ni­to­ro­vá­ní půdní vlh­kos­ti, velmi brzké de­tek­ce les­ních po­žá­rů, mě­ře­ní spo­tře­by a mo­ni­to­ro­vá­ní po­tru­bí.

Vý­kon­ná ge­osta­ci­o­nár­ní dru­ži­ce EchoStar XXI v pásmu S, která je kom­pa­ti­bil­ní s bez­drá­to­vou plat­for­mou LoRa od Semtech Cor­po­rati­on pro při­po­je­ní za­ří­ze­ní, po­sky­tu­je všu­dypří­tom­né obou­směr­né při­po­je­ní bez pro­blé­mů v celé Ev­ro­pě, aniž by bylo nutné uza­ví­rat ro­a­min­go­vé do­ho­dy v růz­ných ze­mě­pis­ných ob­las­tech. Pro při­dá­ní sa­te­lit­ní schop­nos­ti do svých sys­té­mů in­ter­ne­tu věcí mohou zá­kaz­ní­ci snad­no up­gra­do­vat stá­va­jí­cí ko­merč­ně na­sa­ze­ná za­ří­ze­ní po­mo­cí níz­ko­ener­ge­tic­ké­ho a kom­pakt­ní­ho mo­du­lu EchoStar Mo­bi­le EM2050 s du­ál­ním re­ži­mem sa­te­lit-po­zem­ní.

EchoStar Mo­bi­le je dce­ři­nou spo­leč­nos­tí EchoSta­ru v Ev­ro­pě, která pro­vo­zu­je síť mo­bil­ní­ho sa­te­lit­ní­ho sys­té­mu (MSS) vy­u­ží­va­jí­cí ge­osta­ci­o­nár­ní dru­ži­ci EchoStar XXI. V ce­lo­svě­to­vém mě­řít­ku vy­ví­jí EchoStar kon­ste­la­ci dru­žic LEO v pásmu S s ná­zvem EchoStar Lyra, která bude pod­po­ro­vat při­po­je­ní k in­ter­ne­tu věcí, neboť spo­leč­nost zkou­má mož­nos­ti vý­vo­je glo­bál­ní ne­po­zem­ské 5G sítě v pásmu S.

 


Mohlo by vás zajímat: