Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Soracom přidává průmyslové SIM do portfolia IoT SIM a eSIM

Pátek, 31 Březen 2023 16:03

Tags: eSIM | Industrial SIM | IoT | iSIM | SIM | Soracom

Soracom-SIM-2313So­ra­com, glo­bál­ní po­sky­to­va­tel po­kro­či­lé­ho při­po­je­ní k in­ter­ne­tu věcí (IoT), ozná­mil, že do svého port­fo­lia ře­še­ní IoT SIM a eSIM při­dal In­du­s­trial SIM kartu. Díky to­mu­to pří­růst­ku nyní So­ra­com na­bí­zí jak stan­dard­ní, tak prů­mys­lo­vé eSIM a SIM karty, stej­ně jako iSIM. In­du­s­trial SIM karta od So­ra­co­mu je ur­če­na pro apli­ka­ce M2M/IoT, kde pod­mín­ky pro­stře­dí vy­ža­du­jí ro­bust­ní ře­še­ní a kde je upřed­nostňována SIM karta před eSIM.

In­du­s­trial SIM karta pod­po­ru­je for­má­ty Mini, Micro nebo Nano (2FF, 3FF nebo 4FF) a na­bí­zí spe­ci­ál­ní po­vr­cho­vou úpra­vu a vy­lep­še­né vlast­nos­ti čipu, které ome­zu­jí erozi a odo­lá­va­jí ex­trém­ním tep­lo­tám, vlh­kos­ti a vib­ra­cím.

Stej­ně jako všech­ny SIM karty So­ra­com IoT je i nová In­du­s­trial SIM plně kom­pa­ti­bil­ní s ak­tu­ál­ní­mi spe­ci­fi­ka­ce­mi GSMA M2M eUICC a po­sky­tu­je pla­ce­ná mo­bil­ní data, včet­ně po­kry­tí 2G, 3G, 4G, LTE a Cat-M1 ve více než 160 ze­mích. Pří­stup ke špič­ko­vé plat­for­mě pro sprá­vu při­po­je­ní a roz­hra­ní API od So­ra­co­mu je za­hr­nut bez dal­ších ná­kla­dů, spolu s kni­hov­nou slu­žeb clou­do­vé plat­for­my na­vr­že­né spe­ci­ál­ně pro urych­le­ní na­sa­ze­ní IoT a za­jiš­tě­ní úspě­chu ve vel­kém mě­řít­ku.Mohlo by vás zajímat: