Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Identiv uvádí IoT zařízení s bezbateriovými kovovými senzory

Středa, 14 Červen 2023 08:58

Tags: AS321X | Asygn | Bezbateriové senzory | Identiv | IoT | RFID

identiv-asygn-2324Spo­leč­nost Iden­tiv, za­bý­va­jí­cí se di­gi­tál­ním za­bez­pe­če­ním a iden­ti­fi­ka­cí v in­ter­ne­tu věcí (IoT), ozná­mi­la uve­de­ní prv­ní­ho sen­zo­ric­ké­ho štít­ku Tag on Metal (TOM) na trh, který byl vy­vi­nut ve spo­lu­prá­ci s fran­couz­ským spe­ci­a­lis­tou na sen­zo­ry a in­te­gro­va­né ob­vo­dy Asygn. Ko­vo­vá sen­zo­ro­vá za­ří­ze­ní, za­lo­že­ná na plat­for­mě in­te­gro­va­ných ob­vo­dů nové ge­ne­ra­ce AS321X od Asyg­nu, sní­ma­jí údaje o tep­lo­tě a na­pě­tí v blíz­kos­ti ko­vo­vých před­mě­tů.

Díky sle­do­vá­ní těch­to a dal­ších údajů ze sen­zo­rů jsou za­ří­ze­ní Iden­tiv za­lo­že­ná na tech­no­lo­gii Asygn ide­ál­ní pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, lo­gis­ti­ku, do­da­va­tel­ské ře­těz­ce a další apli­ka­ce, které po­tře­bu­jí do­ko­na­lé mo­ni­to­ro­vá­ní bez ná­kla­dů a ná­roč­né údrž­by za­ří­ze­ní na­pá­je­ných z ba­te­rií.

Asygn ne­dáv­no uvedl na trh řadu AS321X, první ultra-vy­so­ko­frekvenč­ní (UHF) čipy pro ra­di­o­frekvenč­ní iden­ti­fi­ka­ci (RFID) na světě, které jsou ur­če­ny pro sní­ma­cí apli­ka­ce bez ba­te­rií. Spo­lu­prá­ce Iden­ti­vu s Asyg­nem roz­ši­řu­je jeho port­fo­lio pro­duk­tů o vlož­ky UHF RAIN RFID kom­pa­ti­bil­ní se sen­zo­ry, které umožňují iden­ti­fi­ka­ci vý­rob­ků a mo­ni­to­ro­vá­ní je­jich stavu na dlou­hou vzdá­le­nost.

Pro­po­je­né eko­sys­témy Iden­ti­vu uvá­dě­jí in­ter­net věcí do po­hy­bu a vy­tvá­ře­jí di­gi­tál­ní iden­ti­ty pro každý fy­zic­ký ob­jekt. Ino­va­tiv­ní RFID tým se za­bý­vá vý­zku­mem, ná­vrhem, vý­vo­jem a vý­ro­bou. Spo­leč­nost vklá­dá za­ří­ze­ní, vlož­ky a štít­ky s pod­po­rou RFID v ob­las­ti in­ter­ne­tu věcí do mi­li­ard před­mě­tů kaž­do­den­ní po­tře­by, včet­ně lé­kař­ských pří­stro­jů, léčiv, lu­xus­ních zna­ček, spe­ci­a­li­zo­va­ných ma­lo­ob­chod­ních pro­de­jen, spor­tov­ních oděvů, prů­mys­lo­vých apli­ka­cí, chyt­rých obalů, kni­hov­ních médií, hra­ček, vína a li­ho­vin, mo­bil­ních za­ří­ze­ní, po­lo­žek chla­di­cí­ho ře­těz­ce a zboží pod­lé­ha­jí­cí­ho zkáze.


 


Mohlo by vás zajímat: