Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Xaar otevírá laboratoř pro inkoustový tisk v Číně

Pondělí, 12 Prosinec 2022 22:45

Tags: Čína | Inkoustový tisk | Laboratoř | Šen-čen | Xaar

Xaar-China-lab-in-operation-2250Spo­leč­nost Xaar ote­vře­la v čín­ském Šen-čenu nej­mo­der­něj­ší la­bo­ra­toř pro in­kous­to­vý tisk, která za­hr­nu­je nej­no­věj­ší za­ří­ze­ní pro tes­to­vá­ní tis­ko­vých hlav a plat­for­my pro ex­pe­ri­men­to­vá­ní s tis­ko­vý­mi pro­ce­sy. S vy­u­ži­tím vlast­ních tis­ko­vých hlav, sys­té­mu re­cir­ku­la­ce in­kous­tu a ka­pa­lin bude Xaar spo­lu­pra­co­vat s před­ní­mi míst­ní­mi elek­tro­nic­ký­mi spo­leč­nost­mi, aby do­sáh­la sy­ner­gie na­příč celým do­da­va­tel­ským ře­těz­cem v oboru.

La­bo­ra­toř se za­mě­ří na po­sky­to­vá­ní růz­ných slu­žeb zá­kaz­ní­kům a part­ne­rům spo­leč­nos­ti Xaar v Číně, včet­ně vě­dec­ko-vý­zkum­ných in­sti­tu­cí. Ty budou za­hr­no­vat pod­po­ru v ob­las­tech, jako je tisk vzor­ků, vývoj ře­še­ní, zjiš­ťo­vá­ní stavu tis­ko­vé hlavy a úpra­vy tvaru pro nové apli­ka­ce, po­sky­to­vá­ní pře­hlíd­ky tis­ko­vých ře­še­ní a tech­nic­ké kon­zul­ta­ce pro větší vy­u­ži­tí in­kous­to­vých tech­no­lo­gií.

Mezi pod­po­ro­va­ná od­vět­ví patří ke­ra­mi­ka, sklo, desky ploš­ných spojů, tex­til, 3D tisk, obaly a eti­ke­ty, při­čemž pod­po­ra in­kous­to­vé­ho tisku po­sky­to­va­ná na místě po­mů­že zá­kaz­ní­kům vy­vi­nout cí­le­něj­ší apli­kač­ní ře­še­ní a do­sáh­nout rych­lej­ších ino­vač­ních cyklů, a to vše při sou­čas­ném sní­že­ní je­jich in­ves­tic do vý­zku­mu a vý­vo­je.

Další informace najdete na adrese www.xaar.com.Mohlo by vás zajímat: