Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kráčející i pásoví roboti z FEL ČVUT na Týdnu inovací

Pátek, 06 Říjen 2023 14:40

Tags: ČVUT | FEL | Roboti | Spot | Týden inovací

106 FELAPO print10x15 2023-2340Osmý roč­ník Týdne ino­va­cí, nej­vět­ší tu­zem­ské udá­los­ti v ob­las­ti ino­va­cí a umělé in­te­li­gen­ce, na­bíd­ne stej­ně jako v před­cho­zích le­tech bo­ha­tý pro­gram, kte­ré­ho se zú­čast­ní i zá­stup­ci Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT. Týden ino­va­cí se již od svého prv­ní­ho roč­ní­ku sys­te­ma­tic­ky vě­nu­je té­ma­tu umělé in­te­li­gen­ce (AI), v le­toš­ním roce bude to­mu­to té­ma­tu vě­no­vá­na zvlášt­ní po­zor­nost s ohle­dem na vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce v kaž­do­den­ním ži­vo­tě.

Během dis­kuz­ních pa­ne­lů se mnoho před­ních od­bor­ní­ků za­mě­ří na její roli v ob­las­ti pod­ni­ká­ní, startu­pů a spo­leč­nos­ti jako celku. Hlav­ní pro­gram se usku­teč­ní v úterý 10. října a v rámci ino­vač­ní­ho ve­letr­hu se před­sta­ví tým ro­bo­ti­ků a in­for­ma­ti­ků z ka­ted­ry po­čí­ta­čů, Cen­t­ra umělé in­te­li­gen­ce a ka­ted­ry ky­ber­ne­ti­ky. Chy­bět ne­bu­de ani od­bor­ná před­náš­ka prof. To­má­še Svo­bo­dy, ve­dou­cí­ho ro­bo­tic­ké­ho týmu CTU­‑CRAS­‑NOR­LAB, který skvě­le re­pre­zen­to­val FEL ČVUT na „olym­pi­á­dě ro­bo­tů“ DARPA Sub­ter­ra­nean (SubT) Chal­len­ge or­ga­ni­zo­va­né ame­ric­kou vlád­ní agen­tu­rou.

Jako nej­vět­ší lá­ka­dlo své účas­ti na ino­vač­ním ve­letr­hu si vý­zkum­ní­ci z FEL ČVUT při­pra­vi­li krá­če­jí­cí­ho čtyř­no­hé­ho ro­bo­ta SPOT s ro­bo­tic­kou rukou, který vý­znam­ně roz­ší­řil mož­nos­ti vý­zku­mu au­to­no­mní ma­ni­pu­la­ce bez do­zo­ru člo­vě­ka, což je jedna z nejmé­ně pro­bá­da­ných ob­last sou­čas­né ro­bo­ti­ky. Tým ro­bo­ti­ků a in­for­ma­ti­ků z FEL ČVUT při­pra­vil ně­ko­lik pro­jek­tů, v nichž ro­bo­ti sní­ma­jí okolí a na­va­zu­jí in­ter­ak­ci s okol­ním pro­stře­dím. Jako pří­klad může slou­žit na­sa­ze­ní mo­bil­ních ro­bo­tů pro prů­zkum a in­spek­ci dosud ne­zná­mých pro­stor, kde mohou být vy­u­ži­ti ve spo­lu­prá­ci se zá­chra­ná­ři nebo při bu­do­vá­ní ko­mu­ni­kač­ní in­frastruk­tu­ry v ná­roč­ných pod­mín­kách bez GPS sig­ná­lu. Na vý­stav­ním stán­ku bude mož­nost se­zná­mit se s vy­bra­ný­mi krá­če­jí­cí­mi i pá­so­vý­mi ro­bo­ty, které do­ká­žou ak­tiv­ně in­ter­a­go­vat s oko­lím a sa­mo­stat­ně se po­hy­bo­vat jak v dobře zná­mém, tak i v ne­zná­mém pro­stře­dí. Ná­vštěv­ní­ci budou moci na­hléd­nout do per­spek­ti­vy ro­bo­tů, zjis­tit, jak vní­ma­jí své okolí a jaké fak­to­ry ovliv­ňují je­jich roz­ho­do­vá­ní.

Před­náš­ka pro­fe­so­ra To­má­še Svo­bo­dy s ná­z­vem „Au­to­nomní ro­bo­ti ve služ­bách lidí: sou­čas­né mož­nos­ti a hlav­ní výzvy“ při­blí­ží zá­klad­ní sta­veb­ní ka­me­ny au­to­nomních ro­bo­tů a jednu z mož­ných de­fi­nic je­jich in­te­li­gen­ce. Dále se za­mě­ří na to, co sou­čas­ní ro­bo­ti umí a neumí a co ještě po­tře­bu­je­me k tomu, aby byli ši­ro­ce při­ja­ti do běž­né­ho ži­vo­ta. Před­náš­ka, která pro­běh­ne 10. října od 16:00 v Se­mi­nár­ní míst­nos­ti Ein­stein, rov­něž před­sta­ví ome­ze­ní sou­čas­ných ří­di­cích al­go­rit­mů, jež vy­ža­du­jí velké množ­ství vý­u­ko­vých dat, a ukáže jednu z mož­ných cest k pře­ko­ná­ní těch­to ome­ze­ní.

Více in­for­ma­cí o FEL ČVUT na­jde­te na fel.cvut.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: