Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na Závodní den ČVUT - akce odložena

Autor článku: ČVUT   
Pátek, 29 Září 2023 00:19

Tags: CTU CarTech | ČVUT | eForce | Formule | Motorky | Studenti | Závodní den

CTUCarTech-2339Spat­řit v akci nej­no­věj­ší for­mu­le a mo­to­cy­kly kon­stru­o­va­né stu­dent­ský­mi týmy z ČVUT mů­že­te během Zá­vod­ní­ho dne ČVUT. Akce pro ši­ro­kou ve­řej­nost se měla usku­teč­nit (více na konci zprávy) 3. října na ulici Tech­nic­ká v kam­pu­su v Praze – Dej­vi­cích. Stu­dent­ské týmy eFor­ce z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké a CTU Car­Tech z Fa­kul­ty stroj­ní navíc ofi­ci­ál­ně uve­dou jednu vel­kou no­vin­ku. Pro­gram od­star­tu­je v 9:00 a skon­čí kolem po­led­ne.

Jde o je­di­neč­nou pří­le­ži­tost vidět for­mu­le i mo­tor­ky z ČVUT v plném pro­vo­zu. Což je věc, která se nedá vidět jinde než na uza­vře­ném le­tiš­ti nebo zá­vod­ním okru­hu, které nejsou pří­stup­né ši­ro­ké ve­řej­nos­ti. Tým, tvo­ře­ný pře­de­vším stu­dent­ky a stu­dent­ka­mi Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké a Fa­kul­ty stroj­ní, se loni do­stal mezi de­sít­ku nej­lep­ších stu­dent­ských týmů v Ev­ro­pě. Lidé si budou moci pro­hléd­nout ak­tu­ál­ní fúzi pi­lo­to­va­né a au­to­nomní elek­tro­for­mu­le, kte­rou eFor­ce vy­vi­nu­li pro le­toš­ní zá­vod­ní sezónu. For­mu­le vznik­la spo­je­ním dvou pře­de­šlých ge­ne­ra­cích pi­lo­to­va­né a au­to­nomní for­mu­le.

eForce2-2339

K vi­dě­ní bude také mo­no­post FS.15 týmu CTU Car­Tech z Fa­kul­ty stroj­ní, který sou­tě­ží na zá­vo­dech for­mu­lí se spa­lo­va­cím mo­to­rem. Loni CTU Car­Tech po­pr­vé po­sta­vil for­mu­li s hyb­rid­ním po­ho­nem, kte­rou pro další sezónu zdo­ko­na­lil. Tým CTU Car­Tech má za sebou podle mluv­čí­ho Ja­ku­ba Kap­lic­ké­ho velmi úspěš­nou sezónu, kdy ob­sa­dil první místa na zá­vo­dech v Ni­zo­zem­sku a Ra­kous­ku, na zá­vo­dech v Česku zís­kal bronz a v Chor­vat­sku stří­bro.
Vedle obou typů for­mu­lí pak bude během zá­vod­ní­ho dne před­sta­ven také nový pro­to­typ elek­tric­ké zá­vod­ní mo­tor­ky EVO 3.0 Elect­ric týmu CTU Lions z Fa­kul­ty do­prav­ní, který zá­vo­dí v sou­tě­ži Mo­to­Stu­dent. Na roz­díl od for­mu­lí má sou­těž Mo­to­Stu­dent dvou­le­tou sezónu a za­kon­če­ní té ak­tu­ál­ní pro­běh­ne te­pr­ve v po­lo­vi­ně října na okru­hu v Ara­go­nu. CTU Lions nyní do­kon­ču­je již třetí mo­tor­ku s elek­tric­kým po­ho­nem.

Bude se na co dívat

Během zá­vod­ní­ho dne budou v růz­ných in­ter­va­lech pro­bí­hat hlav­ně dy­na­mic­ké ukáz­ky, všich­ni ko­lemjdou­cí se mohou po­dí­vat, jak for­mu­le jezdí a zjis­tit také, jak pro­bí­ha­la je­jich stav­ba. Zá­ro­veň bude i mož­nost po­ho­vo­řit si s členy a člen­ka­mi týmů, při­dat se do týmu nebo po­tkat zá­stup­ce part­ner­ských firem. Je to je­di­neč­ná pří­le­ži­tost, aby pr­vá­ci a pr­vač­ky z růz­ných fa­kult zjis­ti­li, co je to být sou­čás­tí týmu, jak to chodí a co to při­ná­ší pro je­jich poz­děj­ší stu­di­um i ka­ri­é­ry.
Vel­kou, a během zá­vod­ní­ho dne ofi­ci­ál­ně usku­teč­ně­nou, no­vin­kou pak bude spo­je­ní týmů eFor­ce a CTU Car­Tech. Bude se po­kra­čo­vat pod ná­zvem eFor­ce FEE Pra­gue For­mu­la, ale barvy na autě budou po­ne­chá­ny v čer­ve­no­‑mod­rém sché­ma­tu spa­lo­va­cí for­mu­le. Spo­je­ní na­sta­ne hlav­ně proto, že pra­vi­dla nej­pres­tiž­něj­ších zá­vo­dů For­mu­la Stu­dent Ger­ma­ny mo­men­tál­ně upřed­nostňují pouze elek­tric­kou au­to­nomní for­mu­li. Spa­lo­va­cí ka­te­go­rie, vzhle­dem k bu­dou­cím tren­dům, po­ma­lu ukon­ču­jí, a i nej­lep­ší spa­lo­va­cí týmy světa tak za­ča­ly pře­chá­zet k vý­stav­bě elek­tric­ké for­mu­le. Což bylo vidět i u kluků z Car­Te­chu, je­jichž tým v pod­sta­tě do­ra­zil na vr­chol spa­lo­va­cí ka­te­go­rie. 
eFor­ce FEE Pra­gue For­mu­la bude nově čítat zhru­ba sedm de­sí­tek lidí, což je zhru­ba dvoj­ná­so­bek ve­li­kos­ti pů­vod­ních týmů.

V plánu no­vé­ho slo­že­ní týmu pro ná­sle­du­jí­cí mě­sí­ce je i úplně nový kon­cept elek­tric­ké au­to­nomní for­mu­le. Pře­dě­lá­ní ce­lé­ho auta – mo­no­ko­ku, zá­stav­by jed­not­li­vých jed­no­tek či me­cha­nis­mů po­třeb­ných pro bez­pi­lot­ní jízdu. Kvůli větší bez­peč­nos­ti i lepší ser­vi­so­va­tel­nos­ti budou pře­su­nu­ty ba­te­rie z pod nohou pi­lo­ta do zadní části vozu.

Podle informace ČVUT z důvodu opravy potrubí bude Závodní den ČVUT, který se měl uskutečnit 3. 10. 2023 v dejvickém kampusu, přesunut na konec října. O novém termínu Vás budeme brzy informovat. Kvůli opravě nebylo možné uzavřít ulici Technická a předvést jízdy studentských formulí a motorek.

Více na www.cvut.cz.

 

 


Mohlo by vás zajímat: