Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

wheel.me využívá Siemens Xcelerator as a Service

Pátek, 15 Prosinec 2023 11:58

Tags: Automatizace | Genius 2 | Siemens | wheel.me | Xcelerator as a Service

siemens-wheel-me-01-2350Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že start­‑up wheel.​me, který se za­bý­vá au­to­nomní au­to­ma­ti­za­cí to­vá­ren, si vy­bral port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor as a Ser­vi­ce, aby po­mohl s vý­vo­jem své nové ge­ne­ra­ce Ge­nius 2, au­to­nomní­ho mo­bil­ní­ho sys­té­mu. Sys­tém od wheel.​me umo­ž­ňuje zá­kaz­ní­kům op­ti­ma­li­zo­vat vni­t­ro­pod­ni­ko­vé ope­ra­ce efek­tiv­ní pře­pra­vou zboží v to­vár­ní hale bez zá­sa­hu člo­vě­ka.

A do­ká­že s mi­ni­mál­ním úsi­lím pře­mě­nit ja­ký­ko­liv ob­jekt na au­to­nom­ní­ho mo­bil­ní­ho ro­bo­ta – bez nut­nos­ti měnit jeho de­sign nebo tvar.

siemens-wheel-me-02-2350

Ge­nius 2, který byl na­vr­žen a zkon­stru­o­ván v sídle spo­leč­nos­ti v Oslu s vy­u­ži­tím Sie­mens Xce­le­ra­tor as a Ser­vi­ce, byl vy­vi­nut tak, aby pra­co­val spo­leč­ně s lidmi, zba­vo­val je opa­ku­jí­cích se úkolů a zvy­šo­val pro­duk­ti­vi­tu. Ge­nius 2 se sklá­dá ze sady čtyř au­to­nomních kol, z nichž jedno fun­gu­je jako cen­t­rál­ní mozek, a spo­lu­pra­cu­je s tech­no­lo­gií na­vi­ga­ce uvnitř budov a da­to­vou ana­lý­zou od wheel.​me a je při­způ­so­bi­tel­ný růz­ným typům ná­kla­dů a ve­li­kos­tem – díky pro­gre­siv­ní tech­no­lo­gii sen­zo­rů dis­po­nu­je schop­nos­tí de­tek­ce pře­ká­žek a dy­na­mic­ké­ho plá­no­vá­ní trasy. Do­pro­vod­ný soft­ware umožňuje při­způ­so­bit pro­ces­ní toky a cen­t­ra­li­zo­va­né ří­ze­ní, což umožňuje efek­tiv­ní na­vi­ga­ci a úspěš­nou pře­pra­vu po vý­rob­ních za­ří­ze­ních zá­kaz­ní­ka.

siemens-wheel-me-03-2350

V roce 2023 si wheel.​me uvě­do­mi­la, že po­tře­bu­je pře­jít od stá­va­jí­cí­ho sou­bo­ru ná­stro­jů od růz­ných do­da­va­te­lů a zá­klad­ních ře­še­ní ke sprá­vě jed­not­né plat­for­my, která by za­hr­no­va­la nejen me­cha­nic­ký návrh, ale také spo­jo­va­la její tým a data s ro­bust­ní­mi funk­ce­mi pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu. Podle Cas­pe­ra Røds­ruda, ve­dou­cí­ho od­dě­le­ní me­cha­nic­ké kon­struk­ce, si ve wheel.​me uvě­do­mi­li, že po­u­ží­vá­ní soft­wa­ru od mnoha růz­ných do­da­va­te­lů zpo­ma­lu­je vývoj, a proto se roz­hod­li hle­dat in­te­gro­va­ná ře­še­ní a do­da­va­te­le, od kte­ré­ho by mohli zís­kat vše v jed­nom.

S pod­po­rou lo­kál­ní­ho ob­chod­ní­ho part­ne­ra Clevr si wheel.​me pro pro­duk­to­vé na­vr­ho­vá­ní vy­bra­la sou­bor Me­cha­ni­cal De­sign firmy Sie­mens (in­te­ro­pe­ra­bil­ní sou­bor soft­wa­ru NX a soft­wa­ru Solid Edge od Sie­mens) spolu s osvěd­če­ným PLM (Pro­duct Li­fecycle Ma­nage­ment) soft­warem Team­cen­ter. To umožňuje týmu fle­xi­bil­ně pře­pí­nat mezi zvo­le­ný­mi ná­vr­ho­vý­mi ná­stro­ji v ří­ze­ném, cen­t­ra­li­zo­va­ném a da­to­vě spra­vo­va­ném pro­stře­dí. Mož­nost zís­kat pří­stup k NX i Solid Edge dává spo­leč­nos­ti po­třeb­nou fle­xi­bi­li­tu, aby si mohla vy­brat ná­stroj, který nej­lé­pe vy­ho­vu­je po­tře­bám pro­jek­tu. Právě fle­xi­bi­li­ta je klí­čo­vá a pro fi­rem­ní tým je také dů­le­ži­té vědět, že může tvo­řit rych­lé kon­cepč­ní ná­vrhy v Solid Edge a pak pře­jít do NX při de­tail­ním ná­vr­hu, stej­ně jako pro­vá­dět všech­ny po­třeb­né si­mu­la­ce.

 „Jsme pře­svěd­če­ni, že startu­py jsou hyb­nou silou ino­va­cí v celém spek­tru ná­vr­ho­vé­ho a vý­rob­ní­ho prů­mys­lu. Jsme rádi, že mů­že­me spo­lu­pra­co­vat s wheel.​me, která zkou­má po­ten­ci­ál au­to­nomní ro­bo­ti­ky v to­vár­nách a ve skla­dech. Je to další skvě­lý pří­klad toho, jak port­fo­lio Sie­mens Xce­le­ra­tor při­ná­ší prů­kop­nic­kým spo­leč­nos­tem všech ve­li­kos­tí pr­votříd­ní kon­strukč­ní a in­že­nýr­ské funk­č­nos­ti v ří­ze­ném a bez­peč­ném pro­stře­dí sprá­vy ži­vot­ní­ho cyklu, které jim po­má­ha­jí sku­teč­ně ino­vo­vat a tvo­řit bu­douc­nost.“

Mats Fri­berg
vi­ce­pre­zi­dent a vý­kon­ný ře­di­tel Nor­dic Ope­rati­on, Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware

Tým wheel.​me před­po­klá­dá, že růst, který spo­leč­nost za­ží­vá, prav­dě­po­dob­ně v do­hled­né době ne­po­le­ví, takže šká­lo­va­tel­nost pro­ce­sů a in­fra­struk­tu­ry je nyní i v bu­douc­nu velmi dů­le­ži­tá. Wheel.​me toto tempo při­jí­má, ale také ví, že musí za­jis­tit, aby byl růst udr­ži­tel­ný a aby byly její zdro­je vy­u­ží­vá­ny ro­zum­ně. Sie­mens Xce­le­ra­tor jako služ­ba je sadou ná­stro­jů, kte­rou si vy­bra­la, když se svými zá­kaz­ní­ky spo­lu­pra­cu­je na bu­douc­nos­ti au­to­nomní au­to­ma­ti­za­ce to­vá­ren.

Chce­te­‑li se do­zvě­dět více o port­fo­liu prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor as a Ser­vi­ce, na­vštiv­te tuto strán­ku.


Mohlo by vás zajímat: