Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přínosy správy CAD dat? Řekněte mi proč?!!!

Pondělí, 05 Srpen 2019 11:39

Tags: PDM | Siemens | Speáva dat

Siemens PDM-1-1932Nákup sys­té­mu pro sprá­vu dat je z po­hle­du bu­dou­cí­ho roz­vo­je firmy těž­kým roz­ho­do­vá­ním. Za­tím­co nákup další li­cen­ce CAD soft­wa­ru se zdá být snad­ným roz­hod­nu­tím, které nikdo ne­zpo­chybňuje, v oka­mži­ku, kdy za­čne­te dis­ku­to­vat nákup soft­wa­ru pro sprá­vu pro­duk­to­vých dat (PDM), mů­že­te na­ra­zit na různé pře­káž­ky. Za­čne­te sou­pe­řit se všemi dal­ší­mi po­ža­dav­ky na in­ves­ti­ce z ostat­ních od­dě­le­ní ve firmě. Vý­ho­dy no­vé­ho pě­ti­o­sé­ho ob­rá­bě­cí­ho cen­t­ra jsou jasné. Jak pro­ká­zat, že vy­na­lo­žit in­ves­ti­ce na PDM je lepší volba pro bu­douc­nost firmy?

Ve sku­teč­nos­ti je to mno­hem jed­no­duš­ší, než si mys­lí­te. Ne­po­tře­bu­je­te na to ani žádné ta­bul­ky. Při bliž­ším po­hle­du na ur­či­té ob­las­ti fun­go­vá­ní firmy mů­že­te úspo­ry velmi snad­no iden­ti­fi­ko­vat a kvan­ti­fi­ko­vat je­jich pří­nos.

Siemens PDM-1-640-1932

Za­pr­vé se po­dí­vej­te na kon­struk­ci. Ať již máte pět nebo pa­de­sát kon­struk­té­rů, pře­mýš­lej­te o tom, kolik času ztrá­ce­jí při vy­hle­dá­vá­ní po­třeb­ných in­for­ma­cí. Ve sku­teč­nos­ti podle zprá­vy vy­pra­co­va­né Tech-Cla­ri­ty je to důvod nej­vět­ších ča­so­vých ztrát ve vý­vo­ji, a tyto ztrá­ty zna­me­na­jí 25% ne­pro­duk­tiv­ní práce kon­struk­té­ra. I v pří­pa­dě, že kon­struk­tér strá­ví hle­dá­ním dat 30 minut denně, pokud tento čas vy­ná­so­bí­te po­čtem kon­struk­té­rů a pra­cov­ních dnů v roce, ztrá­ty jen z to­ho­to dů­vo­du se budou po­hy­bo­vat v řá­dech sto­vek ti­sí­ců až mi­li­o­nů.

Dále se za­mys­le­te nad tím, kolik lidí od kon­struk­ce vy­ža­du­je in­for­ma­ce. Ať již máte malou firmu kde všich­ni sídlí v jedné bu­do­vě nebo větší firmu, kde lidé pra­cu­jí ve více lo­ka­li­tách, pokud po­tře­bu­jí in­for­ma­ce k vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ci, bez PDM sys­té­mu musí kon­tak­to­vat kon­struk­té­ra. A opět, pokud je kon­struk­tér nucen po­sky­to­vat in­for­ma­ce ostat­ním pra­cov­ní­kům, tato čin­nost ho zdr­žu­je od jeho pro­duk­tiv­ní práce, a i toto stojí pe­ní­ze. Takto zís­ká­te dal­ších 18% ne­pro­duk­tiv­ní práce, které kon­struk­té­ři strá­ví pří­pra­vou dat pro ostat­ní pra­cov­ní­ky. Při­dej­te dal­ších 30 minut ztra­ce­né­ho času kaž­dé­ho kon­struk­té­ra denně a spo­čí­tej­te si to. A to ne­po­čí­tá­me čas, který ztra­tí pra­cov­ní­ci po­ža­du­jí­cí in­for­ma­ce!

Až do­po­sud jsme pře­mýš­le­li o pro­duk­ti­vi­tě uži­va­te­lů spra­vu­jí­cí CAD data. Je ale spous­ta sou­vi­se­jí­cích výhod, které při­ná­še­jí zlep­še­ní na­příč celou fir­mou. Po­dí­vej­te se na toto video o sprá­vě CAD dat, Stra­te­gic­ká ná­vrat­nost PDM od Tech-Cla­ri­ty, pro in­for­ma­ce, jak pro­ká­zat úspo­ry a ob­chod­ní hod­no­tu PDM.

Pro zís­ká­ní více in­for­ma­cí o sys­té­mu pro sprá­vu dat se po­dí­vej­te na zá­znam webi­ná­ře a na­vštiv­te www.​dig​ital​nito​varn​a.​cz.


Mohlo by vás zajímat: