Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Snadný a rychlý návrh lineárních vedení s NSK Click!Speedy

Středa, 07 Srpen 2019 13:54

Tags: Click!Speedy | Lineární vedení | Návrhy | NSK

NSK-CON Linear-guide-design-tool-ClickSpeedy-1932Všich­ni vý­rob­ci stro­jů nyní zís­ka­li pří­stup k uži­teč­né­mu on­li­ne ná­stro­ji NSK, kte­rý po­má­há rych­le a snad­no na­vr­ho­vat li­ne­ár­ní ve­de­ní při­způ­so­be­ná podle po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ka. Ná­stroj Click!Spe­e­dy pro ná­vrh li­ne­ár­ních ve­de­ní NSK umo­ž­ňu­je na zá­kla­dě spe­ci­fi­ka­ce typu, ve­li­kos­ti, dél­ky, těs­ně­ní, ma­zá­ní a ma­za­cí jed­not­ky vy­rá­bět kom­po­nen­ty na míru po­dle po­ža­dav­ku zá­kaz­ní­ka. Pro každý návrh li­ne­ár­ní­ho ve­de­ní vy­tvo­ře­ný na zá­kla­dě těch­to po­ža­dav­ků a spe­ci­fi­ka­cí je mož­né pro­střed­nic­tvím od­ka­zu na sta­že­ní ne­bo e-mai­lem zís­kat spe­ci­fi­ka­ci ve­de­ní, ka­ta­lo­go­vý list, vý­kres v PDF ne­bo CAD data.

V sou­čas­né stro­jí­ren­ské vý­ro­bě je často klí­čo­vým po­ža­dav­kem zkrá­tit dobu uve­de­ní vý­rob­ku na trh. Je-li po­ža­do­vá­no na mí­ru při­způ­so­be­né li­ne­ár­ní ve­de­ní, čas­to to mů­že znač­ně zpo­ma­lit a zdra­žit prá­ce na pro­jek­tu. S ohle­dem na to vy­tvo­ři­la spo­leč­nost NSK ná­stroj Click!Spe­e­dy, kte­rý si po­ra­dí s ná­vrhem zá­kaz­nic­kých li­ne­ár­ních ve­de­ní vy­chá­ze­jí­cích z ja­ké­ko­liv řa­dy ve­de­ní ze sor­ti­men­tu NSK (běž­ná a přes­ná ve­de­ní NH/NS/LW/RA/PU/PE).

Kro­mě kon­strukč­ních cha­rak­te­ris­tik mo­hou uži­va­te­lé do Click!Spe­e­dy pro­střed­nic­tvím vy­ge­ne­ro­va­né spe­ci­fi­ka­ce za­dat ta­ké po­ža­dav­ky na ce­nu, do­da­cí lhů­tu a pod­mín­ky do­dá­ní od pro­dej­ní­ho od­dě­le­ní spo­leč­nos­ti NSK nebo dis­tri­bu­to­ra z je­jí dis­tri­buč­ní sítě.

Pro spuš­tě­ní pro­ce­su jsou k dis­po­zi­ci tři vý­cho­zí funk­ce. Vý­bě­rem vol­by „ekvi­va­lent­ní typ“ může uži­va­tel od­ká­zat na čí­s­lo zboží od kon­ku­renč­ní­ho do­da­va­te­le. Zob­ra­zí se nej­bliž­ší ekvi­va­lent od NSK a ta­bul­ka se srov­ná­ním spe­ci­fi­ka­cí. Ji­nou mož­nos­tí je, že uži­va­tel zvo­lí funk­ci „výběr typu“, kde lze na zá­kla­dě stá­va­jí­cích ve­de­ní NSK vy­tvo­řit ve­de­ní vlast­ní, na mí­ru při­způ­so­be­né. Po­sled­ní vol­bou je „čí­sel­né ozna­če­ní typu NSK“, kde je možné na zá­kla­dě exis­tu­jí­cí­ho čísla zboží naim­por­to­vat spe­ci­fi­ka­ce a CAD da­ta. Ač­ko­liv ná­stroj byl na­vr­žen tak, aby je­ho po­u­ži­tí bylo snad­né, uži­va­tel, kte­rý po­tře­bu­je po­moc, si mů­že klik­nu­tím na pří­sluš­né tla­čít­ko stáh­nout kom­plet­ní „pro­voz­ní ma­nu­ál“ ve for­má­tu PDF.

NSK-P LG NH-NS-1932

Kva­lit­ní a přes­ná li­ne­ár­ní ve­de­ní NSK se po­u­ží­va­jí v růz­ných obo­rech prů­mys­lu, včet­ně ob­rá­bě­cích a ji­ných prů­mys­lo­vých stro­jů či za­ří­ze­ní na vý­ro­bu po­lo­vo­di­čo­vých sou­čás­tek, nebo také v lé­kař­ských za­ří­ze­ních. V na­bíd­ce jsou li­ne­ár­ní ku­lič­ko­vá i vá­leč­ko­vá ve­de­ní podle stan­dar­dů ISO, s růz­ný­mi tří­da­mi přes­nos­ti, růz­nou po­vr­cho­vou úp­ra­vou ne­bo ma­zi­vy vhod­ný­mi pro růz­né po­u­ži­tí. K dis­po­zi­ci je na­pří­klad ma­za­cí jed­not­ka NSK K1 s pro­dlou­že­nou ži­vot­nos­tí, kte­rá za­ru­ču­je bez­údrž­bo­vý pro­voz ve­de­ní.

Ná­stroj Clik!Spe­e­dy pro ná­vrh li­ne­ár­ních ve­de­ní NSK je do­stup­ný na www.click-speedy01.nsk.com.
NSK najdete na ve­letr­hu EMO Hannover 2019 v hale 7, stá­nku B34.


Mohlo by vás zajímat: