Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Před­sta­ve­ní plzeňské zóny pro prů­my­sl 4.0 ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě

Středa, 14 Srpen 2019 13:13

Tags: Panattoni Europe | Plzeň-Bory | Průmysl 4.0 | Virtuální realita | Virtuplex | VRgineers

Vizualizace projektu Panattoni Pilsen Digital Park-1933Sta­vi­tel prů­mys­lo­vých zón Pa­natto­ni Eu­ro­pe před­sta­vil v praž­ské la­bo­ra­to­ři spo­leč­nos­ti Virtu­plex svůj nový pro­jekt na Bor­ských te­ra­sách v Plzni. Bez dlou­hé pre­zen­ta­ce a vy­svět­lo­vá­ní, ale se spe­ci­ál­ní­mi VR brý­le­mi, vy­so­ce vý­kon­ný­mi po­čí­ta­či HP na zá­da a pro­pra­co­va­ným vir­tu­ál­ním mo­de­lem in­dustri­ál­ních budov, které lze rov­nou na­vští­vit, jako kdyby už stály. Plzeňští za­stu­pi­te­lé a zá­stup­ci od­bor­né ve­řej­nos­ti se tak mohli osob­ně se­zná­mit s při­pra­vo­va­ným Pa­natto­ni Pil­sen Di­gi­tal Par­kem, který by měl být prů­kop­nic­kým čes­kým pro­jek­tem dle kon­cep­ce Prů­my­sl 4.0.

Zá­ro­veň šlo o tech­no­lo­gic­kou pre­mi­é­ru nej­vý­kon­něj­ší­ho sys­té­mu pro volný pohyb v roz­sáh­lém vir­tu­ál­ním pro­stře­dí po­u­ži­tou pro pre­zen­ta­ci ce­lé­ho prů­mys­lo­vé­ho parku.
Pa­natto­ni Pil­sen Di­gi­tal Park je kon­ci­po­ván tak, aby umož­nil im­ple­men­ta­ci prvků Prů­mys­lu 4.0 s vy­so­kou úrov­ní au­to­ma­ti­za­ce a ro­bo­ti­za­ce. Před­po­klá­dá vy­u­ží­vá­ní ky­ber­ne­tic­ko-fy­zi­kál­ních a ro­bo­tic­kých sys­té­mů, re­a­li­za­ci pro­vo­zů z ob­las­ti vý­zku­mu a vý­vo­je a i vý­ro­bu kon­co­vých pro­duk­tů. Cílem je také vy­tvo­řit vy­so­ce kva­li­fi­ko­va­ná pra­cov­ní místa pro ab­sol­ven­ty vy­so­kých škol v Plzni. Roz­sáh­lý brown­field o roz­lo­ze 28 hek­ta­rů je mo­men­tál­ně prázd­ný. Kva­lit­ní in­frastruk­tu­ra je však v do­sa­hu a vhod­ně na­va­zu­je na okol­ní prů­mys­lo­vé pro­vo­zy. Cel­ko­vá výše in­ves­ti­ce do Pa­natto­ni Pil­sen Di­gi­tal Parku je od­ha­do­vá­na na více než 2 mi­li­ar­dy korun. Záměr je v sou­la­du s ak­tu­ál­ní roz­vo­jo­vou stra­te­gií města Plzeň.

VR prezentace Panattoni Pilsen Digital Park-1933

Po­u­ži­tá VR tech­no­lo­gie HP umožňuje díky vy­so­ké­mu vý­ko­nu plně vy­u­žít po­ten­ci­ál vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Bez­drá­to­vý VR Bac­kpack je lehký, má er­go­no­mic­ký de­sign ve tvaru ba­to­hu a re­pre­zen­tu­je první pře­no­si­tel­ný po­čí­tač s VR na trhu. Dis­po­nu­je velmi kva­lit­ní gra­fic­kou kar­tou a vi­deo­pa­mě­tí 16 GB, takže na­bí­zí uži­va­te­li velmi věrný zá­ži­tek. Pro zob­ra­zo­vá­ní vir­tu­ál­ní­ho pro­stře­dí jsou po­u­ži­ty nej­mo­der­něj­ší VR brýle XTAL od české spo­leč­nos­ti VR­gi­neers. Brýle jsou osa­ze­ny OLED dis­ple­ji s roz­li­še­ním 5K a pá­ro­vá­ny s pa­ten­to­va­ný­mi VR čočka­mi. Brýle XTAL po­sky­tu­jí křiš­ťá­lo­vě čistý obraz, který je pro op­ti­mál­ní VR zá­ži­tek za­jiš­těn au­to­ma­tic­kým při­způ­so­be­ním čoček kaž­dé­mu uži­va­te­li.
Tech­no­lo­gie vir­tu­ál­ní re­a­li­ty dnes umožňuje vstou­pit do pro­stře­dí, které exis­tu­je pouze v di­gi­tál­ní formě. Praž­ská VR la­bo­ra­toř čes­ké­ho start-upu Virtu­plex je nej­vět­ší v celé Ev­ro­pě a díky uni­kát­ní tech­no­lo­gii umožňuje po­hy­bo­vat se ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě na­pros­to volně na ob­rov­ské ploše o roz­lo­ze až 600 m2. Sou­čas­ně se ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí může po­hy­bo­vat celá sku­pi­na osob a sdí­let své zá­žit­ky.


Mohlo by vás zajímat: