Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

LIMB-Art a De­sign Re­a­li­ty pro 3D tisk krytů pro­téz nohou

Pondělí, 19 Srpen 2019 11:11

Tags: Design Reality | HP Multi Jet Fusi­on | LIMB-Art | Mark Williams | Protetika | Protézy

LEG-PRINT-02-1934De­sign po­vrchů pro­téz no­hou od fir­my LIMB-Art bu­de ny­ní mí­sto tra­dič­ní me­to­dy vstři­ko­vá­ní plas­tů tiš­těn u ser­vis­ní­ho po­sky­to­va­te­le De­sign Re­a­li­ty na 3D plat­for­mě Multi Jet Fusi­on 4200 od HP. Tis­kár­na do­vo­lí tisk ni­ko­liv jen jed­no­ho dru­hu de­sig­nu, jak to­mu by­lo do­po­sud, ale ná­vrhy od­liš­ných tva­rů a vzo­rů. Spo­leč­nost LIMB-Art za­lo­žil bý­va­lý pa­ra­lym­pij­ský pla­vec Mark Wil­li­ams a je­ho man­žel­ka Ra­cha­el a v na­bíd­ce mají hodně krytů pro­téz růz­ných barev i es­te­tic­ké­ho vzhle­du. Do­stup­ná je řada mož­nos­tí do­kon­čo­va­cích prací, a navíc si zá­kaz­ní­ci mohou také vy­tvo­řit svůj vlast­ní de­sign.

Při tisku se po­u­ží­vá pevný a odol­ný ter­mo­plas­tic­ký ma­te­ri­ál, při­čemž plat­for­ma HP Multi Jet Fusi­on do­ká­že ne­vy­u­ži­tý ma­te­ri­ál znovu vy­u­žít. Pokud se firmě po­da­ří ge­ne­ro­vat po­třeb­ný zisk z pro­de­je krytů pro­téz pro do­spě­lé, chtě­la by na­bíd­nout ten samý pro­dukt pro děti zdar­ma.
Více se dozvíte na designreality.co.uk a limb-art.com.


Mohlo by vás zajímat: