Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

České dráhy nabídnou další bezbariérové vlaky

Středa, 21 Srpen 2019 13:12

Tags: Bezbariérové vlaky | České dráhy | Nástupní plošiny | RegioPanter | Soupravy

CD push-pull-handicap-1934Za ros­tou­cím zá­jmem osob se zdra­vot­ním po­sti­že­ním o ces­to­vá­ní vla­ky Čes­kých drah sto­jí snad­ný ob­jed­náv­ko­vý sys­tém asi­s­ten­ce a míst ve vla­ku, jed­no­du­ché vy­hle­dá­vá­ní bez­ba­ri­é­ro­vé­ho spo­je­ní a na­bíd­ka už 5066 bez­ba­ri­é­ro­vých vla­ků po ce­lé Čes­ké re­pub­li­ce i do za­hra­ni­čí. V le­toš­ním 1. po­lo­le­tí bylo re­gis­tro­va­ných ces­tu­jí­cích s han­di­ca­pem vy­ža­du­jí­cích asi­s­ten­ci na ces­tě o 14 % ví­ce než ve stej­ném ob­do­bí loň­ské­ho ro­ku. Čes­ké drá­hy pře­pra­vu­jí den­ně de­sít­ky ces­tu­jí­cích na vo­zí­ku. Jen za 1. po­lo­le­tí vy­u­ži­lo těch­to slu­žeb 3781 pře­dem re­gis­tro­va­ných han­di­ca­po­va­ných a ně­ko­lik tisíc zá­kaz­ní­ků, kte­ří ne­by­li pře­dem ob­jed­na­ní.

Vla­ky jsou pro­to vy­ba­vo­vá­ny spe­ci­ál­ní­mi ná­stup­ní­mi plo­ši­na­mi, na­vi­gač­ní­mi prv­ky, sys­témy pro dál­ko­vé ote­vře­ní dve­ří pro­střed­nic­tvím sle­pec­kých vy­sí­la­ček nebo ná­pi­sy v Brail­lo­vě pís­mu. Za po­sled­ních 10 let roz­ší­ři­ly Čes­ké drá­hy na­bíd­ku bez­ba­ri­é­ro­vých spo­jů z 1464 na sou­čas­ných 5066. ČD dis­po­nu­je 621 bez­ba­ri­é­ro­vý­mi vo­zi­dly a jed­not­ka­mi. V nej­bliž­ších le­tech chce tu­to flo­ti­lu až o tře­ti­nu zvět­šit. No­vé bez­ba­ri­é­ro­vé vla­ky jsou při­tom ur­če­ny pro dál­ko­vé i re­gi­o­nál­ní lin­ky. Při­způ­so­be­ní vnitř­ních pro­stor vozů je vý­zvou pro kon­struk­té­ry i de­sig­né­ry.

CD 2st Class PRM-vizualizace-1934

V sou­čas­né době se již vy­rá­bí pa­de­sát­ka va­go­nů pro 10 mo­der­ních ex­pres­ních sou­prav, z nichž kaž­dá bu­de mít i bez­ba­ri­é­ro­vý vůz. By­lo ob­jed­ná­no také 5 pa­t­ro­vých bez­ba­ri­é­ro­vých jed­no­tek pro Os­t­rav­sko a 31 elek­tric­kých níz­ko­pod­laž­ních jed­no­tek ty­pu Re­gi­o­Pan­ter.

CD push-pull-ext-1934

Dal­ších de­va­te­náct jed­no­tek je mož­no v rám­ci opce ješ­tě do­ob­jed­nat. Zá­ro­veň běží vý­bě­ro­vé ří­ze­ní na dal­ších 120 re­gi­o­nál­ních elek­tric­kých a mo­to­ro­vých jed­no­tek plně vy­ba­ve­ných pro ces­to­vá­ní osob s han­di­ca­pem a při­pra­vu­je­me po­ří­ze­ní 20 mo­der­ních ex­pres­ních sou­p­rav. Dí­ky těm­to in­ves­ti­cím chce ČD roz­ší­řit bez­ba­ri­é­ro­vé ces­to­vá­ní na vět­ši­nu svých li­nek.


Mohlo by vás zajímat: