Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zabezpečovač ETCS certifikován u lokomotivy 362 WTB

Úterý, 01 Březen 2022 00:57

Tags: 362 WTB | AŽD Praha | ČD – Te­le­ma­ti­ka | České dráhy | ETCS | Zabezpečovače | Železnice

ETCS 362 WTB 1-2209Sdru­že­ní do­da­va­te­lů ČD – Te­le­ma­ti­ka a AŽD Praha úspěš­ně do­kon­či­lo cer­ti­fi­ka­ci ev­rop­ské­ho vla­ko­vé­ho za­bez­pe­čo­va­če ETCS u pro­to­ty­po­vé­ho vo­zi­dla řady 362 WTB pro České dráhy a zís­ka­lo od Dráž­ní­ho úřadu ko­neč­né po­vo­le­ní typu vo­zi­dla a jeho uve­de­ní na trh. Toto po­vo­le­ní zna­me­ná, že vo­zi­dlo je plně způ­so­bi­lé k os­t­ré­mu ko­merč­ní­mu pro­vo­zu pod ETCS na tu­zem­ské že­lez­nič­ní síti, tedy v re­ži­mu „Switch-On“.

Jedná se o vůbec první vo­zi­dlo zpět­ně do­vy­ba­ve­né pa­lub­ní jed­not­kou za­bez­pe­čo­va­če ETCS, které ta­ko­vé po­vo­le­ní v České re­pub­li­ce zís­ka­lo.

Nut­nost za­vá­dět ce­lo­ev­rop­ský za­bez­pe­čo­va­cí sys­tém ETCS řeší čeští do­prav­ci z velké části právě tak­zva­ným re­tro­fi­tem, tedy zpět­ným do­vy­ba­ve­ním již pro­vo­zo­va­ných vo­zi­del tímto sys­té­mem. Cer­ti­fi­ka­ce za­bez­pe­čo­va­cí­ho sys­té­mu ETCS na pro­to­ty­pu řady 362 WTB je vý­znam­ným kro­kem k za­ve­de­ní ru­tin­ní­ho pro­vo­zu pod do­hle­dem ETCS na mnoha dnes po­u­ží­va­ných vo­zi­dlech Čes­kých drah. Re­tro­fit je při­pra­ven pro více per­spek­tiv­ních řad a všech­ny by měly být včas a v do­sta­teč­né míře vy­ba­ve­ny ev­rop­ským vla­ko­vým za­bez­pe­čo­va­čem. Na za­ve­de­ní pro­vo­zu s ETCS je dů­le­ži­té při­pra­vit také stroj­ve­dou­cí, proto bude v břez­nu od­star­to­vá­no ško­le­ní za­měst­nan­ců, aby mohl být v brzké době za­há­jen zku­šeb­ní pro­voz s ETCS a na za­čát­ku roku 2025 na vy­bra­ných ko­ri­do­rech za­jiš­těn ru­tin­ní pro­voz pod vý­hrad­ním do­hle­dem ETCS.

ETCS 362 WTB 2-2209

Vy­dá­ní ko­neč­né­ho po­vo­le­ní Dráž­ní­ho úřadu po­tvr­zu­je, že v rámci in­sta­la­ce pa­lub­ní části sys­té­mu ETCS byly spl­ně­ny veš­ke­ré ev­rop­ské i ná­rod­ní po­ža­dav­ky. Tím bylo za­vr­še­no ně­ko­li­ka­le­té úsilí ce­lé­ho pro­jek­to­vé­ho týmu za­hr­nu­jí­cí pro­jekč­ní práce na tech­nic­kém ře­še­ní, ná­sled­nou in­sta­la­ci za­ří­ze­ní na vo­zi­dlo a zís­ká­ní všech do­ku­men­tů a cer­ti­fi­ká­tů, které tvoří zá­klad pro roz­hod­nu­tí o žá­dosti o vy­dá­ní po­vo­le­ní typu vo­zi­dla a jeho uve­de­ní na trh. ČD – Te­le­ma­ti­ka tímto po­tvr­di­la schop­nost po­sky­to­vat re­tro­fit „na klíč“.

Kon­krét­ní pro­to­ty­po­vé vo­zi­dlo 362 165-3 již v po­lo­vi­ně roku 2021 pro­šlo v ČR úspěš­ně testy kom­pa­ti­bi­li­ty traťo­vé a pa­lub­ní části ETCS a poté ob­dr­že­lo po­třeb­né cer­ti­fi­ká­ty po­sou­ze­ní shody a bez­peč­nos­ti. Další sé­ri­o­vé lo­ko­mo­ti­vy řady 362 WTB již bude možné schvá­lit pro ko­merč­ní pro­voz pod ETCS vý­raz­ně jed­no­duš­ším způ­so­bem bez nut­nos­ti do­lo­že­ní ce­lé­ho sou­bo­ru do­ku­men­ta­ce čí­ta­jí­cí­ho více než sto do­ku­men­tů.

Sdru­že­ní do­da­va­te­lů ČD – Te­le­ma­ti­ka a AŽD Praha na zá­kla­dě vý­sled­ku ve­řej­né za­káz­ky po­de­psa­lo v roce 2019 s Čes­ký­mi dra­ha­mi rám­co­vou smlou­vu na vy­ba­ve­ní až 131 elek­tric­kých vo­zi­del sys­té­mem ETCS. V in­ten­cích rám­co­vé smlou­vy byla po­de­psa­ná zá­vazná smlou­va na vy­ba­ve­ní 102 hna­cích vo­zi­del ná­rod­ní­ho do­prav­ce řad 162, 162 WTB, 362 a 362 WTB za­bez­pe­čo­va­čem ETCS v cel­ko­vé hod­no­tě téměř 1,4 mi­li­ar­dy Kč. Úspěš­ně do­kon­če­ný re­tro­fit pro­to­ty­po­vé­ho vo­zi­dla řady 362 WTB je vý­znam­ným mil­ní­kem pl­ně­ní této zá­vaz­né smlou­vy. Na do­dáv­kách a in­sta­la­ci ETCS se po­dí­le­jí také spo­leč­nos­ti AL­STOM Bel­gi­um a ČMŽO – elek­tro­ni­ka. Re­tro­fit ETCS u vo­zi­del řad 163, 363 a 362 je již v po­kro­či­lém sta­diu schva­lo­va­cí­ho pro­ce­su. U zbý­va­jí­cí řady 162 WTB by mělo dojít k po­dá­ní žá­dosti v nej­bliž­ší době.

Za­vá­dě­ní ETCS ini­ci­o­va­la Ev­rop­ská unie, která se i čás­teč­ně po­dí­lí na jeho fi­nan­co­vá­ní. Cílem je sjed­no­tit za­bez­pe­čo­va­cí sys­témy ev­rop­ských že­lez­nic a tím zvý­šit bez­peč­nost vla­ko­vé do­pra­vy na­příč člen­ský­mi státy EU a také umož­nit po­u­ží­vá­ní vo­zi­del i na území dal­ších států, aniž by bylo nutné je vy­ba­vo­vat in­di­vi­du­ál­ní­mi ná­rod­ní­mi za­bez­pe­čo­va­či. V ČR má být od 1. 1. 2025 na vy­bra­ných ko­ri­do­ro­vých tra­tích za­ve­den tzv. vý­hrad­ní pro­voz, kdy na tyto ko­ri­do­ry již budou smět vjet pouze vo­zi­dla vy­ba­ve­ná sys­té­mem ETCS.


Mohlo by vás zajímat: