Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ČD modernizují 2. lokomotivu pro úzkorozchodnou dráhu Osoblažka

Autor článku: České dráhy – tiskové oddělení   
Pátek, 20 Srpen 2021 23:29

Tags: České dráhy | Hobby | lokomotivy | Osoblažka | Železnice

CD oprava lokomotivy-2134Je­di­ná úz­ko­roz­chod­ná dráha v pro­vo­zu Čes­kých drah a zá­ro­veň je­di­ná na Mo­ra­vě a ve Slez­sku, Tře­meš­ná ve Slez­sku – Osobla­ha, do­sta­ne do konce roku dru­hou mo­der­ni­zo­va­nou lo­ko­mo­ti­vu. Opra­ve­ný stroj získá nový motor splňující nej­no­věj­ší emis­ní normy, jeho skříň pak bude opra­ve­ná a do­sta­ne his­to­ric­ký nátěr. Dva­ce­ti­ki­lo­me­t­ro­vá dráha s roz­cho­dem pou­hých 760 mm je vý­znam­ným tu­ris­tic­kým lá­ka­dlem do Osoblaž­ské­ho vý­běž­ku.

Lo­ko­mo­ti­va 705.914-0 byla od roku 2016 mimo pro­voz. V le­toš­ním roce byla při­sta­ve­na do hlav­ní opra­vy ve spo­leč­nos­ti CZ LOKO. Vlast­ní mo­der­ni­za­ce pod ve­de­ním CZ LOKO se pak pro­vá­dí v pro­vo­zu spo­leč­nos­ti WYNX Pool v Kutné Hoře. Při hlav­ní ob­no­vě dojde ke kom­plet­ní opra­vě všech sou­čás­tí lo­ko­mo­ti­vy včet­ně úprav hlav­ní­ho rámu a vý­mě­ny zko­ro­do­va­ných částí skří­ně. Do­sa­zen bude úplně nový spa­lo­va­cí motor typu TEDOM TD 242 RV TA 25 242, který splňuje sou­čas­né emis­ní li­mi­ty Stage IIIA, a trakč­ní al­ter­ná­tor Si­e­mens. Ob­mě­nou pro­jde elek­tric­ká vý­zbroj lo­ko­mo­ti­vy, zcela nové bude chla­ze­ní hna­cí­ho agre­gá­tu, mo­der­ní ří­di­cí sys­tém a pulty ří­ze­ní na sta­no­viš­tích stroj­ve­dou­cích. Pod­voz­ky s trakč­ní­mi mo­to­ry zů­stá­va­jí beze změny, ale také ony pro­šly kom­plet­ní opra­vou v stře­dis­ku údrž­by v Olo­mou­ci.

CD novy motor-2134

Aby bylo ces­to­vá­ní na úz­ko­roz­chod­ce atrak­tiv­ní, bude lo­ko­mo­ti­va uve­de­na do jed­no­ho z his­to­ric­kých re­tro­ná­tě­rů, který však bude jiný než na druhé míst­ní lo­ko­mo­ti­vě 705.913-2.
Mo­to­ro­vé lo­ko­mo­ti­vy řady 705 byly vy­rá­bě­né v le­tech 1954, 1955 a 1958 v praž­ské lo­ko­mo­tiv­ce ČKD. Na úz­ko­roz­chod­ných tra­tích ČSD na­hra­di­ly parní lo­ko­mo­ti­vy a byly také ex­por­to­vá­ny do So­vět­ské­ho svazu. Cel­kem tak bylo vy­ro­be­no 66 lo­ko­mo­tiv, z toho 21 pro Čes­ko­slo­ven­sko. Lo­ko­mo­ti­vy pro roz­chod 760 mm mají ma­xi­mál­ní rych­lost 50 km/h, výkon 258 kW, délku 12,7 metru a hmot­nost přes 30 tun. Pro Osoblaž­ku mají České dráhy vy­hra­ze­né dvě lo­ko­mo­ti­vy, další (705.916-5) je pak ve sbír­ce že­lez­nič­ní­ho muzea ČD v Lužné u Ra­kov­ní­ka.
Osoblaž­ská úz­ko­ko­lej­ka, fa­nouš­ky ozna­čo­va­ná také jako Osoblaž­ka, je dnes je­di­ná ve­řej­ná úz­ko­roz­chod­ná dráha na Mo­ra­vě a ve Slez­sku a jedna ze tří po­sled­ních pro­vo­zo­va­ných v České re­pub­li­ce. Byla vy­bu­do­vá­na s roz­cho­dem 760 mm v roce 1898. Celá dráha z Tře­meš­né ve Slez­sku do Osobla­hy měří 20 ki­lo­me­t­rů, je na ní nej­vyš­ší rych­lost 40 km/h a nej­vět­ší stou­pá­ní činí 27 pro­mi­le. Při­bliž­ně 2 ki­lo­me­t­ry od Tře­meš­né se na­chá­zí také nejmen­ší ob­louk na české že­lez­nič­ní síti o po­lo­mě­ru pou­hých 75 metrů. Vlaky ho mohou pro­jíž­dět rych­los­tí jen 20 km/h.
Omla­zo­va­cí kúra čeká i sou­čas­nou pro­voz­ní lo­ko­mo­ti­vu z Osoblaž­ky 705.913-2. Ta pod­stou­pí v příš­tím roce plá­no­va­nou pe­ri­o­dic­kou ob­no­vu stej­ně, jako jeden z osob­ních vozů, který má v příš­tím roce také za­ví­tat do dílen.


Mohlo by vás zajímat: