Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

K dispozici je záplata MagiCAD 2020.1

Úterý, 27 Srpen 2019 12:18

Tags: 2020.1 | AutoCAD | Electrical | MagiCAD | Opravy | Room | Ventilation | Záplaty

MagiCAD-2020-1935Zá­pla­ta Ma­gi­CAD 2020.1 je ur­če­na pro Ma­gi­CAD Ven­ti­lati­on, Elect­ri­cal a Room pro Au­to­CAD. V Room nyní na­jde­me opra­vu chy­by u hod­not vý­mě­ny vzdu­chu v míst­nos­ti. Při vy­u­ži­tí funk­cí Save (ulo­žit), Cal­cu­la­te (vy­po­čí­tat) a Up­da­te Texts (ak­tu­a­li­zo­vat tex­ty) se v celém pro­jek­tu re­se­to­va­ly všech­ny hod­no­ty vý­mě­ny vzdu­chu ve všech míst­nos­tech na 0,1 l/h. Hod­no­ty pak bylo nutné na­sta­vit pro kaž­dou míst­nost v pro­jek­tu. Dal­ší opra­va v Room se týká zá­ka­zu na­sta­ve­ní tep­lo­ty pře­ná­še­né­ho vzdu­chu při po­u­ži­tí hod­not q50 nebo n50.

Ta­to chy­ba způ­so­bo­va­la pro­blémy při vý­po­čtu te­pel­ných ztrát v míst­nos­tech, kde nej­sou při­chá­ze­jí­cí a od­chá­ze­jí­cí prou­dy vzdu­chu v rov­no­vá­ze a vzduch by měl být při­vá­děn z ve­d­lej­ší míst­nos­ti. V mo­du­lu Ven­ti­lati­on se na­chá­ze­jí rov­něž dvě opra­vy. U vý­kre­sů prů­ře­zů více pater se ne­správ­ně či vůbec vy­kres­lo­va­ly sym­bo­ly kom­po­nent po­tru­bí. Opra­ven je i dru­hý pro­blém, kdy se bě­hem in­sta­la­ce pro­duk­tu ne­da­la na­sta­vit délka lím­ce vzdu­cho­vé­ho za­ří­ze­ní. A ko­neč­ně v mo­du­lu Elect­ri­cal je opra­ve­na chy­ba, kdy při vý­bě­ru ob­vo­dů ne­bo za­ří­ze­ní, kte­ré ma­jí být ak­tu­a­li­zo­vá­ny, ne­by­la vi­di­tel­ná za­škr­tá­va­cí po­líč­ka pro výběr.


Mohlo by vás zajímat: