Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AMC Bridge nabídne 3DWarehouse-for-Vectorworks

Středa, 28 Srpen 2019 09:52

Tags: 3D Warehouse | 3DWarehouse-for-Vectorworks | AMC Bridge | SketchUp | Technologie

AMC Bridge-3DWarehouse-1935Fir­ma AMC Bridge pod­po­ru­je vý­zkum a ino­va­ce v ob­las­ti vzá­jem­né sou­čin­nos­ti dat návrhu. Nově spo­leč­nost vy­vi­nu­la 3D­Wa­re­hou­se-for-Vec­tor­works, tech­no­lo­gii z řady CAD to Sket­chUp 3D Wa­re­hou­se. 3D­Wa­re­hou­se-for-Vec­tor­works umo­ž­ňu­je uži­va­te­lům Vec­tor­works pro­chá­zet a pro­hle­dá­vat mo­de­ly, pra­co­vat s ni­mi ve Vec­tor­works a ex­por­to­vat vý­sled­ky zpět do 3D Wa­re­hou­se. Tech­no­lo­gii je mož­né pro­vo­zo­vat na ope­rač­ních sys­té­mech Win­dows 7, 8.1 a 10 a Vec­tor­works 2018/2019. Po­kud má­te zá­jem o ten­to ná­stroj při­způ­so­be­ný ne­bo vy­lep­še­ný pro své po­tře­by, kon­tak­tuj­te AMC Bridge a pro­dis­ku­tuj­te po­drob­nos­ti.

Po­dí­vej­te se na krát­ké ukáz­ko­vé vi­deo s 3D­Ware­hou­se-for-Vec­tor­works v pra­xi:


Mohlo by vás zajímat: