Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

První digitálně nativní CNC systém Sinumerik ONE

Čtvrtek, 10 Říjen 2019 13:05

Tags: Frézky | Obrábění | One | Siemens | Sinumerik | SLV EDU 5x | Solidmachine | Strojírenství

DSC08542-1941Si­nu­me­rik ONE je první di­gi­tál­ně na­tiv­ní CNC ří­di­cí sys­tém od spo­leč­nos­ti Si­e­mens, který před­sta­vu­je další krok vpřed na cestě k di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci v ob­rá­bě­cím prů­mys­lu. Ve spo­lu­prá­ci se soft­warem vy­tvo­ří v rámci jed­no­ho in­že­nýr­ské­ho sys­té­mu ří­di­cí jed­not­ku stro­je a je­ho di­gi­tál­ní dvoj­če, a při­spí­vá tak k uce­le­né in­te­gra­ci hard­wa­ru a soft­wa­ru. Díky kon­zis­tent­ní in­ter­ak­ci a ko­mu­ni­ka­ci mezi re­ál­ným a vir­tu­ál­ním svě­tem a vý­kon­né­mu hard­wa­ru vy­tvá­ří nové stan­dar­dy v ob­las­ti pro­duk­ti­vi­ty, vý­ko­nu a di­gi­ta­li­za­ce. Jedná se o CNC sys­tém pro ob­rá­bě­cí stro­je, který ob­sto­jí i v bu­dou­cím di­gi­ta­li­zo­va­ném světě vý­ro­by. Uni­ver­zál­ní di­gi­tál­ní dvoj­če pro­duk­tu, vý­ro­by i vý­ko­nu se stává ne­po­stra­da­tel­ným po­moc­ní­kem nejen pro vý­rob­ce stro­jů, ale i je­jich ope­rá­to­ry.

Vý­rob­ci ob­rá­bě­cích stro­jů mohou po­mo­cí sys­té­mu Si­nu­me­rik ONE vir­tu­ál­ně zma­po­vat celý pro­ces a vý­raz­ně tak zkrá­tit fázi vý­vo­je no­vých stro­jů a dobu po­třeb­nou pro je­jich uve­de­ní na trh. Cel­ko­vou dobu uve­de­ní do pro­vo­zu zkrá­tí vir­tu­ál­ní pří­pra­va ce­lé­ho pro­ce­su. Vir­tu­ál­ní model stro­je ote­ví­rá vý­rob­cům i pra­cov­ní­kům ob­slu­hy zcela nové mož­nos­ti. Mohou se dů­klad­ně vě­no­vat nej­růz­něj­ším kon­cep­tům a funk­cím stro­jů i ve chví­li, kdy ještě ne­ma­jí k dis­po­zi­ci re­ál­ný hard­ware. Re­a­lis­tic­ká si­mu­la­ce zpra­co­vá­ní umož­ní si­mu­lo­vat celé pro­gra­mo­vá­ní ob­rob­ků a na­sta­ve­ní a pro­voz stro­je na po­čí­ta­či. I ško­le­ní pra­cov­ní­ků může pro­bí­hat s po­u­ži­tím di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te na­mís­to re­ál­né­ho stro­je.
Soft­wa­ro­vé a hard­wa­ro­vé ino­va­ce, které sys­tém Si­nu­me­rik ONE při­ná­ší, i mož­nost vy­tvo­řit di­gi­tál­ní dvoj­če pro­duk­tu a vý­ro­by, vý­znam­ným způ­so­bem urych­lí celý pro­ces zpra­co­vá­ní. CNC ří­di­cí sys­tém s in­te­gro­va­ným au­to­ma­tem Si­ma­tic S7-1500F je k dis­po­zi­ci jak ve verzi pro roz­vaděč, tak v pa­ne­lo­vém pro­ve­de­ní. Do­ko­na­le za­pa­dá do in­že­nýr­ské­ho pro­stře­dí TIA Por­tal a vý­rob­cům stro­jů po­sky­tu­je vy­so­ce vý­kon­ný in­že­nýr­ský rámec. Díky kon­cep­tu Sa­fe­ty In­te­gra­ted pod­po­ru­je nový sys­tém Si­nu­me­rik ONE dů­sled­ně prů­mys­lo­vé stan­dar­dy v ob­las­ti bez­peč­nos­ti. In­te­gro­va­ná bez­peč­nost in­for­mač­ních sys­té­mů na­bí­zí kon­cept ví­ce­vrst­vé hloub­ko­vé ochra­ny. Soft­ware Cre­a­te My­Vir­tu­al­Ma­chi­ne a Run My­Vir­tu­al­Ma­chi­ne umožňuje vy­tvo­řit ří­di­cí jed­not­ku stro­je a jeho di­gi­tál­ní dvoj­če v rámci jed­no­ho in­že­nýr­ské­ho sys­té­mu. Vzhle­dem k uni­ver­zál­ní­mu di­gi­tál­ní­mu kon­cep­tu di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te, vý­kon­né­mu hard­wa­ru a in­te­gro­va­né IT bez­peč­nos­ti je Si­nu­me­rik ONE na bu­douc­nost za­mě­ře­ný CNC sys­tém, který po­sou­vá vývoj di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce v ob­rá­bě­cím prů­mys­lu dále kupře­du.

V české pre­mi­é­ře Si­e­mens před­sta­vu­je Si­nu­me­rik ONE v uni­kát­ní apli­ka­ci – jako ří­di­cí sys­tém vý­u­ko­vé­ho stro­je pro CNC ob­rá­bě­ní SLV EDU 5x od české firmy So­lid­Ma­chi­ne. Vý­u­ko­vý stroj SLV EDU 5x je pě­ti­osá fréz­ka, která je díky kom­pakt­ním roz­mě­rům, hmot­nos­ti a rych­los­ti ob­rá­bě­ní ide­ál­ním vý­u­ko­vým stro­jem; stu­den­ti do­kon­čí ob­ro­bek od ná­vr­hu přes pro­gra­mo­vá­ní až po ob­ro­be­ní za jednu vy­u­čo­va­cí ho­di­nu.


Mohlo by vás zajímat: