Google překladač: English Deutsch

Termografický systém inspekce budov FLIR MR277

Autor článku: FLIR Systems   

Tags: Budovy | FLIR | Hygrometr | IGM | Inspekce | MR277 | MSX | Termografie | Vlhkoměr

MR277-FLIR-2005Spo­leč­nost FLIR Sys­tems před­sta­vi­la sys­tém in­spek­ce budov FLIR MR277 před­sta­vu­jí­cí první vlh­ko­měr s funk­cí in­fra­čer­ve­né­ho na­vá­dě­ní (IGM) s tech­no­lo­gií mul­tispek­t­rál­ní­ho dy­na­mic­ké­ho zob­ra­zo­vá­ní (MSX). Tento kom­pakt­ní vlh­ko­měr s ter­mo­gra­fic­ký­mi funk­ce­mi a hygro­me­t­rem umožňuje uži­va­te­lům roz­po­znat v plné míře pro­blé­mo­vé ob­las­ti vy­lep­še­ním ter­mo­gra­fic­kých ob­ra­zů IGM ná­zor­ný­mi po­drob­nost­mi, takže mohou rych­le na­lézt vlh­kost, úniky vzdu­chu a ne­do­stat­ky v izo­la­ci. Vy­lep­še­ný pří­stroj MR277 je na­vr­žen pro od­bor­ní­ky za­bý­va­jí­cí se re­no­va­ce­mi, opra­va­mi a sprá­vou budov a za­hr­nu­je funk­ce po­třeb­né k iden­ti­fi­ka­ci, di­a­gnos­ti­ce, opra­vě a do­ku­men­ta­ci vlh­kos­ti a pro­blé­mů v pláš­ti bu­do­vy.

Já­drem funk­ce IGM, která vi­zu­ál­ně na­vá­dí uži­va­te­le přímo ke zdro­ji pro­blé­mů pří­sluš­né bu­do­vy, je ter­mo­gra­fic­ký zob­ra­zo­va­cí sen­zor FLIR Lep­ton. Jakmi­le je pro­blém lo­ka­li­zo­ván, umožňuje ve­sta­vě­ný bez­kon­takt­ní sen­zor rych­lou a ne­in­va­ziv­ní de­tek­ci vlh­kos­ti. Pra­cov­ní­ci poté mohou pře­ná­šet di­a­gnos­tic­ké údaje a do­ku­men­ta­ci po­mo­cí ve­sta­vě­né­ho mo­du­lu Blu­e­to­o­th a při­po­jit se pro­střed­nic­tvím tech­no­lo­gie ME­TER­LiNK k mo­bil­ním za­ří­ze­ním s apli­ka­cí FLIR Tools. To umožňuje uži­va­te­lům na­hrá­vat data mě­ře­ní a ob­ráz­ky z pra­cov­ní­ho místa, což usnadňuje do­kon­če­ní a sdí­le­ní cel­ko­vých zpráv se zá­kaz­ní­ky.
MR277 se vy­zna­ču­je jas­nou a os­trou ob­ra­zov­kou, která je o 50 % větší než u před­cho­zích mo­de­lů vlh­ko­mě­rů FLIR, což usnadňuje vi­zu­ál­ní iden­ti­fi­ka­ci pro­blé­mo­vých ob­las­tí a umožňuje uži­va­te­lům sou­čas­ně zob­ra­zit více pa­ra­me­t­rů, a to včet­ně úrov­ní vlh­kos­ti, ros­né­ho bodu a tlaku vodní páry. Tech­no­lo­gie FLIR MSX se sys­té­mem dvou kamer při­dá­vá do ter­mo­gra­fic­kých ob­ra­zů vi­zu­ál­ní po­drob­nos­ti, jako jsou okra­je, po­pi­sy a sché­ma­ta. MR277 může zob­ra­zit a za­zna­me­nat ter­mo­gra­fic­ké, vi­zu­ál­ní a MSX sním­ky a dis­po­nu­je vnitř­ní pa­mě­tí až na 15 000 ob­ráz­ků.
Kromě ve­sta­vě­né­ho bez­do­ty­ko­vé­ho sen­zo­ru ob­sa­hu­je MR277 také od­ní­ma­tel­nou hro­to­vou sondu MR02. Díky tomu může uži­va­tel jed­ním pří­stro­jem ově­řit výskyt vlh­kos­ti a po na­sa­ze­ní sondy pro­vést přes­né mě­ře­ní. Sou­čás­tí vy­ba­ve­ní je i hygro­me­tr MR13. Tento v te­ré­nu vy­mě­ni­tel­ný vlh­kost­ní a tep­lot­ní sen­zor měří re­la­tiv­ní vlh­kost a mi­ni­ma­li­zu­je pro­sto­je tím, že tech­ni­ci ne­mu­sí z dů­vo­du vý­mě­ny opouš­tět sta­no­viš­tě a mohou rych­le do­kon­čit práci.
FLIR MR277 s od­ní­ma­tel­nou hro­to­vou son­dou MR02 a v te­ré­nu vy­mě­ni­tel­ným hygro­me­t­rem MR13 je ce­lo­svě­to­vě k dis­po­zi­ci za 1299 € u au­to­ri­zo­va­ných dis­tri­bu­to­rů spo­leč­nos­ti FLIR a on-line pro­střed­nic­tvím ob­cho­du FLIR. Více in­for­ma­cí o sys­té­mu FLIR MR277 na­lez­ne­te na strán­ce www.flir.com/mr277.


Mohlo by vás zajímat: