Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový Sylvac-SCAN S25T je malý stroj s velkým výkonem

Autor článku: Sylvac   
Úterý, 15 Prosinec 2020 11:10

Tags: Inspekce | Měření | SCAN S25T | Sylvac | Válcové díly | Závity

Sylvac-SCAN S25T-2051Syl­vac-SCAN S25T je nej­no­věj­ším pří­růst­kem do op­tic­kých mě­ři­cích sys­té­mů firmy Syl­vac. Po­u­ži­tím nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie Syl­vac-SCAN je tento stroj s vy­so­kou roz­li­šo­va­cí schop­nos­tí a vy­so­kou přes­nos­tí ide­ál­ní pro rych­lé mě­ře­ní ma­lých vál­co­vých dílů do prů­mě­ru 26 mm a 200 mm délky, jako jsou sou­část­ky ho­di­nek, zubní im­plan­tá­ty, kost­ní šrou­by, au­to­mo­bi­lo­vé, le­tec­ké a vše­o­bec­ně vál­co­vé sou­čás­ti, kde je dů­le­ži­tá rych­lost a přes­nost kon­t­ro­ly. Malý, ale vý­kon­ný, Syl­vac-Scan S25T je vy­ba­ven pro­slu­lou osou ná­klo­nu Syl­vac pro kom­plex­ní mě­ře­ní zá­vi­tů, schop­nou měřit zá­vi­ty s úhly šrou­bo­vi­ce až 30 °.

Do­dá­vá se při­pra­ve­ný na au­to­ma­ti­za­ci, s mo­to­ri­zo­va­ným ko­ní­kem pro au­to­ma­tic­ké uchy­ce­ní, rych­lé uvol­ně­ní ná­stro­je, ex­ter­ní I/O při­po­je­ní a ko­mu­ni­kač­ní pro­to­ko­ly. Snad­né po­u­ži­tí se zcela novým ovlá­da­cím pa­ne­lem s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou ope­rá­to­ra, který na­bí­zí in­tu­i­tiv­ní ovlá­dá­ní přímo ve vý­ro­bě, s au­to­ma­tic­kým mě­ře­ním a roz­po­zná­vá­ním dílů na jedno klik­nu­tí.
Stroj bude k dis­po­zi­ci od ledna 2021. Více na www.sylvac.ch.


Mohlo by vás zajímat: