Google překladač: English Deutsch

Nové produkty CorelDRAW 2020 pro nadšence a malé firmy

Autor článku: Corel   

Tags: Corel | CorelDRAW | Essentials 2020 | Grafika | Ilustrace | Sazba | Standard 2020

CorelDRAW 2020 Product Family-2019Spolu s Co­rel­DRAW Es­sen­ti­als 2020Co­rel­DRAW Stan­dard 2020 a s plným vý­ko­nem ne­dáv­no vy­da­né sady Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2020 na­bí­zí nyní Corel kom­plet­ní řadu soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro tvor­bu gra­fic­kých ná­vrhů, která splňují spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky kre­a­tiv­ních uži­va­te­lů, ma­lých firem i pro­fe­si­o­nál­ních gra­fi­ků. Pro­fe­si­o­ná­lo­vé již dlou­hou dobu spo­lé­ha­jí na sadu Co­rel­DRAW Gra­phics Suite při re­a­li­za­ci svých kre­a­tiv­ních vizí a do­dá­vá­ní vý­ji­meč­ných vý­sled­ků. Nyní je tato mož­nost zpří­stup­ně­na i ostat­ním gra­fic­kým uži­va­te­lům.

Pro­fe­si­o­nál­ním gra­fi­kům, je­jichž práce zá­vi­sí na kom­plet­ním pro­fe­si­o­nál­ním ře­še­ní, nad­šen­cům hle­da­jí­cím uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý soft­ware k vy­já­d­ře­ní své kre­a­tiv­ní strán­ky, nebo malé firmě, která po­tře­bu­je do­stup­né ná­stro­je pro do­má­cí tvor­bu mar­ke­tingo­vých ma­te­ri­á­lů. Pro­duk­to­vá řada Co­rel­DRAW má ře­še­ní, které je pro ně jako stvo­ře­né.

Co­rel­DRAW Es­sen­ti­als 2020: Uži­teč­né ná­stro­je a ob­je­ve­ní kre­a­ti­vi­ty

Sada Co­rel­DRAW Es­sen­ti­als 2020 je ce­no­vě do­stup­ný soft­ware pro vek­to­ro­vé ilu­stra­ce a sazbu, která po­mů­že ob­je­vit schop­nos­ti uži­va­te­le v ob­las­ti gra­fic­kých ná­vrhů. S na­pros­tou jis­to­tou může vy­tvá­řet pou­ta­vé vi­zu­ál­ní prvky pro so­ci­ál­ní média, po­zván­ky, pla­ká­ty, karty, ka­len­dá­ře a mnoho dal­ší­ho. S po­u­ži­tím uži­teč­ných ná­stro­jů a tipů v apli­ka­ci do­táh­ne každý návrh k do­ko­na­los­ti. Se sadou Co­rel­DRAW Es­sen­ti­als mohou uži­va­te­lé pře­ko­nat hra­ni­ce gra­fic­kých apli­ka­cí za­lo­že­ných na ša­b­lo­nách a začít vy­tvá­řet je­di­neč­né a pou­ta­vé ná­vrhy. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na www.​coreldraw.​com/​essentials.

Co­rel­DRAW Stan­dard 2020: Ukaž­te svůj styl s ko­lek­cí ná­vr­hář­ských apli­ka­cí

S dů­vě­ry­hod­ný­mi ná­stro­ji pro ilu­stra­ce, sazbu a úpra­vu fo­to­gra­fií je sada Co­rel­DRAW Stan­dard 2020 ide­ál­ní gra­fic­kou sadou pro nad­šen­ce a malé firmy. S touto vše­stran­nou sadou apli­ka­cí mohou vy­tvá­řet co­ko­li – od po­hled­nic a fo­to­gra­fic­kých knih až po re­kla­my a webo­vou gra­fi­ku. S vý­kon­ný­mi ná­stro­ji pro úpra­vu fo­to­gra­fií na zá­kla­dě vrs­tev v apli­ka­ci Corel PHOTO-PAINT Stan­dard (sou­část sady) mů­že­te vy­lep­šit každý ob­rá­zek. Ob­jev­te kva­lit­ní kre­a­tiv­ní obsah, jako jsou kli­par­ty a písma, a více než 50 pro­fe­si­o­nál­ně na­vr­že­ných ša­b­lon pro vy­tvá­ře­ní pla­ká­tů, le­tá­ků, karet a mnoho dal­ší­ho. Sada Co­rel­DRAW Stan­dard 2020 je kom­plex­ní soft­ware, u kte­ré­ho se uži­va­te­lé mohou spo­leh­nout, že zís­ka­jí vy­so­ce kva­lit­ní vý­sled­ky. Pro další in­for­ma­ce nebo sta­že­ní 15­den­ní zku­šeb­ní verze na­vštiv­te strán­ky www.​coreldraw.​com/​standard.

Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2020: Kom­plex­ní ře­še­ní pro tvor­bu pro­fe­si­o­nál­ních gra­fic­kých ná­vrhů

Od­st­raňte pře­káž­ky brá­ní­cí kre­a­ti­vi­tě se sadou Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2020, soft­warem pro tvor­bu pro­fe­si­o­nál­ních gra­fic­kých ná­vrhů ve Win­dows, na Macu a na webu od spo­leč­nos­ti Corel. Sada Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2020, která na­bí­zí ná­stro­je pro vek­to­ro­vé ilu­stra­ce, sazbu, úpra­vu fo­to­gra­fií, ty­po­gra­fii, sprá­vu písem a spo­leh­li­vý modul spo­leč­nos­ti Corel pro pro­fe­si­o­nál­ní tisk, dává fir­mám vše, co po­tře­bu­jí k do­sa­že­ní špič­ko­vých ná­vrhů a do­ko­na­lých vý­stu­pů. Zís­kej­te pří­stup k funk­cím pro spo­lu­prá­ci, které usnadňují sprá­vu zpět­né vazby, schva­lo­vá­ní a ko­mu­ni­ka­ci s kli­en­ty a ko­le­gy. Vy­u­žij­te zjed­no­du­še­né ná­vr­hář­ské pro­stře­dí na­bí­ze­jí­cí vy­lep­še­ní ob­ráz­ků s vy­u­ži­tím nej­no­věj­ších po­znat­ků v ob­las­ti stro­jo­vé­ho učení a ob­jev­te apli­ka­ci Power­TRA­CE, která s vy­u­ži­tím umělé in­te­li­gen­ce po­sou­vá pře­vod rastrů na vek­to­ro­vou gra­fi­ku na novou úroveň. Díky řadě kom­plex­ních ope­ra­cí, které jsou opro­ti před­cho­zí verzi až 10­krát rych­lej­ší, mů­že­te re­a­li­zo­vat kon­cep­ty v re­kord­ním čase. Ukaž­te svůj styl s po­kro­či­lou ty­po­gra­fií a pod­po­rou va­ri­a­bil­ních písem. Pokud hle­dá­te bez­kon­ku­renč­ní pro­duk­ti­vi­tu a ne­o­me­ze­né kre­a­tiv­ní mož­nos­ti, na­jde­te je v sadě Co­rel­DRAW Gra­phics Suite. Zku­šeb­ní 15­den­ní verze je k do­spo­zi­ci na www.​coreldraw.​com/​coreldraw.

Ceny a dostupnost

Sada Co­rel­DRAW Es­sen­ti­als 2020 je nyní k dis­po­zi­ci v češ­ti­ně, an­g­lič­ti­ně, něm­či­ně, fran­couz­šti­ně, ho­land­šti­ně, ital­šti­ně, špa­něl­šti­ně, bra­zil­ské por­tu­gal­šti­ně, pol­šti­ně a ruš­ti­ně.
Do­po­ru­če­ná ma­lo­ob­chod­ní cena je 4010 Kč včet­ně DPH.

Sada Co­rel­DRAW Stan­dard 2020 je nyní k dis­po­zi­ci v češ­ti­ně, an­g­lič­ti­ně, něm­či­ně, fran­couz­šti­ně, ho­land­šti­ně, ital­šti­ně, špa­něl­šti­ně, bra­zil­ské por­tu­gal­šti­ně, pol­šti­ně a ruš­ti­ně.
Do­po­ru­če­ná ma­lo­ob­chod­ní cena je 10 870 Kč včet­ně DPH.

Sada Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2020, která byla letos vy­dá­na pro Win­dows a Mac, na­bí­zí ná­vr­há­řům a fir­mám kom­plet­ní pro­fe­si­o­nál­ní ře­še­ní pro tvor­bu gra­fic­kých ná­vrhů. Sada je nyní do­stup­ná v češ­ti­ně, an­g­lič­ti­ně, něm­či­ně, ital­šti­ně, fran­couz­šti­ně, špa­něl­šti­ně, bra­zil­ské por­tu­gal­šti­ně, ho­land­šti­ně, pol­šti­ně, ruš­ti­ně, zjed­no­du­še­né čín­šti­ně, tra­dič­ní čín­šti­ně, tu­rečti­ně a ja­pon­šti­ně.
Cena před­plat­né­ho je 9250 Kč včet­ně DPH za rok. Do­po­ru­če­ná ma­lo­ob­chod­ní cena tr­va­lé li­cen­ce je 18 500 Kč včet­ně DPH. Funk­ce pro spo­lu­prá­ci apli­ka­ce Co­rel­DRAW.app jsou k dis­po­zi­ci ex­klu­ziv­ně s před­plat­ným k sadě Co­rel­DRAW Gra­phics Suite, s udr­žo­va­cí li­cen­cí nebo za pří­pla­tek pro zá­kaz­ní­ky s tr­va­lou li­cen­cí.


Mohlo by vás zajímat: