Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

QuadriSpace uvádí Document3D Suite 2022

Čtvrtek, 30 Září 2021 22:55

Tags: Document3D Suite 2022 | Dokumentace | Ilustrace | Pages3D | Pu­b­lisher3D | QuadriSpace

QuadriSpace Document3D-2139Quad­riSpa­ce ozná­mi­l 28. září oka­mži­tou do­stup­nost sady Do­cu­men­t3D Suite 2022. Tato ak­tu­a­li­za­ce ob­sa­hu­je pů­so­bi­vé nové funk­ce a ak­tu­a­li­za­ce na zá­kla­dě zpět­né vazby od zá­kaz­ní­ků. Sada ob­sa­hu­je Pages3D pro tech­nic­kou do­ku­men­ta­ci a Pu­b­lisher3D pro tech­nic­ké ilu­stra­ce, oba pro­duk­ty jsou k dis­po­zi­ci také sa­mo­stat­ně. Soft­ware pře­mě­ňu­je 3D CAD sou­bo­ry a sou­vi­se­jí­cí data k rych­lé­mu vy­tvá­ře­ní tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce a gra­fi­ky. Verze 2022 ob­sa­hu­je řadu vý­znam­ných funk­cí.

Nej­no­věj­ší verze za­hr­nu­je funk­ci De­tail View Mar­kup. Ta umožňuje uži­va­te­lům vy­tvá­řet ilu­stra­ce, které ob­sa­hu­jí vlo­že­ný a zvět­še­ný po­hled na 3D model, a zob­ra­zit tak další po­drob­nos­ti re­le­vant­ní pro gra­fic­ký záměr. Tímto způ­so­bem může ilu­stra­ce zpro­střed­ko­vat jak pro­sto­ro­vé in­for­ma­ce, tak velmi po­drob­né in­for­ma­ce v jed­nom gra­fic­kém ob­ráz­ku.
Další velmi žá­da­nou funk­cí za­hr­nu­tou ve verzi 2022 je mož­nost při­dá­vat hy­per­tex­to­vé od­ka­zy do tex­to­vých polí. Tyto hy­per­tex­to­vé od­ka­zy mohou ini­ci­o­vat jednu z mnoha akcí, od jed­no­du­chých a zá­klad­ních hy­per­tex­to­vých od­ka­zů na ex­ter­ní webo­vé strán­ky, až po ani­ma­ci pro­střed­nic­tvím in­ter­ak­tiv­ní 3D in­struk­ce na strán­ce do­ku­men­tu. Uži­va­te­lé Pages3D budou také těžit z ak­tu­a­li­za­cí ob­sa­hů a gra­fic­ké úpra­vy ta­bul­ky za­káz­ko­vých dílů.
Ti, kteří pra­cu­jí s vel­ký­mi kom­plex­ní­mi 3D mo­de­ly, budou těžit z no­vých ná­stro­jů fil­tro­vá­ní dílů, usnadňují­cích tří­dě­ní a iden­ti­fi­ka­ci dílů, podle ur­či­tých uži­va­te­lem de­fi­no­va­ných kri­té­rií. Dále nyní mohou uži­va­te­lé ozna­čo­vat pod­se­sta­vy jako sva­řen­ce, které sou­čás­ti prak­tic­ky uzamknou, aby se cho­va­ly jako jeden díl.
Nová pod­po­ra pro im­port a ex­port me­ta­dat dílů z Ex­ce­lu po­sky­tu­je bez­pro­blé­mo­vý pří­stup k ERP a PLM datům pro ka­ta­lo­gy dílů a in­for­ma­ce o dí­lech uži­teč­né pro sady in­struk­cí.
Chce­te-li pro­zkou­mat po­drob­ný se­znam no­vých funk­cí před­sta­ve­ných ve verzi 2022 a stáh­nout si zku­šeb­ní verzi, pře­jdě­te na quadrispace.com/products/whats_new_2022.
Další in­for­ma­ce o Quad­riSpa­ce pro­duk­tech pro tech­nic­ké pu­b­li­ko­vá­ní a ře­še­ních pro on-line 3D pře­dá­vá­ní na­jde­te na www.quadrispace.com.


Mohlo by vás zajímat: