Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Efektivní správa a řízení stavebních reklamací

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 18 Leden 2024 20:56

Tags: Digitalizace | Dokumentace | PlanRadar | Pohledávky | Reklamace | Stavební projekty

PlanRadar Claim Management 02-2403Po­ža­dav­ky na ví­ce­prá­ce ve sta­veb­nic­tví (tzv. clai­my) jsou zá­sad­ní otáz­kou pro mnoho pro­fe­si­o­ná­lů v tomto od­vět­ví a sou­čás­tí vět­ši­ny sta­veb­ních pro­jek­tů. Při je­jich ne­správ­ném ří­ze­ní však pra­vi­del­ně do­chá­zí ke zpož­dě­ní, což  se  v  sou­čas­né době týká až 70 % pro­jek­tů. Plan­Ra­dar, před­ní ev­rop­ská plat­for­ma pro ří­ze­ní do­ku­men­ta­ce, pro­ce­sů a ko­mu­ni­ka­ce ve sta­veb­nic­tví, zve­řej­ni­la re­port, který se po­drob­ně za­bý­vá právě di­gi­tál­ní sprá­vou po­hle­dá­vek a re­kla­ma­cí ve sta­veb­ních pro­jek­tech (tzv. Claim Ma­nage­ment).

A hledá cesty, jak je řešit co možná nej­e­fek­tiv­ně­ji.

In­ves­to­ři, pro­jek­to­ví ma­na­že­ři, in­že­ný­ři, kon­zul­tan­ti i do­da­va­te­lé se často mu­se­jí po­tý­kat s kon­flik­ty, které jsou ob­vykle vý­sled­kem ne­správ­né in­ter­pre­ta­ce nebo roz­díl­ných oče­ká­vá­ní. Ne­dáv­né stu­die uká­za­ly, že ne­do­ro­zu­mě­ní a spory mezi od­bor­ní­ky ve sta­veb­nic­tví nejsou vůbec ne­ob­vyk­lé a mají za ná­sle­dek mnoho po­ža­dav­ků na pře­pra­co­vá­ní. Tím se nejen pro­dlu­žu­je doba vý­stav­by o 10–30 %, ale tyto ví­ce­prá­ce také tvoří v prů­mě­ru 11 % cel­ko­vé­ho roz­počtu pro­jek­tu. Kromě oka­mži­tých fi­nanč­ních ztrát končí navíc mnoho sporů u soudu, což způ­so­bu­je velké ne­pří­jem­nos­ti všem zú­čast­ně­ným.

Nejčastější příčiny reklamací a předělávek

• ne­ú­pl­ná do­ku­men­ta­ce
• po­ža­dav­ky na změny pro­bí­ha­jí­cích pro­jek­tů
• ne­správ­né plá­no­vá­ní sta­veb­ních prací
• špat­ná ko­mu­ni­ka­ce mezi účast­ní­ky pro­jek­tu

Jak vi­dí­me, i něco tak zá­klad­ní­ho jako ko­mu­ni­ka­ce může mít na­pros­to zá­sad­ní vliv na prů­běh vý­stav­by. Navíc každá chyba, pokud není řádně ře­še­na, může spus­tit do­mi­no­vý efekt dal­ších na­ba­lu­jí­cích se pro­blé­mů.

Digitalizace: Moderní odpověď na současné výzvy

Di­gi­ta­li­za­ce pro­ce­sů ve sta­veb­nic­tví a re­a­lit­ním prů­mys­lu se stala osvěd­če­nou me­to­dou, jak vý­raz­ně zlep­šit celý ži­vot­ní cyk­lus pro­jek­tu. A tak není ná­ho­dou, že di­gi­tál­ní ře­še­ní jsou stále čas­tě­ji vy­u­ží­vá­na i na re­gu­lač­ní úrov­ni ve vý­bě­ro­vých ří­ze­ních. Vý­ho­dy se pro­je­vu­jí nejen v efek­tiv­něj­ším vy­ři­zo­vá­ní re­kla­ma­cí, ale pře­de­vším v před­chá­ze­ní pro­blé­mům.

Uka­zu­je se, že jeden z nej­kri­tič­těj­ších pro­blé­mů ve sta­veb­nic­tví tvoří množ­ství do­ku­men­ta­ce po­ža­do­va­né v jed­not­li­vých fá­zích pro­jek­tu, jako jsou po­vo­le­ní, plány, do­ho­dy, smlou­vy a re­por­ty. Účast­ní­ci pro­jek­tu tedy muse­jí mít ne­u­stá­le k dis­po­zi­ci plat­né in­for­ma­ce o všech změ­nách, a to ide­ál­ně v jed­nom di­gi­tál­ním pro­sto­ru, kde jsou schop­ni je také spra­vo­vat. Pouze tak jsou data ak­tu­ál­ní a díky tomu se může pro­jekt efek­tiv­ně po­sou­vat vpřed. To sa­mo­zřej­mě za­hr­nu­je i mož­nost sle­do­vat chyby, vy­sky­tu­jí­cí se během ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu bu­do­vy.

Co dokáže aplikace pro efektivní řízení stavebních projektů

Jed­ním z hlav­ních úkolů mo­der­ních plat­fo­rem pro ří­ze­ní stav­by, mezi které se řadí také Plan­Ra­dar, je za­jis­tit snad­nou iden­ti­fi­ka­ci změn a je­jich sle­do­vá­ní. Ty lze ozna­čit na­pří­klad na 2D plá­nech nebo v BIM mo­de­lech. Pro pře­hled o ter­mí­nech se vý­bor­ně hodí mož­nost tvor­by Gant­to­va dia­gra­mu přímo v apli­ka­ci: díky tomu je totiž snaz­ší zo­ri­en­to­vat se v každé fázi pro­jek­tu, určit možné pře­káž­ky a je­jich ře­še­ní.

V tomto ohle­du hraje klí­čo­vou roli správ­ná ko­or­di­na­ce mezi všemi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi, pro­to­že efek­tiv­ní ko­mu­ni­ka­ce zá­sad­ně ovlivňuje celou re­a­li­za­ci. Shro­maž­ďo­vá­ní dat na jedné di­gi­tál­ní plat­for­mě, kde jsou všech­ny zá­zna­my snad­no do­stup­né a ar­chi­vo­va­né pro re­fe­ren­ci, udr­žu­je vy­so­kou úroveň transpa­rent­nos­ti, což je uži­teč­né zejmé­na v pří­pa­dě stíž­nos­tí a práv­ních sporů.

Ze spo­lu­prá­ce se svými zá­kaz­ní­ky z ši­ro­ké­ho spek­tra pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­tí sta­veb­nic­tví v Plan­Ra­daru vědí, že k nej­kri­tič­těj­ším si­tu­a­cím patří právě vy­ři­zo­vá­ní re­kla­ma­cí. Proto opa­t­ři­li Plan­Ra­dar co nej­kom­plex­něj­ší sadou funk­cí, které uži­va­te­lům umo­ž­ňují vidět, když je něco v ne­po­řád­ku, a rych­le za­sáh­nout. Nej­lep­ší způ­sob, jak řešit stíž­nos­ti, je před­chá­zet pro­blé­mům dříve, než vůbec na­sta­nou.

Více o Plan­Ra­daru se do­zví­te na www.Plan­Ra­dar.com.


Mohlo by vás zajímat: