Google překladač: English Deutsch

Vývoj a modernizace letounu L-159 v Aeru pokračuje

Autor článku: AERO Vodochody AEROSPACE   

Tags: AERO | Aerospace | L-159 | Letectví | T2X | Vodochody

Foto Aero Prototyp L-159 T2X ma za sebou zalet 3-2242Aero se sou­běž­ně s pod­po­rou a údrž­bou stá­va­jí­cích stro­jů L-159 vě­nu­je mo­der­ni­za­ci jeho schop­nos­tí, jejíž hlav­ním cílem je po­skyt­nout le­toun, který splní ná­roč­né pod­mín­ky bo­jo­vé­ho vý­cvi­ku pi­lo­tů pro le­tou­ny 5. ge­ne­ra­ce. Mi­nu­lý týden po čtyřech le­tech in­ten­ziv­ní práce vzlé­tl z le­tiš­tě ve Vodo­cho­dech pro­to­typ (de­mon­strá­tor) s ozna­če­ním L-159 T2X. Jde o le­toun, na kte­rém in­že­ný­ři zkou­ší nové avi­o­nic­ké sys­témy a klí­čo­vé kon­strukč­ní prvky.

Le­toun L-159 z pro­duk­ce Aera Vodo­cho­dy ak­tu­ál­ně vy­u­ží­va­jí ar­má­dy České re­pub­li­ky a Iráku. Nově za­ča­la české le­tou­ny vy­u­ží­vat pro účely vý­cvi­ku i spo­leč­nost Dra­ken Eu­ro­pe. Aero po­kra­ču­je s mo­der­ni­za­cí klí­čo­vých prvků le­tou­nu, který je díky jeho vy­tr­va­los­ti, odol­nos­ti a bo­jo­vým schop­nos­tem mezi jeho uži­va­te­li ozna­čo­ván jako Honey Bad­ger (Me­do­jed). Cel­kem se v Aeru zatím vy­ro­bi­lo 86 kusů L-159 v růz­ných kon­fi­gu­ra­cích (včet­ně pře­sta­veb).

Foto Aero Prototyp L-159 T2X ma za sebou zalet 2-2242

Po čtyřech le­tech vý­vo­je opět za­bu­rá­cel nad are­á­lem firmy pro­to­typ s ozna­če­ním L-159 T2X. Na tomto stro­ji vý­rob­ce zkou­ší mo­der­ni­zo­va­né prvky. Vy­vi­nul nové kří­d­lo a in­te­grál­ní nádrž, která zejmé­na dvou­míst­ným kon­fi­gu­ra­cím zvy­šu­je dolet. Umož­ní také zvý­šit počet vy­u­ži­tel­ných zá­věs­ní­ků na kří­d­le le­ta­dla. Dále plá­nu­je in­te­gro­vat zcela pře­pra­co­va­nou avi­o­ni­ku a tech­no­lo­gie přes­ných zbra­ní proti po­zem­ním cílům. Mo­der­ni­za­cí chce zá­kaz­ní­kům za­jis­tit dlou­ho­do­bé a efek­tiv­ní vy­u­ži­tí le­ta­dla.

Foto Aero Prototyp L-159 T2X ma za sebou zalet 1-2242

Mezi velké vý­ho­dy L-159 ve srov­ná­ní s jeho kon­ku­ren­cí, jsou nízké pro­voz­ní ná­kla­dy a jed­no­du­chost údrž­by v běž­ném pro­vo­zu. Le­toun je tak vy­ni­ka­jí­cí plat­for­ma pro po­kro­či­lý a bo­jo­vý vý­cvik pi­lo­tů pro stí­ha­cí le­tou­ny čtvr­té a na­stu­pu­jí­cí páté ge­ne­ra­ce. Jako ne­za­ne­dba­tel­nou se dnes uka­zu­je i schop­nost účin­né­ho a eko­no­mic­ky efek­tiv­ní­ho pů­so­be­ní proti dro­nům díky vý­kon­né­mu pa­lub­ní­mu ra­da­ru. I proto si ho vy­bra­la spo­leč­nost Dra­ken Eu­ro­pe, která s Aerem po­de­psa­la letos ve Farn­bo­rou­gh smlou­vu o spo­lu­prá­ci. Ta bude le­tou­ny vy­u­ží­vat jako agre­so­ra při tré­nin­ku pi­lo­tů bo­jo­vých le­tou­nů RAF, včet­ně nej­mo­der­něj­ších le­tou­nů F-35.

Další in­for­ma­ce na www.aero.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: