Helios
Google překladač: English Deutsch

Průmyslový standard pro správu a řízení výrobkových dat

Tags: Dassault | Enovia | Karat

karat-01Karat Software v nedávné době realizoval implementaci ve společnosti Modelárna LIAZ, která se zabývá konstrukcí a výrobou nástrojů a přípravků pro automobilový průmysl. V tomto projektu bylo aplikováno propojení ERP systému s CAD řešením. Informační systém Karat je propojen se systémem Enovia SmarTeam. Karat Software je společnost s výhradně českým kapitálem a od samého počátku se orientuje na budování pozice dodavatele komplexních informačních systémů a doprovodných služeb. Společnost se řadí nejen svými výkony, ale i počtem pracovníků, spolupracujících partnerů, vybaveností a dalšími ukazateli mezi přední české dodavatele informačních technologií.

Informační systém Karat je ERP řešení pokrývající potřeby výrobních podniků z hlediska procesů spojených s provozem firmy, skladovým zabezpečením surovin, řízením výroby.

Nové konstrukční systémy a aplikace dovolují inženýrům vytvářet více návrhů větší složitosti než kdykoli předtím. Zároveň se tím zvyšuje riziko problémů se správou a řízením těchto dat a dokumentů. Vzhledem k časové náročnosti na návrh systému pro správu dokumentace firma Dytron navrhla a vyvinula řešení pro strojírenský průmysl na bázi PDM/PLM systému SmarTeam, který pochází z dílny Dassault Systèmes. A právě v projektu Modelárna LIAZ bylo propojení těchto systémů realizováno.

Enovia SmarTeam je univerzální a autonomní cPDM (collaborativeProduct Data Management) a PLM modulární řešení týmové spolupráce pro menší a středně velké organizace (SMBs) a konstrukční oddělení větších organizací s možností zapojení dodavatelského řetězce.

Zásadní rozdíl mezi ERP a PDM/PLM systémy

 • ERP (Enterprise ResourcesPlanning, plánování podnikových zdrojů) informační systémy pro řízení výroby organizaci umožňují snižovat náklady (čili šetřit ty peníze, které již v podniku jsou), ale neřeší, jak nové peníze do podniku přinést
 • jediným skutečným zdrojem prosperity a rozvoje (růstu a konkurenceschopnosti) výrobní organizace je zvýšení příjmů z prodeje nových nebo inovovaných výrobků, tedy z inovačních aktivit, příjmy rostou s růstem obratu a ten roste v závislosti na zkracování doby uvedení nového nebo inovovaného produktu na trh (time to market)
 • pouze fungující systém PLM/PDM umožňuje zkrácení inovačního cyklu výrobků (vývoje a uvedení na trh)

Enovia SmarTeam zajišťuje součinnost uvnitř organizace na různých úrovních v oblastech:

 • integrace informací, systém podporuje možnost opětovného použití poznatků a vědomostí o produktu, již dříve vytvořených v CAD/CAM systémech, Microsoft Office, Microsoft Project a dalších zdrojích včetně logických vazeb mezi nimi, s možností komfortního vyhledávání a zobrazování požadovaných informací v celé struktuře produktu
 • integrace procesů a zdrojů, systém účinně automatizuje a řídí obchodní procesy, jako např. správu kusovníků (BOM) a změnová řízení, sledování průběhu projektu a optimalizaci toku dat mezi účastníky procesů
 • business integrace, systém standardizuje a integruje pracovní metody všech zúčastněných útvarů nezávisle na jejich umístění a zajišťuje součinnost se zákazníky a dodavateli a jejich systémy a technologiemi

V útvaru konstrukce je Enovia SmarTeam Design Express (SDE) řešení pro rychlý start v konstrukčním oddělení s možností postupného rozšiřování v plnohodnotný PLM systém v rámci celé rozšířené organizace. Ve formě TDM (EDR + CAI) je součástí sady Catia Team PLM konfigurace (CAT).

Z pohledu kusovníku, který nám nejlépe reprezentuje budoucí výrobek, nám SDE umožňuje tvorbu konstrukčního kusovníku automaticky ze struktury sestavy, po exportu do Excel tabulky s ním lze pak pracovat i v ostatních útvarech organizace.

Správně využívaný PDM/PLM systém dosahuje:

 • nastavený datový model pro týmovou spolupráci při návrhu změn nebo nového výrobku
 • spolupráce s Catia a multi-CAD (SolidWorks, Autodesk Inventor, Solid Edge a Pro/Engineer) integrace
 • bezpečné strukturované ukládání dat, automatické zálohování
 • komfortní vyhledávání, rychlá identifikace dat
 • prohlížení veškeré digitální dokumentace
 • autorizace přístupu uživatele k dokumentům, sledování historie dat, řízení jejich verzí a revizí
 • týmová spolupráce více účastníků při souběžné tvorbě návrhu, sdílení a delegování úkolů v projektu
 • standardizace dílů a opětovné použití již jednou vytvořených konstrukčních návrhů

Enovia SDE standardně umožňuje automatickou tvorbu konstrukčního kusovníku ze struktury sestavy, vložení nad rohové razítko nebo export do ERP.

karat-02

V útvarech technické přípravy výroby (TPV) má pak využití i další produkt. Enovia SmarTeamEngineering Express (SNE) se speciálně přednastaveným datovým modelem určeným především pro správu a řízení položkových kusovníků, rozšiřuje funkčnosti SDE o následující PLM kategorie a moduly:

 • multi-CAD integrace s dalšími CAD systémy, které se v organizaci vyskytují (Solidworks, Inventor, Solid Edge, Pro/Engineer)
 • xBOM, správa standardních (nakupovaných) a vyráběných položek, tvorba technologických a výrobních kusovníků, v rámci TPV je uživatel schopen v rámci BOM produktu (modulu) generovat technologický a výrobní kusovník, který reprezentuje budoucí výrobek nejpřesněji (1:1)
 • správa výrobkových konfigurací
 • správa a řízení produktového portfolia
 • Workflow procesy, schvalovací a změnová řízení, automatizace a řízení obchodní procesů a standardizace toku informací a dat (dokumentace) mezi jednotlivými účastníky (útvary) realizačních procesů
 • PGM pro vedení projektů, společná správa a řízení PLM a projektových dat mezi dislokovanými vývojovými a projektovými týmy

Jaké reálné přínosy projekt Modelárna Liaz přinesl?

Enovia SmarTeam pomáhá uživatelům usměrňovat jejich inženýrské aktivity a produktové procesy bez poklesu jejich kvality. Zajišťuje součinnost uvnitř organizace na různých úrovních a integruje informace (možnost opětovného použití poznatků o produktu, již dříve vytvořených v CAx, MS Office, MS Project a dalších zdrojích), procesy a zdroje (automatizuje a řídí obchodní procesy, jako např. správu kusovníků, schvalovací a změnová řízení, sleduje průběhy projektů a optimalizuje tok dat) a pracovní metody všech zúčastněných útvarů nezávisle na jejich umístění.

Jaké měřitelné (ekonomické) přínosy po zavedení a adaptaci PLM systému spolu s příslušným CAD systémem lze očekávat:

 • Zlepšení kvality konstrukčního návrhu,
 • snížení množství chyb v dokumentaci,
 • snížení nákladů při návrhu nových dílů,
 • snížení nákladů na konstrukční změny (až o 75 %),
 • snížení nákladů na výrobní nástroje a přípravky,
 • zkrácení času přístupu (vyhledání) k existujícím datům,
 • zkrácení času konstrukčního návrhu (až o 50 %),
 • zkrácení času uvedení nového produktu na trh.

Hlavním cílem spolupráce ERP systému s CAD/CAM systémy je automatizovat, zrychlit a zefektivnit přenos dat z konstrukčních systémů do ERP systémů pro další řízení výrobních dat.

Spoluprací IS a CAD systémů se tedy docílí:

 • Odstranění chybovosti přenosu dat konstrukčních rozpisek,
 • snížení náročnosti a významné zrychlení tvorby dat technologických postupů v IS,
 • řízení procesu tvorby výrobku (přenosu konstrukčních a technologických dat výrobků) a dalšího zpracování dat pro výrobu.

karat-03

Základní vlastnosti řešení IS Karat pro CAD/CAM systémy:

IS Karat umožňuje všechny obvyklé možnosti přenosu dat mezi systémy, pomocí přímé spolupráce mezi SQL databázemi ERP a CAD/CAM systémů, resp. PDM systémů.

 • Export dat skladových položek do katalogů - IS KARAT umožňuje přenášet do CAD systémů číselníková data skladových položek tak, aby byly podkladem pro tvorbu konstrukčních dat (zobrazování již existujících karet, případně i jejich stavů apod.).
 • Import konstrukčních dat kusovníků (výkresů) do IS Karat - Import jednotlivých výkresů nebo celých stromových rozpadů kusovníků z konstrukčních dat do IS Karat za účelem dalšího zpracování a řízení.

karat-04

Tvorba rozpisky kusovníku v CADu a přenos do IS Karat:

 • Konstrukční data jsou v CAD systémech propojena s nakupovanými materiály a nakupovanými polotovary, které jsou evidovány jako skladové karty IS Karat
 • Celé kusovníkové rozpisky sestav (nejen jednotlivé výkresy, ale kompletní výrobky s rozpadem na neomezené množství podsestav) jsou exportovány do IS Karat

karat-05

Získaná konstrukční, resp. technologická data jsou dále v IS Karat dále procesně řízena a je umožněno:

 • Validace dat – kontrola existence skladových položek materiálů,
 • tvorba nových skladových položek materiálů (proces založení skladové karty, vyhledání dodavatele apod.),
 • zaměnitelnosti skladových položek, případné technologické a zásobovací změny v získaných datech (přesměrování vyráběné podsestavy/dílu na nakupovaný z hlediska struktury výroby – např. konstruktér předpokládá výrobu, ale ze zásobovacího a technologického hlediska bude položka nakupována).

karat-06

karat-07


Mohlo by vás zajímat: