Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Propojený průmysl – online – živě – interaktivně

Pondělí, 21 Září 2020 09:34

Tags: Dassault | Interaktivně | O-nline | Propojený průmysl | Setkání | Virtuální | Živě

Propojeny prumysl-DS-2039Spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes se stýská po se­tká­vá­ní se s vámi během mnoha pří­le­ži­tos­tí, které po­řá­da­la, nebo se jich zú­čast­ni­la, jako na­pří­klad ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Vzhle­dem k tomu, že vět­ši­na akcí byla zru­še­na, při­vá­dí své ko­le­gy, part­ne­ry a zku­še­nos­ti přímo k vám – on-line, živě a in­ter­ak­tiv­ně. Pro­po­je­ný prů­my­sl umožňuje lidem pra­co­vat v prak­tic­ky kaž­dém od­vět­ví – od hu­ma­nit­ních věd až po le­tec­ký a kos­mic­ký prů­my­sl. Po­má­há řešit dneš­ní po­ža­dav­ky na větší hou­žev­na­tost, pruž­nost a udr­ži­tel­nost. Jak může firma do­sáh­nout těch­to po­ža­dav­ků?

Tím, že umož­ní jed­not­liv­cům „spo­jit body“ pro­střed­nic­tvím lepší or­ga­ni­za­ce – pro­po­jit data, apli­ka­ce, sys­témy a lidi do­hro­ma­dy v jed­nom dy­na­mic­kém eko­sys­té­mu.
Vy­zkou­šej­te si, jak pruž­ně pra­cu­je Pro­po­je­ný prů­my­sl s nej­no­věj­ší­mi daty v tržně ori­en­to­va­ném pro­stře­dí.

Zú­čast­ně­te se ná­sle­du­jí­cích hlav­ních udá­los­ti pro­gra­mu Dassault Systèmes na­ži­vo:

  • Panel od­bor­ní­ků: Tváří v tvář ne­stá­los­ti – Je di­gi­ta­li­za­ce útě­kem od krize?
  • Živá dis­ku­ze: Ře­še­ní kom­plex­nos­ti – Jak může návrh sys­té­mů pod­po­řit mo­der­ní ino­va­ce?
  • Pre­zen­ta­ce od­bor­ní­ka: Ko­la­bo­ra­tiv­ní do­da­va­tel­ský ře­tě­zec – Me­to­dy, Ná­stro­je, Způ­sob uva­žo­vá­ní v kon­tex­tu ko­la­bo­ra­tiv­ní ino­va­ce.
  • A sa­mo­zřej­mě ve vašem pro­gra­mu nesmí chy­bět vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ka ve­letr­hu!

Všech­na se­tká­ní z ži­vé­ho stu­dia budou ve­de­na v an­g­lič­ti­ně a pa­ne­lo­vé schůz­ky v an­g­lič­ti­ně či v něm­či­ně.

Re­gis­truj­te se zde

 


Mohlo by vás zajímat: