Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkání uživatelů SolidCAM 21. 6. 2022

Pátek, 17 Červen 2022 16:17

Tags: CERATIZIT | Setkání | SolidCAM | SolidVision | Uživatelé

114-setkani-uzivatelu-solidcam-21-6-2022-2224Spo­leč­nos­ti So­lid­Vi­si­on, So­lid­CAMCe­ra­ti­zit po­řá­da­jí 21. červ­na 2022 v Tech­nic­kém cen­t­ru Ce­ra­ti­zit ve Vel­kém Me­zi­ří­čí, So­ko­lov­ská 250 se­tká­ní uži­va­te­lů So­lid­CA­Mu. Na pro­gra­mu je před­sta­ve­ní firmy Ce­ra­ti­zit, výběr z top funk­cí So­lid­CA­Mu, drá­to­vé ře­zá­ní DCAM­CUT, si­mu­la­ce ob­rá­bě­ní Eu­re­ka, po­kro­či­lé CAM ško­le­ní a po­st­pro­ce­so­ry. Účast­ní­ci budou se­zná­me­ni i s vý­bě­rem z top funk­cí So­lid­works, s no­vin­ka­mi a tipy + triky v So­lid­CA­Mu verze 2022.

Po­zor­nost bude možné také vě­no­vat apli­ka­cím So­lid­CAM Metal, So­lid­CAM Cloud a novým tren­dům.
Efek­tiv­ní práci s před­sta­ve­ným soft­warem za­jis­tí na­bíd­ka ško­le­ní a díky ko­ná­ní akce v tech­nic­kém cen­t­ru budou k vi­dě­ní i prak­tic­ké ukáz­ky ob­rá­bě­ní na stro­jích s tech­no­lo­gií 3D iMa­chi­ning, ví­ce­o­sé do­kon­čo­vá­ní a 5osé sra­že­ní hran. Do­pro­vod­ným pro­gra­mem je 3D ske­no­vá­ní a 3D tisk.

PROGRAM KE STAŽENÍ

REGISTRACE

 


Mohlo by vás zajímat: