Google překladač: English Deutsch

Pin­nacle Stu­dio 23 Ul­ti­ma­te na­bí­zí výkon, přes­nost a kre­a­ti­vi­tu

Autor článku: Corel   

Tags: Corel | Editace | Pinnacle | Studio | Ultimate | Verze 23 | Video

Pinnacle Studio 23 Masking-Opacity-Text-1934Spo­leč­nost Corel před­sta­vu­je  Pin­nacle Stu­dio 23 Ul­ti­ma­te, nej­no­věj­ší verzi edi­to­ru videa Pin­nacle, která na­bí­zí vý­kon­né ná­stro­je pro střih, fle­xi­bil­ní ovlá­da­cí prvky na zá­kla­dě klí­čo­vých sním­ků a spous­tu kre­a­tiv­ních efek­tů. Díky mas­ko­vá­ní videa, zjed­no­du­še­ným úpra­vám ča­so­vé osy a vy­lep­še­ním funk­cí Color Gra­ding in­spi­ro­va­ných pro­fe­si­o­ná­ly po­sky­tu­je Pin­nacle Stu­dio 23 Ul­ti­ma­te uži­va­te­lům na­pros­tou kon­t­ro­lu nad zá­z­na­my při tvor­bě videí. Ši­ro­kou sadou funk­cí vy­stu­pu­je Pin­nacle Stu­dio Ul­ti­ma­te z řady, pro­to­že na­bí­zí bez­kon­ku­renč­ní vše­stran­nost, výkon a kon­t­ro­lu v ob­las­ti stři­hu videa pro spo­tře­bi­te­le.

Mož­nost mas­ko­vá­ní videa, které dra­ma­tic­ky roz­ši­řu­je kre­a­tiv­ní mož­nos­ti, se uka­zu­je jako dych­ti­vě oče­ká­va­ná funk­ce, jejíž skvě­lé vý­sled­ky si uži­va­te­lé beta verze ne­moh­li vy­na­chvá­lit. Při­dá­me-li vy­lep­še­ní ča­so­vé osy a zjed­no­du­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů, zjis­tí­me, že s pro­duk­tem Pin­nacle Stu­dio Ul­ti­ma­te nebyl střih a na­pros­tá kon­t­ro­la nad zá­zna­my nikdy snaz­ší.

Spolu s pod­po­rou vyšší pře­no­so­vé rych­los­ti a vy­lep­še­nou hard­wa­ro­vou ak­ce­le­ra­cí videa Intel Quick Sync mezi nové funk­ce a vy­lep­še­ní v pro­duk­tu Pin­nacle Stu­dio 23 Ul­ti­ma­te patří:

  • No­vin­ka! Mas­ko­vá­ní videa: Ob­jev­te novou úroveň kre­a­ti­vi­ty s mas­ko­vá­ním videa. Mů­že­te vy­lep­šo­vat nebo od­st­ra­ňo­vat prvky videa, rozost­řit ob­li­če­je, klo­no­vat ob­jek­ty, se­lek­tiv­ně po­u­ží­vat efek­ty na li­bo­vol­né části klipu, vrst­vit zá­zna­my s tex­tem nebo tvary, vy­tvá­řet tex­to­vé masky a mnoho dal­ší­ho.
  • No­vin­ka! Efek­ti­vi­ta ča­so­vé osy: Díky nové  funk­ci „Clip Ne­sting“ mů­že­te pra­co­vat efek­tiv­ně­ji a lépe or­ga­ni­zo­vat ča­so­vou osu. Mů­že­te snad­no se­sku­po­vat více klipů a udr­žet si po­řá­dek na ča­so­vé ose nebo hro­mad­ně po­u­ží­vat pře­cho­dy a efek­ty. Vy­lep­še­né ovlá­da­cí prvky klí­čo­vých sním­ků umožňují přes­ně při­způ­so­bit pře­cho­dy a efek­ty.
  • Vy­lep­še­ní! Color Gra­ding: S kom­plet­ní­mi ovlá­da­cí­mi prvky Color Gra­ding, které nyní za­hr­nu­jí před­vol­by pro­fi­lů LUT (Look up Table) a vy­lep­še­né mož­nos­ti ovlá­da­cích prvků pro ještě přes­něj­ší úpra­vy, mů­že­te snad­no opra­vit barvy a na­vo­dit at­mo­sfé­ru videa. Mož­nost ko­pí­ro­vá­ní a vlo­že­ní atri­bu­tů barev na­příč klipy šetří čas. Po­u­žij­te nové funk­ce se­lek­tiv­ních vek­to­ro­vých mo­ni­to­rů k op­ti­ma­li­za­ci ko­rek­ce barev pro kon­krét­ní ob­last ve videu. Uprav­te tóny pleti tak, aby vy­pa­da­ly při­ro­ze­ně­ji, ko­ri­guj­te a sjed­no­cuj­te barvy mezi klipy, a mnoho dal­ší­ho.
  • Vy­lep­še­ní! Mož­nos­ti ex­por­tu: Vy­u­žij­te no­vých mož­nos­tí ex­por­tu. Po­u­žij­te nový kanál alfa k ex­por­tu pro­jek­tů s prů­hled­ným po­za­dím a pře­vo­du videa na sou­bo­ry GIF pro snad­né zob­ra­zo­vá­ní na­příč on­li­ne plat­for­ma­mi. Během ex­por­tu ušet­ří­te čas díky ply­nu­lé­mu zpra­co­vá­vá­ní více sou­bo­rů na­jed­nou nebo po­u­ži­tí no­vých dáv­ko­vých front.
  • Vy­lep­še­ní! Efek­ty od NewBlu­e­FX: Nově při­da­ný modul NewBlue Audio Es­sen­ti­als lze vy­u­žít ke zjed­no­du­še­ní zpra­co­vá­ní zvuku a při­dá­ní zvu­ko­vých efek­tů, jako jsou sbo­ro­vé efek­ty, zpož­dě­ní, ozvě­na a zkres­le­ní. K dis­po­zi­ci jsou i po­pu­lár­ní ba­líč­ky NewBlue s mož­nos­tí pré­mi­o­vých video efek­tů.

Pin­nacle Stu­dio 23 Ul­ti­ma­te pod­po­ru­je 4K, HD a 360° video a na­bí­zí vý­kon­nou sadu funk­cí, která za­hr­nu­je také dy­na­mic­ké pře­cho­dy, prů­hled­nost stopy a fá­zo­vou ani­ma­ci. Vy­u­žij­te výhod pro­gra­mu Mul­ti­Cam Cap­tu­re Lite a na­hrá­vej­te zá­znam ob­ra­zov­ky a webo­vé ka­me­ry a ply­nu­le je kom­bi­nuj­te po­mo­cí edi­to­ru zá­zna­mu z více kamer. Vy­pa­luj­te pro­jek­ty s pro­duk­tem Pin­nacle MyDVD, který na­bí­zí více než 100 při­způ­so­bi­tel­ných na­bí­dek, ka­pi­tol a mnoho dal­ší­ho.

Pin­nacle Stu­dio 23 Ul­ti­ma­te je sou­čás­tí řady Pin­nacle Stu­dio, která za­hr­nu­je také Pin­nacle Stu­dio 23 Plus a Pin­nacle Stu­dio 23. Další in­for­ma­ce o pro­duk­to­vé řadě Pin­nacle Stu­dio 23 na­lez­ne­te v této srov­ná­va­cí ta­bul­ce.

Do­stup­nost
Pro­duk­ty Pin­nacle Stu­dio 23 Ul­ti­ma­te, Pin­nacle Stu­dio 23 Plus a Pin­nacle Stu­dio 23 jsou nyní do­stup­né v češ­ti­ně, an­g­lič­ti­ně, dán­šti­ně, ho­land­šti­ně, fin­šti­ně, fran­couz­šti­ně, něm­či­ně, ital­šti­ně, ja­pon­šti­ně, pol­šti­ně, ruš­ti­ně, špa­něl­šti­ně a švéd­šti­ně. Veš­ke­ré ceny na webo­vých strán­kách Pin­nacle pro český trh jsou uvá­dě­ny v USD a je­jich přes­ná výše v Kč zá­vi­sí na ak­tu­ál­ním směn­ném kurzu Kč a USD. Vý­sled­né ceny v čes­kých ko­runách jsou za­lo­že­né na ma­lo­ob­chod­ní ceně uvá­dě­né v USD. K dis­po­zi­ci je i up­gra­de za spe­ci­ál­ní cenu. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ad­re­se www.​pinnaclesys.​com.


Mohlo by vás zajímat: