E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

HSI com
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
Siemens - TeamCenter X
Kodys
TNS

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
IOTOR

Interiérová mapa v Apple Maps usnadňuje orientaci po terminálech Letiště Praha

Autor článku: Letiště Praha   

Tags: Apple Maps | Interiérové mapy | iOS | iPadOS | Letiště Praha | Orientace | Terminály

Letiste-Praha Apple-Maps 1-2002Le­tiš­tě Praha spus­ti­lo ve spo­lu­prá­ci s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Apple di­gi­tál­ní mapu, která de­tail­ně zob­ra­zu­je in­te­ri­ér le­tišt­ních ter­mi­ná­lů. Uži­va­te­lé apli­ka­ce Apple Maps tak mohou na mapě le­tiš­tě sle­do­vat svou ak­tu­ál­ní po­lo­hu, snad­no zde také na­jdou check-inové pře­páž­ky, sta­no­viš­tě bez­peč­nost­ní kon­t­ro­ly nebo ob­cho­dy či re­stau­ra­ce. Le­tiš­tě Praha se tím za­řa­di­lo mezi 74 svě­to­vých le­tišť a pou­hých 15 le­tišť v Ev­ro­pě, která tuto služ­bu v rámci Apple Maps rov­něž na­bí­ze­jí. Po­mo­cí in­te­ri­é­ro­vé mapy se ces­tu­jí­cí mohou snad­no ori­en­to­vat v le­tišt­ních ter­mi­ná­lech, je­jich cesta le­tiš­těm tak bude pří­jem­něj­ší, rych­lej­ší a efek­tiv­něj­ší.

Apli­ka­ce může být uži­teč­ná i těm, kteří rádi plá­nu­jí do­pře­du a chtě­jí se na cestu při­pra­vit. Ještě před od­jez­dem na le­tiš­tě se tak mohou vir­tu­ál­ně po­roz­hléd­nout po ter­mi­ná­lu, z něhož budou od­lé­tat. Spuš­tě­ním in­te­ri­é­ro­vé mapy v Apple Maps se Le­tiš­tě Praha při­po­ji­lo k vý­znam­ným me­zi­ná­rod­ním le­tiš­tím, jako je na­pří­klad le­tiš­tě Harts­field-Jackson v At­lan­tě, Pekingské me­zi­ná­rod­ní le­tiš­tě nebo třeba He­athrow v Lon­dýně.
In­te­ri­ér vy­bra­né­ho ter­mi­ná­lu ruzyňského le­tiš­tě uži­va­tel najde jeho při­blí­že­ním přímo v Apple Maps. Apli­ka­ce zob­ra­zí ak­tu­ál­ní po­lo­hu uži­va­te­le a nej­bliž­ší body, které ces­tu­jí­cí vy­u­ži­je při prů­cho­du le­tiš­těm, ať už jde o check-inové pře­páž­ky jed­not­li­vých le­tec­kých spo­leč­nos­tí, bez­peč­nost­ní či pa­so­vou kon­t­ro­lu, od­le­to­vé brány či pásy pro výdej za­va­za­del (včet­ně je­jich iden­ti­fi­kač­ních čísel). Kromě toho zde uži­va­tel na­lez­ne i nej­bliž­ší to­a­le­ty a různé do­pro­vod­né služ­by, jako na­pří­klad ba­le­ní za­va­za­del, in­for­mač­ní pře­páž­ky, první pomoc, dět­ské kout­ky, relax zónu, kan­ce­lá­ře asi­s­tenč­ní služ­by, ban­ko­ma­ty apod. V ne­po­sled­ní řadě zde snad­no vy­hle­dá re­stau­ra­ce nebo ob­cho­dy svých ob­lí­be­ných zna­ček.
Apli­ka­ce roz­li­šu­je mezi po­scho­dí­mi a na­bí­zí i te­ma­tic­ké vy­hle­dá­va­cí ikony, po je­jichž ote­vře­ní se zob­ra­zí se­znam a umís­tě­ní jed­not­li­vých slu­žeb, na­pří­klad výčet re­stau­ra­cí nebo výčet všech od­le­to­vých bran. K vy­hle­dá­vá­ní lze vy­u­žít i vir­tu­ál­ní­ho asi­s­ten­ta („Siri“). Služ­ba je do­stup­ná pro uži­va­te­le všech za­ří­ze­ní s ope­rač­ním sys­té­mem iOS a iPa­dOS.


Mohlo by vás zajímat: