Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Celoživotní licence Sygic se slevou 83 % během Black Friday

Autor článku: Sygic   

Tags: Black Friday | Cockpit | DashCam | GPS | Mobile Speed Cam | Navigace | Sygic

Sygic BF-2048Na Black Fri­day za­há­jil Sygic pro­dej ce­lo­ži­vot­ních li­cen­cí k na­vi­gač­ním apli­ka­cím pro An­dro­idiOS se sle­vou 83 %. Sygic také na­bí­zí své špič­ko­vé doplňkové funk­ce pro všech­ny mo­to­ris­ty a ces­to­va­te­le za cenu nižší o 60 %. Až do 29. lis­to­pa­du si zá­kaz­ní­ci mohou za­kou­pit pré­mi­o­vou li­cen­ci Sygic GPS Na­vi­gati­on za­hr­nu­jí­cí 51 off-line ev­rop­ských map za spe­ci­ál­ní cenu 8,99 eura.

Li­cen­ce umožňuje po­u­ží­vat pra­vi­del­ně ak­tu­a­li­zo­va­né vy­so­ce kva­lit­ní mapy s prak­tic­ký­mi funk­ce­mi, mezi které patří ome­ze­ní rych­los­ti, hla­so­vá na­vi­ga­ce a asi­s­tent pro jízdu v pru­zích. Cena li­cen­ce pro ba­lí­ček s on-line do­prav­ní­mi in­for­ma­ce­mi v re­ál­ném čase je 13,99 eura. Li­cen­ci pro ba­lí­ček ob­sa­hu­jí­cí 195 off-line svě­to­vých map nyní po­ří­dí­te za 17,99 eura.

Sygic ne­u­stá­le usi­lu­je o nové ino­va­ce při vý­vo­ji doplňko­vých funk­cí, díky kte­rým je ří­ze­ní bez­peč­něj­ší i efek­tiv­něj­ší. Na Black Fri­day si tak uži­va­te­lé mohou kou­pit doplňkové funk­ce – Real view, Head-up dis­play a Coc­kpit nebo Da­shcam s 60% sle­vou.
V tomto roce Sygic vy­lep­šil svou GPS na­vi­ga­ci o ně­ko­lik no­vých a za­jí­ma­vých funk­cí. Ři­di­či elek­tric­kých a hyb­rid­ních vozů mohou nyní vy­u­ží­vat bez­plat­ný režim EV. S ní mů­že­te svou trasu na­plá­no­vat neje­nom se za­stáv­ka­mi na do­bí­je­cích sta­ni­cích, ale také za do­bi­tí za­pla­tit přímo v apli­ka­ci Sygic. Při plá­no­vá­ní cesty ob­ná­še­jí­cí pře­kro­če­ní stát­ních hra­nic uži­va­te­lé apli­ka­ce se sys­té­mem An­dro­id zís­ka­jí nej­ak­tu­ál­něj­ší in­for­ma­ce tý­ka­jí­cí se si­tu­a­ce COVID-19 v pří­sluš­né zemi. Nej­no­věj­ší doplňkovou funk­cí v apli­ka­ci Sygic GPS Na­vi­gati­on je Mo­bi­le Speed Cam. Ři­di­če upo­zorňuje na mo­bil­ní rych­lost­ní ra­da­ry na je­jich trase.


Mohlo by vás zajímat: