Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Záznam Leica Tour 2021 online

Autor článku: GEFOS   

Tags: 3D skenery | Gefos | Gerodetické přístroje | GNSS | Leica Tour

Leica Tour 2021 online-2113Letos ne­by­lo ze zná­mých dů­vo­dů možné usku­teč­nit tra­dič­ní osob­ní se­tká­vá­ní uži­va­te­lů ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů, 3D la­se­ro­vých ske­ne­rů a soft­wa­ru během akce Leica Tour 2021, po­řá­da­né spo­leč­nos­tí Gefos, ob­chod­ním za­stou­pe­ním Leica Ge­o­sys­tems pro ČR. Proto její re­a­li­zač­ní tým při­pra­vil vy­stou­pe­ní, která ve dvou ter­mí­nech od­vy­sí­lal on-line. Pro ty, kteří ne­stih­li ani jeden z ter­mí­nů a rádi by se také něco do­vě­dě­li, jsou při­pra­ve­ny sestří­ha­né video­zá­zna­my a sou­hrn ce­no­vých akcí.

K ce­no­vé akci „Leica Tour 2021“ patří mož­nost se­sta­ve­ní ro­bo­tic­ké sady ze zvý­hod­ně­ných sad, dvě sady GNSS ro­ve­rů s iner­ci­ál­ním sklo­no­mě­rem nebo malý 3D la­se­ro­vý ske­ner BL­K360 v sadě s roční li­cen­cí na re­gis­trač­ní soft­ware Cyclo­ne RE­GIS­TER 360 BLK Edi­ti­on.
Akce k Leica Tour 2021 on­li­ne platí do 31. 3. 2021.

LeicaTour2021-odkazy1LeicaTour2021-odkazy2LeicaTour2021-odkazy3


Mohlo by vás zajímat: