E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO
SOLIDWORKS
SUSE

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Infomapa 16

Autor článku: Miloš René   

mapový informační systém pro profesionály
Společnost PJsoft uvedla vloni na podzim na trh novou, v pořadí již 16. verzi svého mapového informačního systému InfoMapa. Systém je dodáván na trh ve dvou cenově a funkčně odlišných verzích Infomapa Profi a InfoMapa Home. V rámci obou verzí je k dispozici několik mapových atlasů a lze si vybírat mezi třemi verzemi atlasu České republiky (Basic, Classic, Complete) a čtvrtou verzí, která obsahuje navíc atlas Slovenské republiky.

Výše uvedené tři verze se od sebe liší podrobností zpracování map měst a obcí České republiky. Nejjednodušší verze BASIC obsahuje mimo automapu České republiky pouze podrobný plán Prahy, kompletní verze obsahuje velmi rozsáhlou sestavu vektorové mapy v měřítku 1:10 000 pro celé území státu. Součástí všech čtyř verzí je navíc automapa Evropy a přehledná mapa světa. Následující recenze je věnována nejvýkonnější verzi, která obsahuje digitální vektorové mapy České republiky a Slovenské republiky, spolu s automapou Evropy a přehlednou mapou světa.

Základem mapového informačního systému jsou vektorové mapy

Na rozdíl od rastrových mapových produktů, které nabízejí ostatní producenti navigačních a digitálních mapových atlasů, společnost PJsoft tradičně nabízí vektorové mapy. Největší předností vektorových mapových atlasů je možnost plynulé změny měřítka, a tudíž i větší prostor pro naplnění takovýchto atlasů dobře lokalizovanými body zájmů (points of interest, POI). Na druhé straně je tento přístup náročnější na tvorbu mapového díla a náchylnější ke vzniku hrubých chyb mapového díla. Vektorové mapové atlasy nabízejí větší možnosti pro koncové uživatele, kteří dostávají dokonalejší nástroje pro vytváření vlastních tematických map.
Podrobné plány měst a obcí obsahují velké množství zájmových bodů propojených s databázemi
Obr. 1 Podrobné plány měst a obcí obsahují velké množství zájmových bodů propojených s databázemi.

Vektorová mapa obcí a měst České republiky v měřítku 1:10 000 představuje nejvýznamnější mapu recenzovaného atlasu, přičemž ovládací software umožňuje zvětšení až na úroveň měřítka 1:4000 (obr. 1). Mapa obsahuje aktuální silniční a uliční síť České republiky, více než 2,5 miliónu adresních bodů převzatých z územně identifikačního registru Českého statistického úřadu (ČSÚ), velké množství zájmových bodů z různých oblastí a kvalitně vykreslený výškopis v podobě vrstevnicové kresby (obr. 2). Kvalitně je vykreslena i stávající železniční síť a vodopis. Na druhé straně se do mapy vloudily některé chyby, které by takovéto dílo rozhodně obsahovat nemělo. Nejčastěji se vyskytující chyba je špatné umístění výškových kót. Největší počet chybně umístěných kót jsem našel na hraničním šumavském hřebenu (Smrčina, Třístoličník, Hraniční hora aj.). Jestliže byla převzata databáze adresních bodů od ČSÚ, jsou pro mne takřka nepochopitelné chybějící názvy ulic v některých větších obcích, jako jsou např. Loučovice, Lipová-lázně aj. Významným nedostatkem je rovněž chybějící obec Kfely u Horního Slavkova, která je určitě větší než městská část Kfely u Ostrova nad Ohří. Za chybu pokládám rovněž způsob zobrazení velké vodní rekreační plochy Michal u Sokolova, která se zobrazí teprve při přechodu do měřítka 1:25 000. V mapě menšího měřítka (1:50 000) zmizí nejen vodní plocha, ale výrazně se změní rovněž tvar zákresu lesa v její blízkosti. Na druhé straně je nutné ocenit množství zobrazených zájmových bodů, které zahrnují užitečné zdroje informací (orgány státní správy, historické památky, hotely, restaurace, obchodní síť, knihovny, sportovní areály aj.).
Kvalitně zpracovaný výškopis patří k přednostem atlasu České republiky
Obr. 2 Kvalitně zpracovaný výškopis patří k přednostem atlasu České republiky.

Ostatní mapové atlasy jsou výrazně méně kvalitní. Atlas Slovenské republiky postrádá vrstevnice a obsahuje podrobné mapy v měřítku 1:10 000 pouze u 250 měst a obcí. Rovněž počet databází zájmových bodů je nižší. Atlas Evropy obsahuje jen dálnice a silnice 1. třídy, menší města a obce jsou vyznačeny pouze názvem, nikoliv bodovým symbolem (obr. 3). Za významnou chybu v tomto atlasu považuji chybějící přehlásky v názvech německých měst a obcí (Dusseldorf namísto správného Düsseldorf nebo možného Duesseldorf). Nejhorším mapovým dílem je přehledná mapa světa. Z nepochopitelných důvodů převažuje anglické pojmenování (Czech republic, Prague), resp. anglická transkripce, což působí na území Ruska zvláště komicky. Miliónová západosibiřská metropole Novosibirsk zde byla přejmenována na Novosirirsk. Další chybou je nejen již výše zmíněný způsob transkripce německých měst převzatý z mapy Evropy, ale označení známého saského města Chemnitz jako Karl-Marx-Stadt. Tvůrci tohoto mapového atlasu tímto netradičním způsobem nabízejí učitelům kartografie velmi ilustrativní příklad, jak mapa nemá vypadat.
Významným nedostatkem atlasu Evropy jsou chybějící bodové symboly sídel
Obr. 3 Významným nedostatkem atlasu Evropy jsou chybějící bodové symboly sídel.

Na druhé straně je nutné po zásluze ocenit možnost tvorby vlastních tematických map a editační možnosti, které se při jejich tvorbě uživatelům nabízejí. Při tvorbě tematických map lze vytvářet vlastní bodové, liniové i plošné objekty. V případě bodových objektů mají uživatelé k dispozici neuvěřitelných 560 typů různých ikon. Současně mohou volit různé barevné odstíny pro vykreslování liniových a plošných objektů, měnit fonty textových informací apod. Výběry z originálního mapového díla a z vlastní tematické mapy lze exportovat a ukládat do vlastních souborů, je však možný pouze export do rastrového souboru (BMP, JPG, TIFF, GIF). Do tematických map lze importovat vlastní datové zdroje ze zdrojových souborů uložených ve formátech XLS (Excel), MDB (Access), DBF (dBASE, FoxPro).

Databáze zájmových bodů

Mapový informační systém obsahuje pro jednotlivé atlasy různě početné a různě rozsáhlé databáze zájmových bodů. Největší počet informací nabízí atlas České republiky (adresní body – obr. 4, orgány státní správy, historické památky, restaurace, hotely, penzióny, kempy, divadla, kina, knihovny, muzea, školy, pošty, obchodní síť, bankomaty, železniční a autobusové zastávky, sportovní zařízení, rozhledny, letiště a řadu dalších). Významnou informační hodnotu mají rovněž data popisující územní členění České republiky (kraje, okresy, obce s rozšířenou pravomocí, katastry, obvody PSČ). Databáze většinou obsahují nejen název daného zařízení a jeho přesnou adresu, ale i řadu dalších informací (telefon, e-mail, odkaz na webové stránky, rozsah poskytovaných služeb aj.). Informační systém je velmi dobře propracovaný a představuje nejcennější část celého díla. Na druhé straně lze nalézt i nedostatky nebo projevit rozpaky nad informační hodnotou některých databází. V databázi orgánů státní správy jsou adresy všech českých vědeckých společností, ale ani jeden ústav Akademie věd ČR. Pochybností mne naplňuje účelnost databáze televizních a rozhlasových vysílačů, která zobrazuje stav před zahájením digitálního vysílání. Největší rozpaky ve mně vyvolala databáze fotografií, která obsahuje převážně fotografie staveb nových administrativních center, v jednom případě i fotografii činného kamenolomu. Na druhé straně je nutno ocenit snahu o komplexní přístup k informacím, které využijí nejen pracovníci státní správy a samosprávy, ale rovněž zájemci z oblasti logistiky, pracovníci realitních a cestovních kanceláří a nakonec i turisté. Turistům je následně určena nepoměrně levnější verze InfoMapa Home, která neposkytuje možnost tvorby tematických map a neobsahuje podrobnou síť adresních bodů. Rozsah informací o možnostech kulturního a sportovního vyžití a informací o stravovacích a ubytovacích zařízeních je však podobně komplexní jako u InfoMapy Profi.
Předností atlasu České a Slovenské republiky je snadné vyhledávání adresních bodů
Obr. 4 Předností atlasu České a Slovenské republiky je snadné vyhledávání adresních bodů.

Databáze zájmových bodů Slovenské republiky jsou výrazně méně rozsáhlé, nicméně poskytují velké množství užitečných informací (adresní body, historické památky, zdravotní střediska, hotely, divadla, školy, sportovní zařízení, chráněná území přírody aj.). Největším nedostatkem databází slovenského atlasu je jejich minimální strukturovanost, dělící zájmové body na adresní body, chráněná území přírody a všechny ostatní POI. Zbývající dva atlasy obsahují pouze seznam měst.

Vyhledávání dopravní trasy

Významnou funkcí mapového informačního systému České a Slovenské republiky je možnost vyhledávání dopravní trasy (obr. 5). Jednotlivé body trasy lze zadávat přímo z mapy. Předností použitého algoritmu vyhledávání dopravní trasy je možnost individuálního nastavení cestovní rychlosti na jednotlivých typech komunikací, nastavení typu použitého automobilu a nastavení průměrné spotřeby pohonných hmot a jejich ceny. Na základě zadaných parametrů lze alternativně vybrat nejkratší, nejlevnější nebo nejrychlejší trasu a program vypočte délku zvolené trasy, potřebnou dobu na její projetí a náklady. Infomapa nabízí rovněž možnost připojení GPS, včetně zobrazení souřadnic v jednom ze tří zvolených kartografických zobrazení (geografické souřadnice, S-JTSK nebo S-42).
Významnou funkcí atlasu České a Slovenské republiky je vyhledávání dopravní trasy
Obr. 5 Významnou funkcí atlasu České a Slovenské republiky je vyhledávání dopravní trasy.

Závěr

Mapový informační systém InfoMapa 16 představuje přes výše uvedené nedostatky velmi reprezentativní prostorový informační systém, který uživatelům nabízí jednak neuvěřitelně rozsáhlé soubory zájmových bodů, jednak možnost ukládat vlastní zájmové body a vytvářet nad základní mapou systému vlastní tematické mapové vrstvy. Významnou předností nejnovější verze InfoMapy je databáze adresních bodů v atlasech České a Slovenské republiky, která je velmi kvalitně provázána s podrobnými mapovými podklady obou států. Významnou funkci informačního systému představuje možnost vyhledání dopravní trasy, včetně výpočtu cestovních nákladů. Aktuální verze Profi InfoMapa 16 představuje nepochybně velmi komplexní mapový informační systém, který jak grafickým provedením, tak zejména souborem zájmových bodů výrazně převyšuje obdobné prostorové informační systémy, které jsou na našem trhu v současnosti k dispozici.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit