Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mapy jsou pro kaž­dé­ho 2021

Autor článku: Redakce   

Tags: GIS | Konference | Mapy | Mapy jsou pro každého

Mapy jsou pro kazdeho-Tomas PribylTaké v le­toš­ním roce se po­řa­da­te­lé roz­hod­li pro se­tká­ní na kon­fe­ren­ci „Mapy jsou pro kaž­dé­ho“, které se usku­teč­ní 15.–16. září už po­tře­tí za sebou v ho­te­lu Luna. Účast­ní­ci se mohou těšit na za­jí­ma­vé pří­spěv­ky a bá­ječ­nou at­mo­sfé­ru. Po­zor­nost by měl při­lá­kat pře­de­vším pří­spě­vek To­má­še Při­by­la, pu­b­li­cis­ty a po­pu­la­ri­zá­to­ra kos­mo­nau­ti­ky, s ná­zvem „Ma­po­vá­ní da­lekých světů“.

Sou­čás­tí pro­gra­mu bude se­mi­nář k Di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapě krajů s po­skyt­nu­tím ak­tu­ál­ních in­for­ma­cí v jed­not­li­vých re­gi­o­nech.
V ne­po­sled­ní řadě bude v pro­gra­mu hodně pří­spěv­ků od­rá­že­jí­cích prak­tic­ké vy­u­ží­vá­ní ge­o­dat, apli­ka­cí, ana­lýz, webo­vých ma­po­vých slu­žeb, 3D vi­zu­a­li­za­cí, do­ku­men­ta­cí, in­for­ma­cí atp.

Veš­ke­ré in­for­ma­ce jsou uve­de­ny na webu kon­fe­ren­ce www.giskonference.cz

V pří­pa­dě zájmu se re­gis­truj­te www.giskonference.cz/Registrace.

S do­ta­zy kon­tak­tuj­te po­řa­da­te­le, kte­rý­mi jsou:


Mohlo by vás zajímat: