Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Aktualizace | Photo Studio X | Zoner | Zonerama | ZPS X

ZPSX Q12023 nastaveni rychle nahledy-2312Čer­stvá jarní ak­tu­a­li­za­ce Zoner Photo Stu­dia X při­ná­ší na­tiv­ní pod­po­ru více než 1200 ob­jek­ti­vů, až dvoj­ná­sob­ně rych­lej­ší na­čí­tá­ní RAWů, zlep­še­ní práce s dru­hým mo­ni­to­rem, roz­sáh­lý up­gra­de vi­deo­edi­to­ru a dvě de­sít­ky dal­ších vy­lep­še­ní. No­vin­ky v Zoner Photo Stu­diu X si tra­dič­ně mohou vy­zkou­šet všich­ni uži­va­te­lé sta­že­ním 30­den­ní zku­šeb­ní verze, do­kon­ce i ti, kteří již mají zku­šeb­ní ob­do­bí za sebou. Na ty čeká dal­ších 15 dní funkč­ně ne­o­me­ze­né­ho zku­šeb­ní­ho ob­do­bí.

Celý článek...

Tags: ADATA | Design | Paměťové moduly | Soutěž | SSD

ADATA-soutez-2303ADATA Tech­no­lo­gy, vý­rob­ce vy­so­ce vý­kon­ných mo­du­lů DRAM, pro­duk­tů NAND Flash, mo­bil­ní­ho pří­slu­šen­ství, her­ních pro­duk­tů, elek­tric­kých po­hon­ných jed­no­tek a prů­mys­lo­vých ře­še­ní, po­řá­dá sou­těž v tvor­bě vzhle­du pro­duk­tů a vy­zý­vá ta­len­to­va­né tvůr­ce, aby před­ved­li své schop­nos­ti a vy­tvo­ři­li kre­a­tiv­ní ná­vrhy pa­mě­ťo­vých mo­du­lů a SSD. Cel­ko­vá hod­no­ta výher pře­sa­hu­je 2500 USD a vítěz získá ex­klu­ziv­ní tvůr­čí pa­mě­ťo­vý modul.

Celý článek...

Tags: 3D grafika | Nvidia | NVIDIA Studio | Rozšířená realita | Soutěž | Vizualizace

nvidia-ANNA 01-2302Dvo­ji­ce čes­ko­slo­ven­ských gra­fi­ků spolu s dal­ší­mi pěti ko­le­gy z Pol­ska a Ru­mun­ska ztvár­ni­la je­jich vlast­ní před­sta­vu po­do­by ži­vých or­ga­nis­mů na vzdá­le­ných pla­ne­tách. Od­ha­lu­jí tak na­pří­klad mož­nou formu ži­vo­ta na ne­dáv­no ob­je­ve­né pla­ne­tě TRAP­PIST-1e, která díky své struk­tu­ře patří mezi pla­ne­ty nej­po­dob­něj­ší Zemi. Vi­zu­a­li­za­ce vznik­ly po­mo­cí mo­der­ních tech­no­lo­gií vy­u­ží­va­jí­cích 3D gra­fi­ku a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu.

Celý článek...

Tags: Agility | Design | Nábytek | Orgatec | RIM CZ | Space | Veletrh | Židle

Zidle Space-2251Velký úspěch na ve­le­tr­hu Or­ga­tec za­zna­me­na­la otoč­ná kan­ce­lář­ská židle Space od Rim CZ, která vznik­la ve spo­lu­prá­ci s brit­ským de­sig­né­rem Ro­bi­nem Plat­tem. Pre­zen­tu­je tři zá­klad­ní ele­men­ty: er­go­no­mii, eko­lo­gii a es­te­ti­ku. Space splňuje nej­vyš­ší ná­ro­ky na er­go­no­mii se­ze­ní a zá­ro­veň je vy­ro­be­na s ohle­dem na ži­vot­ní pro­stře­dí. Při­ná­ší tak be­ne­fit zá­kaz­ní­ko­vi i pla­ne­tě.

Celý článek...

Tags: AQCOLOR | BenQ | PANTONE | Partnerství

BenQ Pantone Connect-2247Spo­leč­nost BenQ ozna­mu­je roz­ší­ře­ní dlou­ho­do­bé­ho part­ner­ství s Pan­to­ne. Noví ma­ji­te­lé pro­fe­si­o­nál­ních mo­ni­to­rů řady De­sig­n­Vue s ozna­če­ním PD a Pho­to­Vue s ozna­če­ním SW zís­ka­jí pré­mi­o­vé před­plat­né apli­ka­ce Pan­to­ne Con­nect na rok zdar­ma. Pan­to­ne Con­nect za­jiš­ťu­je kon­zis­ten­ci a přes­nost barev pro di­gi­tál­ní obsah, módu, pro­duk­to­vý de­sign tak, že umož­ní kom­plet­ní pří­stup k více než 15 000 bar­vám Pan­to­ne.

Celý článek...

Tags: Licence | Lumion | Lumion Pro | Předplatné

Lumion-city-square-2245Tr­va­lé li­cen­ce jsou k dis­po­zi­ci jen do konce roku 2022, poté již ne­bu­de možné Lu­mi­on v ta­ko­vé po­do­bě zís­kat. Exis­to­vat bude jen před­plat­né. Navíc ne­bu­de možné ani roz­ší­řit stá­va­jí­cí li­cen­ce o nová místa a nebo udě­lat up­gra­de z tr­va­lé verze Lu­mi­on 1-11 na Lu­mi­on 12, stej­ně tak to bude i s up­gra­dem na Lu­mi­on Pro z verze stan­dard.

Celý článek...

Tags: Abvent | Aktualizace | Artlantis | MacOS | Opravy | Win­dows

Artlantis-Vue-interrieur-1024-1-2235Nová ak­tu­a­li­za­ce Art­lan­tis 2021 je nyní k dis­po­zi­ci pro uži­va­te­le sys­té­mů macOS a Win­dows. Pro­to­že au­to­ma­tic­kou ak­tu­a­li­za­ci blo­ku­je tech­nic­ký pro­blém, je do­po­ru­če­no po­stu­po­vat podle ma­nu­ál­ní in­sta­la­ce. Stáh­ně­te si ak­tu­a­li­za­ci, dva­krát na ni klik­ně­te a po­stu­puj­te podle po­ky­nů po­psa­ných během in­sta­la­ce. Nová ak­tu­a­li­za­ce ob­sa­hu­je opra­vy od verze 9.​5.​2.​29009 vy­da­né 10. pro­sin­ce 2021.

Celý článek...

Tags: Filmaři | HTC Vive | Protokol Free-D | Virtuální realita | VIVE Mars Cam­Track

VIVE-Mars-CamTrack-usage-2232Spo­leč­nost HTC VIVE za­há­ji­la 8. srpna pro­dej je­di­neč­né­ho ře­še­ní pro vir­tu­ál­ní fil­mo­vou pro­duk­ci VIVE Mars Cam­Track, které v kom­pakt­ním sys­té­mu in­te­gru­je nejen sle­do­vá­ní po­hy­bu ka­me­ry, ale také syn­chro­ni­za­ci kamer a ka­lib­ra­ci ob­jek­ti­vů. Fil­ma­řům navíc umo­ž­ňu­je vy­tvo­řit li­bo­vol­né množ­ství vir­tu­ál­ních kulis a v re­ál­ném čase sle­do­vat vý­sled­nou scénu již v oka­mži­ku na­tá­če­ní.

Celý článek...

Tags: Berlín | Canon | FESPA | Produktové premiéry | Veletrh

Canon a veletrh FESPA 2022-2222Větší od­va­ha a snaha za­ne­chat u zá­kaz­ní­ka tr­va­lej­ší dojem. K tomu chce spo­leč­nost Canon mo­ti­vo­vat po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb během ve­letr­hu FESPA, který se koná v Ber­lí­ně od 31. květ­na do 3. červ­na 2022. Hes­lem Ca­no­nu pro FESPA je „Make it BIG“. Touto kam­pa­ní chce Canon po­mo­ci pro­fe­si­o­ná­lům v ob­las­ti tisku v ob­chod­ním růstu, op­ti­ma­li­za­ci vý­ko­nu a ma­xi­ma­li­za­ci no­vých pří­le­ži­tos­tí v ob­las­ti vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky.

Celý článek...

TCL breeva Pro 400-2219Vý­rob­ce spo­třeb­ní elek­tro­ni­ky TCL Electro­nics zís­kal oce­ně­ní iF De­sign Award 2022 za pro­duk­to­vý de­sign svých čis­ti­ček vzdu­chu bre­e­va Pro 400 Pre­mi­um a bre­e­va Pro 700 Pre­mi­um. Ceny se udě­lu­jí na zá­kla­dě sou­bo­ru ob­jek­tiv­ních stan­dar­dů hod­no­ce­ní v pěti ob­las­tech – nápad, forma, funk­ce, od­li­še­ní na trhu a dopad.

Celý článek...

Tags: Da­nie­l Ar­sha­m | Design | Interiéry | Kohler | Koupelny | Kuchyně | Stavebnictví

KOHLER Stillness-2218Spo­leč­nost Ko­hler, glo­bál­ní li­festy­lo­vá znač­ka a lídr v ob­las­ti pro­duk­tů do ku­chy­ní a kou­pe­len, se vrací na Mi­lán­ský týden de­sig­nu, aby tam ve svě­to­vé pre­mi­é­ře ve spo­lu­prá­ci s vý­tvar­ní­kem a de­sig­né­rem Da­nie­lem Ar­sha­mem před­sta­vi­la pou­ta­vý umě­lec­ký zá­ži­tek. Se spo­leč­nos­tí Ko­hler se mohou ná­vštěv­ní­ci se­tkat v pro­sto­rách Pa­laz­zo del Se­na­to (Via Se­na­to 10) denně od 12:00 do 22:00 od úterý 7. červ­na do ne­dě­le 12. červ­na.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | 3Dexpo | Car Wrapping | Obaly | Polygrafie | PVA Expo Praha | Reklama | Veletrh

RPO-VOT02854-2217Co se ak­tu­ál­ně děje v obo­rech re­kla­my, po­ly­gra­fie, obalů a ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií před­sta­ví ve­letrh Re­kla­ma Po­ly­graf Obaly 2022 ve dnech 3. až 5. květ­na. K vi­dě­ní budou nejen atrak­tiv­ní ex­po­zi­ce tu­zem­ských i za­hra­nič­ních firem, ale také bo­ha­tý do­pro­vod­ný pro­gram pro pro­fe­si­o­ná­ly z ob­las­ti re­kla­my a ko­mu­ni­ka­ce. Vý­znam­né osob­nos­ti oboru se po­dě­lí o no­vin­ky i zku­še­nos­ti a po­ra­dí ná­vštěv­ní­kům během před­ná­šek, worksho­pů i sou­tě­ží pro­fe­si­o­ná­lů.

Celý článek...

Tags: Fotografie | Jarní aktualizace | Photo Studio X | Zoner

01 tisk koláž 2022-2211Le­toš­ní jarní ak­tu­a­li­za­ce, dostupná od 15. 3., roz­bí­jí li­mi­ty zob­ra­ze­ní ná­hle­dů fotek a je­jich mi­ni­a­tur. Čím více uži­va­te­lů si najde cestu k Zoner Photo Stu­diu, tím víc v Zo­ne­ru do­stá­va­jí pod­ně­tů ke vzhle­du pro­gra­mu. Ně­ko­mu vy­ho­vu­je mi­ni­ma­lis­tic­ké pro­stře­dí, kde hlav­ní roli hraje fotka sa­mot­ná, někdo ra­dě­ji víc in­for­ma­cí hned na první po­hled. A právě roz­díl­ným po­tře­bám uži­va­te­lů jde na­pro­ti jarní ak­tu­a­li­za­ce.

Celý článek...

Strana 1 z 7

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>