Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

EIZO
Infor

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová generace decentrálních periferií Siemens s IP65/67 krytím

Autor článku: Siemens   

Tags: Decentrální periferie | ET 200eco PN | Hardware | Siemens | SIMATIC

Siemens decentralni periferie-2008Si­e­mens uvedl na trh novou ge­ne­ra­ci de­cen­t­rál­ních pe­ri­fe­rií Si­ma­tic ET 200e­co PN, jež najde vy­u­ži­tí přímo ve stro­jích a tech­no­lo­gic­kých za­ří­ze­ních. Nová řada I/O de­cen­t­rál­ních pe­ri­fe­rií se stup­něm krytí IP65/67 za­hr­nu­je pět di­gi­tál­ních I/O za­ří­ze­ní včet­ně IO-Linku a na­bí­zí uži­va­te­lům celou řadu no­vých funk­cí pro mo­der­ní kon­cep­ce a po­ža­dav­ky stro­jů. Nový prů­mys­lo­vý ko­vo­vý kryt za­ří­ze­ní spo­leh­li­vě chrá­ní před UV zá­ře­ním a škod­li­vý­mi lát­ka­mi i za ne­pří­z­ni­vých kli­ma­tic­kých pod­mí­nek, což umo­ž­ňu­je vy­u­žít za­ří­ze­ní i mimo vý­rob­ní haly. Za­ří­ze­ní jsou na­pá­je­na po­mo­cí L-coded zá­suv­ky, která na­bí­zí vý­raz­ně vyšší ka­pa­ci­tu pře­no­su prou­du.

Tyto vlast­nos­ti umožňují vy­u­ži­tí i na del­ších ka­be­lo­vých tra­sách v te­ré­nu a do­dáv­ku a při­po­je­ní ener­ge­tic­ky ná­roč­něj­ších sou­čás­tí (na­pří­klad ven­ti­lo­vých ter­mi­ná­lů) bez po­tře­by dal­ší­ho na­pá­je­ní.
Nová I/O za­ří­ze­ní mají in­di­vi­du­ál­ně kon­fi­gu­ro­va­tel­né ko­nek­to­ry M12 a pod­po­ru­jí re­dun­dan­ci S2. Jsou proto vhod­né pro po­u­ži­tí v re­dun­dant­ních sys­té­mech, jako jsou vy­so­ce do­stup­né sys­témy Si­ma­tic S7-1500R/H, jež se vy­u­ží­va­jí na­pří­klad pro za­ří­ze­ní in­sta­lo­va­ná v že­lez­nič­ních a sil­nič­ních tu­ne­lech. Díky in­ter­ní­mu mo­du­lár­ní­mu sdí­le­né­mu vstu­pu (MSI) a mo­du­lár­ní­mu sdí­le­né­mu vý­stu­pu (MSO) má uži­va­tel si­mul­tán­ní a ne­zá­vis­lý pří­stup ke čtení ak­tu­ál­ních stavů vstu­pů a vý­stu­pů mo­du­lů z více ří­dí­cích sys­té­mů, a to bez po­tře­by dal­ší­ho pro­gra­mo­vá­ní. Tato funk­ci­o­na­li­ta vý­raz­ně zvy­šu­je pře­hled­nost in­for­ma­cí o při­po­je­ných stro­jích a za­ří­ze­ních. Funk­ce sdí­le­né­ho za­ří­ze­ní zna­me­ná, že I/O ka­ná­ly za­ří­ze­ní lze roz­dě­lit mezi dva I/O řa­di­če, což umožňuje vy­tvá­řet po­kro­či­lé a fle­xi­bil­ní kon­cep­ty au­to­ma­ti­za­ce.

Obec­né in­for­ma­ce

Nové stro­je a za­ří­ze­ní jsou in­sta­lo­vá­ny v sou­la­du s no­vý­mi kon­cep­ty. Roz­vadě­čo­vé skří­ně se zmen­šu­jí nebo do­kon­ce úplně mizí a I/O sys­témy, které se dříve po­u­ží­va­ly v roz­vadě­či, se na­hra­zu­jí men­ší­mi ro­bust­ní­mi ver­ze­mi IP 65/67 s úpl­nou ochra­nou před pra­chem, vodou a UV zá­ře­ním. Za­ří­ze­ní lze na­mon­to­vat téměř kde­ko­liv na stro­ji, což umožňuje na­vr­ho­vat stro­je menší, sklad­něj­ší a méně ná­klad­né. Díky to­mu­to uspo­řá­dá­ní lze navíc vý­znam­ně sní­žit vzdá­le­nost ka­be­lů mezi I/O za­ří­ze­ní­mi a sen­zo­ry/ak­tu­á­to­ry, což nejen sni­žu­je ná­kla­dy na ma­te­ri­ál, ale také zjed­no­du­šu­je pře­pra­vu, in­sta­la­ci a de­mon­táž stro­jů a sni­žu­je prav­dě­po­dob­nost chyb ka­be­lá­že.


Mohlo by vás zajímat: