Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epson rozšiřuje svou řadu 76" sublimačních tiskáren

Autor článku: Epson   
Pondělí, 17 Květen 2021 00:27

Tags: Epson | SC-F10000H | Tiskárny | Velkoformáty

surecolor sc-f10000h rnk-2120Po úspěš­ném uve­de­ní své první 76" prů­mys­lo­vé tis­kár­ny na tex­til v roce 2020 ozná­mil Epson 13. květ­na 2021 roz­ší­ře­ní této řady o tis­kár­nu SC-F10000H. Tis­kár­na na tex­til SC-F10000H zvy­šu­je stan­dar­dy pro­duk­ti­vi­ty díky mož­nos­ti vý­bě­ru dvou růz­ných sad in­kous­tů, které za­ru­ču­jí nej­vyš­ší mož­nou kva­li­tu tisku pro růz­no­ro­dé apli­ka­ce, od ob­le­če­ní až po in­te­ri­é­ro­vé doplňky, pro­pa­gač­ní před­mě­ty a sig­n­ma­king.

První mož­nou kon­fi­gu­ra­cí in­kous­tu je sada CMYK spolu s ori­gi­nál­ním flu­o­rescenč­ním rů­žo­vým a flu­o­rescenč­ním žlu­tým in­kous­tem. Ta je ide­ál­ní pro módní spor­tov­ní ob­le­če­ní a ob­le­če­ní, které vy­ža­du­je živou a jas­nou re­pro­duk­ci barev. Dru­hou mož­nos­tí kon­fi­gu­ra­ce je sada CMYK spolu s in­kous­ty v od­stí­nech Light Cyan a Light Magen­ta. Ta re­du­ku­je zr­ni­tost a pří­liš ostré či vý­raz­né polotóny, čímž je kva­li­ta tisku vý­raz­ně zlep­še­na. To je ob­zvláš­tě pa­tr­né u fo­to­gra­fií modré ob­lo­hy a od­stí­nů pleti.

Mezi vlast­nos­ti tis­kár­ny SC-F10000H patří:

 • CMYK + ori­gi­nál­ní flu­o­rescenč­ní žlutý a flu­o­rescenč­ní rů­žo­vý in­koust nebo CMYK + Light Cyan a Light Magen­ta
 • Rych­lost tisku až 245 m2/hod
 • Tis­ko­vé hlavy Pre­ci­si­on­Co­re Micro TFP
 • Tech­no­lo­gie Epson Pre­ci­si­on Dot (spo­ju­jí­cí tři tech­no­lo­gie na­ná­še­ní dye-sub bar­vi­va: Half­to­ne, LUT a Micro Weave)
 • Snad­né za­lo­že­ní médií (páka za­klá­dá­ní pa­pí­ru vep­ře­du a vzadu)
 • Tech­no­lo­gie au­to­ma­tic­ké­ho na­sta­ve­ní včet­ně ve­sta­vě­né RGB ka­me­ry
 • Su­ši­cí jed­not­ka (méně in­kous­tu pře­ne­se­né­ho na rub média, eli­mi­na­ce vzni­ku skla­dů)
 • Po­kro­či­lá au­to­ma­tic­ká kon­t­ro­la na­pnu­tí (Ad-ATC) pro přes­né a sta­bil­ní po­dá­vá­ní médií
 • Vel­ko­ob­je­mo­vé ře­še­ní zá­so­bo­vá­ní in­kous­tem (s 10­li­t­ro­vý­mi nebo 3li­t­ro­vý­mi zá­sob­ní­ky in­kous­tu s pod­po­rou funk­ce vý­mě­ny za pro­vo­zu)
 • Díly vy­mě­ni­tel­né uži­va­te­lem
 • Po­u­ži­tel­nost sys­té­mu in­kous­tů (snad­né upev­ně­ní, sto­jí­cí na pod­la­ze, sní­mač ob­sa­hu od­pad­ní ná­dob­ky)
 • Sys­tém přes­né­ho po­dá­vá­ní pa­pí­ru
 • 9" do­ty­ko­vý LCD dis­plej s vy­so­ce in­tu­i­tiv­ním ovlá­dá­ním
 • Pod­po­ra EMX pro­fi­lů pro za­jiš­tě­ní přes­né­ho a kon­zis­tent­ní­ho tisku

Epson je vý­rob­cem všech sou­čás­tí tis­kár­ny SC‑F10000H, včet­ně tis­ko­vých hlav, in­kous­tů, fir­m­wa­ru i soft­wa­ru, což umožňuje za­jis­tit stá­lou kva­li­tu a spo­leh­li­vost tisku.
Tis­kár­na SC-F10000H bude k dis­po­zi­ci od čer­ven­ce 2021.

 


Mohlo by vás zajímat: