Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Plně samostatné bezdrátové AR chytré brýle

Autor článku: INMO Glasses   

Tags: Augmented Reality | Brýle | Indiegogo | INMO Air

INMO Air-detail-2131AR brýle INMO Air, nej­no­věj­ší ino­va­ce na crowd­fun­din­go­vé plat­for­mě In­die­go­go, po­sky­tu­jí úplné hands-free spo­je­ní mezi tech­no­lo­gií a sku­teč­ným ži­vo­tem. INMO Air jsou jed­ním z prv­ních párů dnes plně do­stup­ných in­te­li­gent­ních brýlí pro roz­ší­ře­nou re­a­li­tu. Díky ne­zá­vis­lé­mu ope­rač­ní­mu sys­té­mu a ve­sta­vě­né­mu CPU mohou uži­va­te­lé za­ří­ze­ní ovlá­dat bez­drá­to­vě při­po­je­ním k je­jich te­le­fo­nům přes Blu­e­to­o­th a WiFi.

Ope­rač­ní sys­tém pod­po­ru­je do­ty­ko­vé ovlá­dá­ní, ovlá­dá­ní gesty, hla­so­vé ovlá­dá­ní a pe­ri­fer­ní in­ter­ak­ci. Tyto funk­ce umožňují uži­va­te­lům pře­vzít kon­t­ro­lu bez po­u­ži­tí rukou a za­cho­va­jí si zcela volný pohyb hlavy, díky čemuž je zá­ži­tek po­ho­dl­něj­ší než kdy­ko­li před­tím.
INMO Air jsou vy­ba­ve­ny pl­no­ba­rev­ným prů­hled­ným dis­ple­jem vy­u­ží­va­jí­cím OLED a vl­no­vod­nou op­ti­ku. Dis­plej po­krý­vá 100 % ba­rev­né­ho pro­sto­ru sRGB, má kon­trast­ní poměr 20000:1 a 83% pro­pust­nost svět­la. INMO Air do­ko­na­le spo­ju­jí di­gi­tál­ní po­ky­ny s úkoly v re­ál­ném světě a při­ná­še­jí uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vou smí­še­nou re­a­li­tu na zcela novou úroveň. Brýle INMO Air AR jsou sty­lo­vé a lehké s hmot­nos­tí pou­hých 78 gramů. Jed­no­du­še je na­sa­dí­te a za­žij­te bez­pre­ce­dent­ní po­hl­cu­jí­cí zá­ži­tek z roz­ší­ře­né re­a­li­ty.

INMO Air-2131

INMO Air lze po­u­žít jako vir­tu­ál­ní­ho asi­s­ten­ta typu vše v jed­nom. Mů­že­te je po­u­žít jako in­te­li­gent­ní ske­ner pro roz­po­zná­vá­ní ob­ráz­ků, tváří a ob­jek­tů; au­to­ma­tic­ký pře­klad pro čtení více ci­zích ja­zy­ků; při­jí­mat ho­vo­ry, tex­to­vá a další ozná­me­ní; a pro­chá­zet nová pro­stře­dí po­mo­cí po­kro­či­lé­ho prů­vod­ce na­vi­ga­cí. Změ­ří­te rych­lost, vzdá­le­nost, nad­moř­skou výšku a vy­u­ži­je­te 3D ces­tov­ní mapu a kom­pas pro ří­ze­ní a ven­kov­ní ak­ti­vi­ty.
Vět­ši­na brýlí na před­pis může být zcela na­hra­ze­na AR brý­le­mi INMO Air pro vět­ši­nu po­ža­do­va­ných ko­rek­cí zraku.

Více na www.indiegogo.com.


Mohlo by vás zajímat: