Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vylepšené lehké perforované myši Aerox

Autor článku: SteelSeries   
Středa, 03 Listopad 2021 19:59

Tags: Aerox 3 | Design | Edice2022 | Myši | SteelSeries | Wireless

Aerox3 WL White Persp1-2145No­vin­ky pro hráče, ale i de­signo­vé nad­šen­ce, při­ná­ší spo­leč­nost Steel­Se­ries, vý­rob­ce her­ních, espor­to­vých a kon­zo­lo­vých pe­ri­fe­rií. Omla­zu­je mo­de­ly Aerox 3 a Aerox 3 Wi­re­less. Herní myši edice 2022 jsou nově k dis­po­zi­ci ve sně­ho­vě bílé ba­rev­né va­ri­an­tě a plně op­ti­ma­li­zo­vá­ny pro ma­xi­mál­ní rych­lost a přes­nost po­hy­bu. Každá mi­li­sekun­da může roz­ho­do­vat a proto vy­u­ží­va­jí kluz­nic vy­ro­be­ných ze 100% čis­té­ho PTFE.

SteelSeries Aerox 3 Wireless (2022 Edition)

Ul­tra­leh­ká myš Aerox 3 Wi­re­less s hmot­nos­tí 68 g vy­u­ží­vá k přenosu signálu 2,4 GHz síť, re­spek­ti­ve re­žim Blue­tooth, a vy­dr­ží na jedno na­by­tí 200 hodin ne­pře­tr­ži­té­ho bez­drá­to­vé­ho hraní. Na spod­ní části jsou umís­tě­ny hlad­ké kluz­ni­ce vy­ro­be­né ze 100% čis­té­ho PTFE, které po­sky­tu­jí hrá­čům ma­xi­mál­ní kon­t­ro­lu a rych­lost.
Na­vzdo­ry tomu, že se jedná o per­fo­ro­va­nou myš, má cer­ti­fi­kát IP54, tedy odol­nost proti po­stří­ká­ní vodou a pra­chuvzdor­nos­tí, a to díky in­te­gro­va­né tech­no­lo­gií Aqua­Barrier.
Spí­na­če Gol­den Micro IP54 za­jiš­ťu­jí ply­nu­lý a jistý stisk, za­tím­co tech­no­lo­gie Quan­tum 2.0 Dual Wi­re­less za­bez­pe­ču­je sta­bil­ní a spo­leh­li­vý sig­nál. Kva­lit­ní op­tic­ký sen­zor Tru­e­Mo­ve Air se stará o vy­so­kou přes­nost sle­do­vá­ní po­hy­bu. De­sign umocňuje 3zónové RGB pod­sví­ce­ní a cel­ko­vou funkč­nost pak USB-C při­po­je­ní, resp. kabel pro rych­lé na­bí­je­ní.

SteelSeries Aerox 3 (2022 Edition)

Drá­to­vá verze myši má všech­ny vlast­nos­ti bez­drá­to­vé­ho mo­de­lu včet­ně kva­lit­ních spí­na­čů s vy­so­kou ži­vot­nos­tí di­men­zo­va­nou na 80 mi­li­o­nu klik­nu­tí, což je 3krát více než na­bí­zí tra­dič­ní herní myši. Od­stra­ně­ním bez­drá­to­vé­ho mo­du­lu je hmot­nost sní­že­na na 59 g a je po­u­žit op­tic­ký sen­zor True­Mo­ve Core.

Port­fo­lio a řada myší Aerox 3 je nyní k dis­po­zi­ci také ve sně­ho­vě bílé barvě, která doplňuje ne­dáv­no uve­de­nou spi­ri­tu­ál­ní li­mi­to­va­nou edici Aerox 3 Wi­re­less Ghost.
Steel­Se­ries Aerox 3 Wi­re­less (2022 Edi­ti­on) je nyní k dis­po­zi­ci za 109,99 eur včet­ně do­pra­vy pro­střed­nic­tvím webu Steel­Se­ries.com nebo u vy­bra­ných lo­kál­ních pro­dej­ců.
Steel­Se­ries Aerox 3 (2022 Edi­ti­on) je nyní k dis­po­zi­ci za 69,99 eur včet­ně do­pra­vy pro­střed­nic­tvím webu Ste­el­Se­ries.com nebo u vy­bra­ných lo­kál­ních pro­dej­ců.


Mohlo by vás zajímat: