Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Renishaw uvádí na trh RenAM 500S Flex a 500Q Flex

Autor článku: Renishaw   
Úterý, 30 Listopad 2021 10:16

Tags: Aditivní výroba | Kovový 3D tisk | RenAM 500Q Flex | RenAM 500S Flex | Renishaw

Renishaw RenAM 500-2148S cílem po­skyt­nout in­že­ný­rům větší fle­xi­bi­li­tu při po­u­ží­vá­ní sys­té­mů adi­tiv­ní vý­ro­by uvedl Re­nishaw na trh novou řadu stro­jů pro 3D tisk, které byly ke zhléd­nu­tí na ve­letr­hu Form­next. RenAM 500S Flex, stroj pro adi­tiv­ní vý­ro­bu (AM) s jed­ním la­se­rem, a RenAM 500Q Flex, stroj pro adi­tiv­ní vý­ro­bu se čtyř­mi la­se­ry, jsou va­ri­an­tami řady RenAM 500.

Oba sys­témy jsou vy­ba­ve­ny zjed­no­du­še­ným sys­té­mem ma­ni­pu­la­ce s práš­kem. Tato řada se vy­zna­ču­je stej­nou špič­ko­vou op­tic­kou kon­struk­cí, kon­struk­cí ko­mo­ry a prů­to­ku plynu jako řada RenAM 500 a vy­rá­bí stej­ně kva­lit­ní díly, ale navíc po­sky­tu­je do­da­teč­nou fle­xi­bi­li­tu při změně práš­ků. Zjed­no­du­še­ný sys­tém práš­ků bez re­cir­ku­la­ce umožňuje vý­rob­cům v pro­stře­dí vý­zku­mu a vý­vo­je, před­vý­ro­by nebo kan­ce­lá­ří snad­no měnit ma­te­ri­á­ly, aniž by byla ohro­že­na kva­li­ta dílů nebo ka­pa­ci­ta vý­ro­by.
Aby se pře­de­šlo kří­žo­vé kon­ta­mi­na­ci, mohou in­že­ný­ři sys­tém mezi jed­not­li­vý­mi práš­ky snad­no vy­čis­tit vý­mě­nou ob­tíž­ně čis­ti­tel­ných částí, místo aby vý­rob­ci mu­se­li in­ves­to­vat do no­vé­ho stro­je pro každý test ma­te­ri­á­lu. Díly lze také znovu vy­mě­nit, pokud chce ob­slu­ha znovu tes­to­vat stej­ný ma­te­ri­ál, což dále sni­žu­je ná­kla­dy.

Renishaw RenAM 500Q Flex-2148

Chce­te-li se o vý­ho­dách za­ří­ze­ní RenAM 500S Flex a RenAM 500Q Flex, stej­ně jako o dal­ších za­ří­ze­ních pro adi­tiv­ní vý­ro­bu od Re­nishaw do­zvě­dět více, na­vštiv­te webo­vé strán­ky Re­nishaw.


Mohlo by vás zajímat: