Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Průmyslová 3D tiskárna Epson pro běžné materiály

Autor článku: Seiko Epson Cor­po­rati­on   
Pátek, 11 Březen 2022 16:50

Tags: 3D tiskárna | Běžné materiály | Epson | Malosériová výroba

Epson Industrial printer-2-2210Spo­leč­nost Seiko Epson Cor­po­rati­on (Epson) vy­vi­nu­la prů­mys­lo­vou 3D tis­kár­nu, která do­ká­že po­u­ží­vat běžně do­stup­né ma­te­ri­á­ly tře­tích stran k vý­ro­bě sil­ných a přes­ných prů­mys­lo­vých dílů růz­ných ve­li­kos­tí a funk­cí. 3D tis­kár­ny s tě­mi­to vlast­nost­mi budou mít vy­u­ži­tí v mno­hem širší škále apli­ka­cí, včet­ně vý­ro­by dílů pro fi­nál­ní vý­rob­ky, a umož­ní uži­va­te­lům hro­mad­ně při­způ­so­bo­vat své zboží na pod­po­ru ma­lo­sé­ri­o­vé vý­ro­by.

Na 3D tis­kár­nách lze v krát­kém čase vy­ro­bit ši­ro­kou škálu zboží v malém množ­ství. Vý­rob­ci na tento pří­slib re­a­go­va­li urych­le­ním vý­vo­je a uve­de­ním 3D tis­ká­ren pro prů­mys­lo­vý trh, který se má v bu­douc­nu rych­le roz­ši­řo­vat. Běžné prů­mys­lo­vé 3D tis­kár­ny však vy­ža­du­jí po­u­ži­tí spe­ci­ál­ních mo­de­lo­va­cích ma­te­ri­á­lů. Navíc nejsou dobře uzpů­so­be­ny k vý­ro­bě před­mě­tů, které na­bí­ze­jí pev­nost i přes­nost, takže je­jich po­u­ži­tí v prů­mys­lo­vých dí­lech pro fi­nál­ní vý­rob­ky je ome­ze­né.

Nově vy­vi­nu­tá 3D tis­kár­na od Ep­so­nu vy­u­ží­vá je­di­neč­nou me­to­du vy­tla­čo­vá­ní ma­te­ri­á­lu, které se do­sa­hu­je po­mo­cí plo­ché­ trysky, jaké se po­u­ží­vají v přes­ných vstři­ko­va­cích stro­jích Epson. Tato me­to­da vy­tla­čo­vá­ní umo­ž­ňu­je tis­kár­nu po­u­ží­vat s řadou běž­ných ma­te­ri­á­lů tře­tích stran, jako jsou prys­ky­ři­ce nebo ko­vo­vé pe­le­ty, které jsou obec­ně do­stup­né za nižší cenu než jiné ma­te­ri­á­ly, eko­lo­gic­ky še­tr­né pe­le­ty z bi­o­ma­sy a ma­te­ri­á­ly PEEK, které mohou po­sky­to­vat vy­so­kou te­pel­nou odol­nost.
 Kromě toho je množ­ství vstři­ko­va­né­ho ma­te­ri­á­lu přes­ně ří­ze­no re­gu­la­cí tlaku v hlavě a re­gu­la­cí čin­nos­ti ven­ti­lu v zá­vis­los­ti na rych­los­ti mo­de­lo­vá­ní. Aby bylo do­sa­že­no po­ža­do­va­né pev­nos­ti, musí být ří­ze­na také tep­lo­ta na po­vrchu tiš­tě­né­ho kusu. Spo­leč­nost Epson po­u­ží­vá je­di­neč­ný me­cha­nis­mus pro přes­né ří­ze­ní této tep­lo­ty a do­sa­že­ní pev­nos­ti i přes­nos­ti. Tato 3D tis­kár­na je tedy kon­stru­o­vá­na tak, aby mohla vy­rá­bět pevné a přes­né před­mě­ty z běžně do­stup­ných ma­te­ri­á­lů, což usnadňuje po­u­ži­tí tis­kár­ny při vý­ro­bě prů­mys­lo­vých dílů pro fi­nál­ní vý­rob­ky. Ide­ál­ně se hodí k hro­mad­né úpra­vě na míru, pro­to­že do­ká­že vy­rá­bět malé série dílů na míru po­tře­bám zá­kaz­ní­ků ve vyšší kva­li­tě, s krat­ší­mi do­da­cí­mi lhůta­mi a za zlo­mek ceny tra­dič­ních vý­rob­ních po­stu­pů.

Epson hodlá tis­kár­nu uvést na trh poté, co nej­pr­ve pro­ve­de po­třeb­ná vy­lep­še­ní a zá­ro­veň ji in­ter­ně vy­u­ži­je k sé­ri­o­vé vý­ro­bě ně­kte­rých dílů pro ko­merč­ní a prů­mys­lo­vá za­ří­ze­ní.

Tato 3D tis­kár­na je vy­sta­ve­na ve stán­ku spo­leč­nos­ti Epson na vý­sta­vě In­ter­nati­o­nal Robot Exhi­bi­ti­on 2022, která byla za­há­je­na 9. břez­na na vý­sta­viš­ti Tokyo Big Sight.

Kromě prů­mys­lo­vých 3D tis­ká­ren se Epson snaží ino­vo­vat vý­ro­bu tím, že spo­lu­vy­tvá­ří fle­xi­bil­ní vý­rob­ní sys­témy s vy­so­kou ka­pa­ci­tou, které sni­žu­jí do­pa­dy na ži­vot­ní pro­stře­dí.

Další informace na global.epson.com.


Mohlo by vás zajímat: