Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vrgineers a IMRNext představily bezdrátový headset XTAL

Autor článku: Vrgineers   
Čtvrtek, 05 Leden 2023 12:38

Tags: Bezdrátový headset | CES 2023 | IMRNext | Las Vegas | VRgineers | XTAL

XTAL 3 VR-2301Vr­gi­neers, za­ve­de­ný vý­rob­ce nej­mo­der­něj­ších ná­h­lav­ních sou­prav pro vir­tu­ál­ní a smí­še­nou re­a­li­tu pro pro­fe­si­o­ná­ly, ve spo­lu­prá­ci s IMR­Next uvádí na trh novou bez­drá­to­vou ná­h­lav­ní sou­pra­vu XTAL. K uve­de­ní této vy­so­ce věrné sa­mo­stat­né ná­h­lav­ní sou­pra­vy pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu zvo­lil vý­sta­vu CES 2023 v Las Vegas.

Ve VR prů­mys­lu je vze­stup­ným tren­dem pře­chod od při­po­je­ných k sa­mo­stat­ným ná­h­lav­ním soupra­vám, aby se sní­ži­ly cel­ko­vé ná­kla­dy a zvý­ši­la úro­veň po­hod­lí uži­va­te­lů. V po­rov­ná­ní s ře­še­ní­mi do­stu­p­ný­mi na trhu se nový bez­drá­to­vý XTAL za­mě­řu­je na zá­kaz­ní­ky z vyšší třídy, kteří nejsou schop­ni spouš­tět své ná­roč­né apli­ka­ce z mo­bil­ních jader a k vý­po­čtu VR ob­sa­hu po­tře­bu­jí plně vý­kon­né po­čí­ta­če.

XTAL 3 Virtual Reality-2301

Vr­gi­neers XTAL na­tiv­ně pra­cu­je s roz­li­še­ním 4K na oko, což vy­ža­du­je velmi vy­so­ký da­to­vý tok. Pro ply­nu­lý bez­drá­to­vý zá­ži­tek vy­vi­nu­la Vr­gi­neers spe­ci­ál­ní režim s kom­pri­mo­va­ným roz­li­še­ním 2560 × 1440 při 70 Hz na oko, který pro­pri­e­tár­ní tech­no­lo­gie IMR­Nex­tu pře­ná­ší po­mo­cí Wi-Fi 6E. Místo umí­s­tě­ní an­té­ny na hlavě, jak je známo u ji­ných ná­h­lav­ních souprav, se Vr­gi­neers roz­hod­la vy­tvo­řit mo­dul na opa­s­ku, který ob­sa­hu­je vý­kon­ný aku­mu­lá­tor s na­sta­vi­tel­nou ka­pa­ci­tou vý­ko­nu a bez­drá­to­vé an­té­ny. Cel­ko­vá hmot­nost ná­h­lav­ní sou­pra­vy proto zů­stá­vá stej­ná, za­tím­co no­še­ní pří­dav­né­ho zá­va­ží na opasku činí bez­drá­to­vé po­u­ži­tí velmi po­ho­dl­ným. Pro­to­typ před­ve­de­ný na CES váží 920 gramů, tedy jako zr­ca­dlov­ka. Oče­ká­va­ná fi­nál­ní verze však bude vážit méně než 500 gramů a bude mít po­dob­nou ve­li­kost jako mo­bil­ní te­le­fon. Po­čí­tač při­po­ju­je jeden USB a Dis­play Port z GPU do vlast­ní­ho pří­stu­po­vé­ho bodu Wi-Fi IMR­Next, který pře­vá­dí sig­nál na Wi-Fi 6E a vy­sí­lá jej přímo do mo­du­lu na opasku.

Po­ten­ci­ál­ní zá­kaz­ní­ci si he­ad­set mohou před­ob­jed­nat na business@vrgineers.com, při­čemž před­po­klá­da­né do­dá­ní se oče­ká­vá ve 3. čtvrt­le­tí 2023.

Pro­to­že Vr­gi­neers pra­cu­je také na vý­vo­ji ná­h­lav­ní soupra­vy Somni­um VR1, bude stej­ná bez­drá­to­vá tech­no­lo­gie k dis­po­zi­ci jako pří­dav­ný modul také pro tuto ná­h­lav­ní soupra­vu po jejím uve­de­ní na trh.


Mohlo by vás zajímat: